Haberin yayım tarihi
2010-11-27
Haberin bulunduğu kategoriler

Avrupa İş Dünyası Gündemi..Tusiad 26 Kasım 2010 Raporu..

AVRUPA ÖZEL SEKTÖR KONFEDERASYONU

AVRUPA İŞ DÜNYASI GÜNDEMİ

BU SAYIDA:

BUSINESSEUROPE
AB - HİNDİSTAN
AB – JAPONYA
TEK PAZAR
REKABETÇİLİK
TİCARET POLİTİKASI
SOSYAL İŞLER
SOSYAL ORTAKLAR
EKONOMİ

A V R U P A   İ Ş   D Ü N Y A S I   G Ü N D E M İ

 
BUSINESSEUROPE, Avrupa Özel Sektör Konfederasyonu olarak AB üyesi ve aday ülkelerden özel sektör temsil kuruluşlarını bünyesinde topluyor. Avrupa iş dünyasının ortak sesi olarak AB kurumları ve hükümetleri tarafından resmen Avrupa özel sektörünün temsil kuruluşu olarak tanınıyor.

Uzman komiteleri, ihtisas komisyonları ve en üst düzey siyasal ve ekonomik girişimleriyle BUSINESSEUROPE AB siyaset oluşturma ve karar alma sürecinin temel direklerinden biri olarak etkinliklerini sürdürüyor. Türkiye'den TÜSİAD ve TİSK BUSINESSEUROPE'un tam üyesidirler.

Bu bültende aylık olarak Avrupa iş dünyasının öncelikli konularını ve bunlar etrafında oluşan siyaset gündemini özetlemeyi hedefliyoruz.

Dr Bahadır Kaleağası
Uluslararası Koordinatör
AB ve BUSINESSEUROPE nezdinde
TÜSİAD ve TİSK Daimi Temsilcisi - Brüksel
 
BUSINESSEUROPE

- BUSINESSEUROPE Genel Direktörü Philippe de Buck 3-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği Washington ziyaretinde Avrupa iş dünyasının transatlantik ilişkilerin gelişimine verdiği desteği yineledi. De Buck aralarında ABD Ticaret Temsilci Yardımcısı Miriam Sapiro ve ABD Ekonomi, Enerji ve Tarım işlerinden sorumlu Müsteşarı Robert Hormats'ın da bulunduğu üst düzey ABD'li yetkililerle bir araya geldi. De Buck görüşmelerde, 20 Kasım'da Lizbon'da gerçekleştirilecek AB – ABD Zirvesi ve 17 Aralık'ta Washington'da gerçekleştirilecek Transatlantik Ekonomik Konsey toplantılarından güvenli ticaret konusunda mutabakatın da dâhil olduğu bir takım somut sonuçlar beklediklerini aktardı. De Buck ayrıca ABD Ticaret Odası Başkanı Tom Donohue ile AB ve ABD iş dünyası arasındaki stratejik işbirliği konusunu görüştü. De Buck, AB'nin ABD nezdindeki Daimi Temsilcisi João Vale de Almeida ve yakın zamanda AB Dış Faaliyetler Dairesi Yönetici Genel Sekreteri olacak Pierre Viemont'la da görüştü.

AB - Hindistan

- BUSINESSEUROPE ve Belçika Sanayici ve İşverenler Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen 11. AB – Hindistan İş Zirvesi 10 Aralık'ta Brüksel'de gerçekleşecek. Avrupa ve Hindistan'dan iş dünyasını temsil eden üst düzey kişilerin katılacağı toplantıda Hindistan Başbakanı Manmohan Singh, AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, AB Dönem Başkanı Belçika Başbakanı Yves Leterme ve AB Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso, Hindistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Anand Sharma konuşmacı olarak yer alacak.

300'den fazla katılımcının yer alacağı öngörülen zirvenin bu yılki ana konusu "AB-Hindistan ortaklığı ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki fırsatlar". Temiz enerji temiz teknolojiler, ulaşım ve taşımacılıkta sürdürülebilirlik gibi konular zirvede ele alınacak olan temel konular arasında yer alıyor.

AB - ABD

- 19 Kasım'da AB – ABD Enerji Konseyi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar:

· Ekonomik dengesizlikler korumacılığın önlenmesi, döviz kurları gibi konularda G20 kararlarına sadık kalınacaktır.

· AB ve ABD Doha Kalkınma Zirvesi görüşmelerinin olumlu bir şekilde sonuçlandırılması yönündeki taahhütlerini tutacaktır.

· Trans-Atlantik Ekonomik Konsey, AB-ABD arasındaki ticari ilişkilerin artırılması için nelerin yapılması gerektiği yönünde çalışmalar gerçekleştirecek ve 2011 sonunda sunumunu yapacaktır.

· AB-ABD Enerji Konseyi temiz enerji üretimi teknolojilerinin geliştirilip yaygınlaştırılması için çalışmalar yapacaktır.

· AB ve ABD Kopenhag İklim Değişikliğini Önleme Konferansı kararlarını uygulanması için itici güç olacaktır.

· AB ve ABD arasında ortak çalışmalar gerçekleştirmek üzere siber güvenliğin sağlanması ve siber suçların önlenmesi çalışma grubu kurulacaktır.

AB – Japonya

- BUSINESSEUROPE AB Komisyonu tarafından AB – Japonya ilişkilerinin geleceği konusunda başlatılan kamu danışma sürecine cevabını 5 Kasım tarihinde bildirdi. BUSINESSEUROPE görüşünde Avrupa iş dünyasının Japonya ile iş yaparken önemli ölçüde kısıtlamalara neden olan çok sayıda tarife dışı engellerden kaygı duyduğunu belirtti.

BUSINESSEUROPE görüşünde Avrupa ve Japonyalı üst düzey yetkililerden oluşacak bir AB – Japonya Ekonomik İşbirliği Konseyi kurulmasını, kurulacak bu konseyin mal ve hizmetler konusundaki düzenlemelerde eşgüdüm, standartlar ve belgeleme süreçleri, kamu ihaleleri, fikri mülkiyet, çevre ve yenilikçilik gibi birçok alanda işbirliği için bir platform olmasını önerdi.

BUSINESSEUROPE ayrıca daha açık ve tahmin edilebilir bir yatırım ortamı sağlayarak AB ve Japonya arasında ticareti destekleyecek bir ikili yatırım anlaşması imzalanmasının da önemini vurguladı.

Tek Pazar

- BUSINESSEUROPE Genel Direktörü Philippe de Buck, Avrupa Parlamentosu tarafından düzenlen "Tek Pazar" konusundaki oturumda BUSINESSEUROPE'un tek pazar politikasının geleceği ile ilgili görüşlerini aktardı. De Buck Avrupa iş dünyasının tek pazarı ekonomik büyüme için önemli bir itici güç olarak gördüğünü ve tek pazara tamamen destek verdiğini belirtti. Tek pazarın yönetimi ve uygulanmasında temel bir takım iyileştirmelere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan De Buck, dört temel özgürlük olan kişilerin, malların, hizmetlerin ve sermayenin dolaşım özgürlüğünün önündeki engellerin de kaldırılması gerektiğine işaret etti. De Buck, Tek Pazar Yasası'nın uygulanmasında yenilikçiliği destekleyen tedbirlere, gerçek anlamda bir dijital tek pazar oluşturulmasına ve Avrupa ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabetçiliğinin artırılmasına öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi. De Buck, Tek Pazar Yasası'nın etkin bir şekilde uygulanması için güçlü bir siyasi iradeye ihtiyaç olduğunu ve bu nedenle üye devletler arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini belirtti.

Rekabetçilik

- BUSINESSEUROPE AB Dönem Başkanı Belçika Ekonomi Bakanı Jean-Claude Marcourt'a Rekabetçilik Konseyi toplantısı öncesinde bir mektup göndererek, BUSINESSEUROPE'un son ekonomi çalışmalarına göre AB'nin 2010 ve 2011 sonları itibarıyla sırasıyla %1,8 ve %1,7 büyüyeceğinin, 2011 yılında da 600 bin yeni istihdam yaratılacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Bu olumlu gelişmelerin yetersiz olduğuna dikkat çeken BUSINESSEUROPE, Rekabetçilik Konseyi'nin alacağı yerinde kararlar ile AB ekonomisinin daha da güçleneceğine işaret etti.
AB Komisyonu'nun yayınladığı "Küreselleşme Çağında Bütünleşmiş bir Sanayi Politikası" başlıklı bildirgenin AB'nin küresel rekabet gücünü artırması için çok önemli noktaları ele aldığını hatırlatan BUSINESSEUROPE, AB hükümetlerinin serbest işleyen piyasalara müdahale etmemesi gereğine dikkat çekti. Yenilikçilik ve ar – ge politikalarının iş dünyası odaklı olarak yeniden düzenlenecek olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirildiği mektupta AB bütçesi gözden geçirilirken yenilikçilik için daha fazla kaynak ayrılması talep edildi.

İklim Değişikliği

- G20 üyelerinin iş dünyasını temsil eden kuruluşlarının bir araya geldiği platform olan Önde Gelen Ekonomiler İş Forumu (BizMEF), Kankun'da düzenlenecek olan 16. Taraflar Konferansı (COP16) kapsamında enerji ve iklim değişikliğinin tartışılacağı bir toplantı düzenleyecek. BizMEF içinde Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Danimarka, AB, Fransa, Almanya, İtalya, Hindistan, Japonya, Kenya, Meksika, İngiltere ve ABD'den iş dünyası kuruluşları yer alıyor.

Ticaret Politikası

- BUSINESSEUROPE Uluslararası İlişkiler Komitesi'nin 28 Ekim'de gerçekleştirdiği toplantısına AP Uluslararası Ticaret Komitesi (INTA) Başkanı Vital Moreira ve AB Komisyonu Ticaret Genel Müdürü David O'Sullivan katıldı.

AB'nin dış ticaret öncelikleri hakkında son durum bilgilerini paylaşan O'Sullivan Hindistan ile AB arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerinde iş dünyasının hassasiyetlerinin dikkate alınacağını bildirdi. Vital Moreira ise Avrupa Parlamentosu'nun (AP) dış ticaret gündemi hakkında bilgi vererek, "sürdürülebilirlik" konusunun AB'nin üçüncü ülkelerle yapacağı anlaşmalarda önemli bir boyut kazanması yönündeki AP yaklaşımını vurguladı.

BUSINESSEUROPE Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Hubertus Erlen ise AB ticaret politikasının "Avrupa'nın rekabetçiliği" konusunu merkez politika olarak konumlandırıp, Avrupa ekonomisini daha fazla büyüme ve istihdam yaratmak üzere yeni pazarlara erişimi sağlaması gerektiğini belirtti.

AP'nin dış ticaret alanında daha fazla yetkilere sahip hale geldiğine dikkat çeken Erlen, ABHindistan arasındaki müzakerelerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasına AB iş dünyasının karşı olduğunu, bu anlaşma ile kamu mal alımları pazarı gibi önemli pazarlara erişimin sağlanmasının beklendiğini söyledi.

- BUSINESSEUROPE AB Komisyonu'nun AB ticaret politikasıyla ilgili olarak yayımladığı bildirge ile ilgili bir basın bülteni hazırladı. 2006 yılında ortaya konulan "Küresel Avrupa" bildirgesi temel alınarak hazırlanan yeni bildirgede Avrupa ekonomisinin krizden kesin çıkışı için ticaretin önemi vurgulanıyor ve AB'nin diğer ülkelerle yapacağı anlaşmalarda yeni pazarlara erişim, tarife dışı engellerin ortadan kaldırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi, fikri mülkiyet haklarının güvence altına alınması gibi konuların ön planda yer alacağı belirtiliyor.

BUSINESSEUROPE'un bu bildirgeyi değerlendirmek üzere yayımladığı basın bülteninde ise AB Ticaret Komiseri Karel de Gucht'ün ABD, Japonya, Çin, Rusya, Hindistan ve Brezilya gibi stratejik ortaklarıyla daha sıkı ekonomik diyalog içinde olma kararı olumlu karşılanıyor.

Gelişmekte olan ülke pazarlarına AB şirketlerinin erişimi konusuyla ilgili olarak ise daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği, bu noktada Doha Kalkınma Gündemi müzakerelerinin önemini koruduğuna vurgu yapılıyor. Ayrıca AB'nin dış politikası kapsamına ekonomik ilişkilerin de dâhil edilmesi ve bu nokta da yeni kurulan AB Dış Faaliyetler Dairesi'nin uluslararası iş geliştirme alanında aktif olması talep ediliyor.

Sosyal İşler

- Emeklilik Fonları Forumu Başkan Yardımcısı Willem Handels AB Komisyonu'nun düzenlediği konferansta BUSINESSEUROPE'un AB'de emeklilik yasalarıyla ilgili son düzenlemeler hakkındaki görüşlerini aktardı. Emeklilik sisteminde acil reform yapılması gerektiğine vurgu yapan Handels, istihdam piyasasında yapılacak reform çalışmalarının da bunları desteklemesi ve tamamlaması gereğine dikkat çekti. Eşgüdümle sürdürülecek bu çalışmalar sayesinde aktif iş gücü nüfusunun artırılabileceğinin altını çizdi. Handels ayrıca reform çalışmalarının her üye ülkenin kendi koşulları dikkate alınarak yapılması gerektiğini belirtti.

Sosyal Ortaklar

- BUSINESSEUROPE Genel Direktörü Philippe de Buck AB Konseyi tarafından düzenlenen Üçlü Sosyal Ortaklar Konferansı'na katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Bahar zirvesinden bu yana AB'de ekonomik görünümün giderek iyileştiğini belirten de Buck, bu durumun sürdürülebilirliği için kamu maliyesine olan güvenin yeniden tesis edilmesi ve yapısal reformlara devam edilmesi yönündeki isteğin tam anlamıyla ortaya konulması gerektiğine dikkat çekti. İsveç, Avusturya ve Hollanda örneklerini vurgulayan de Buck, iyi zamanlarda yapılan katı reformların güç ekonomik koşulları ve krizleri atlatmak için faydalı olduğunun altını çizdi. AB genelinde 23 milyon işsiz olduğunu hatırlatan de Buck, Avrupalıların en büyük korkusunun işsizlik olduğunu, işsizlikle mücadele için maliyenin iyileştirilmesi gerektiği, mevcut kamu borçlarının sürdürülebilir olmadığını bildirdi.

Ekonomi

- BUSINESSEUROPE'un Sonbahar Ekonomik Görünüm Raporu yayımlandı. Raporda ön plana çıkan bulgular:

· 2010 yılsonu itibarıyla AB GSYH'sı %1,8 aratacaktır. 2011'de bu artış %1,7 düzeyinde olacaktır.

· Ekonomideki iyileşme ihracat kaynaklıdır.

· İstihdam piyasalarındaki dalgalanmalar yerini istikrara bırakmaya başlamıştır.

· 2011 yılında Avrupa'da 600 bin yeni istihdam yaratılacağı öngörülmektedir.

· AB üye ülkeleri arasında büyüme ve istihdam oranlarında büyük farklılıklar mevcuttur. Bu farklar daha önceki dönemlerde de mevcut olan makroekonomik farklılıklardan kaynaklanmaktadır.

· 2011 ekonomik görünümü için belirsizlikler devam etmektedir. Hükümetlerin korumacı yaklaşımları, emtia fiyatlarındaki artışlar, yüksek kamu borçları, döviz kurlarındaki gelişmeler, krediye erişim gibi alanlardaki riskler devam etmektedir.
*
HAZIRLAYANLAR :

Dilek İştar Ateş – Gamze Erdem Türkelli


bxloffice@tusiad.org  
www.tusiad.org  

www.businesseurope.eu  
Dr Bahadir Kaleagasi  
International Coordinator
TUSIAD - Turkish Industry & Business Association  
 
BRUSSELS :  
Representation to the EU and BUSINESSEUROPE  
(The Confederation of European Business)  
 
T: +32 2 7364047      twitter.com/kaleagasi  
 
kaleagasi@tusiad.org     www.tusiad.org
 

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.