Haberin yayım tarihi
2008-10-28
Haberin bulunduğu kategoriler

Brüksel'de Bir Hafta..27 Ekim 2008

 AB – Türkiye

- AB üyesi ve bazı aday ülkelerin özel sektör temsil kuruluşlarını bünyesinde toplayan BUSINESSEUROPE, Avrupa'nın ekonomik krizden çıkışı için uyulması gereken politika önceliklerini belirledi. BUSINESSEUROPE'un öncelikleri arasında yeni bir küresel mali düzen, Avrupa iç pazarının daha esnek ve girişimciliğe açık olması, yeni teknolojilere yatırım gibi alanlarda somut politika önerileri arasında AB'nin genişlemeye Türkiye'yi de içine alacak şekilde devam etmesi öneriliyor. BUSINESSEUROPE Yönetim Kurulu tarafından alınan kararda AB'nin genişleme politikasının başarısının AB liderlerinin sorumluluğu altında olduğu, Türkiye'nin AB'ye katılımı konusunda ise güçlükler ne olursa olsun müzakere sürecinde Türkiye'ye karşı "adil" davranılması gerektiği ve müzakerelerin ekonomi, ticaret ve yatırım ortamını olumsuz yönde etkilememesine özen gösterilmesi gerektiği vurgulanıyor. BUSINESSEUROPE politika önceliklerini AB kurum ve devletleri ile yapacağı toplantılarda gündeme getirerek, AB'nin içinde bulunduğu kriz ortamından çıkışı için bu önceliklere uyulması gerektiğini savunacak.

Türkiye'den TÜSİAD ve TİSK'in üyesi oldukları BUSINESSEUROPE, tüm Avrupa iş dünyasının temsil kuruluşu olarak AB kurum ve hükümetleri tarafından resmen tanınıyor ve karar alma sürecinde çok etkili bir rol oynuyor. Avrupa özel sektörünün ortak sesi olarak kabul edilen BUSINESSEUROPE'un üyeleri de kendi ülkelerinde en güçlü özel sektör kurumları olarak Türkiye'nin AB üyeliğine destek oluyor. www.businesseurope.eu

- Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Başkanı Phillippe Maystadt, 2008 yılında AYB'nin Türkiye'deki bankalara, KOBİ'lere ya da küçük projelere kullandırılmak üzere 800 milyon € kredi verdiğini belirtti. Maystadt, AYB'nin görevinin Türkiye'yi AB üyeliği sürecinde desteklemek olduğunu ifade etti. AYB'nin Ankara ve İstanbul'da temsilcilik açmasının öncelikle Türkiye ve AYB arasında 40 yıldan uzun süredir devam eden sürekli ilişkinin bir göstergesi olduğunu belirten Maystad, AYB'nin yardımlarının özellikle üç alanda gerçekleştiğini belirtti: altyapı çalışmaları; işbirliği finansmanı ve KOBİ'lere yapılan yardımlar. Maystad Türkiye'ye 2007 yılında 2 milyar €; 2008'de 3 milyar € kredi verildiğini, Türkiye'nin EIB'den en çok krediyi kullanan altıncı ülke olduğunu belirtti.

AB - Kıbrıs

- G. Kıbrıs Yönetimi Kıbrıs'ta iki lider arasındaki müzakerelere AB'nin doğrudan etki etmesi için Komisyon'un yetki almasını istiyor. Rum yönetiminin bu çabalarına başta genişlemeden sorumlu AB Komiseri Olli Rehn olmak üzere Komisyon bürokratları şimdilik karşı çıkıyor. Rehn, Kıbrıs sorununun iki toplum lideri tarafından BM çatısı altında sürdürülen müzakerelerle çözülmesi gerektiğini; AB'yi ilgilendiren konular hakkında ise AB'nin yardım edebileceğini belirtiyor.

AB – ASEM Zirvesi

- 7. AB-ASEM zirvesi 24-25 Ekim'de Pekin'de gerçekleştirildi. Son dönemde mali piyasalarda yaşanan kriz zirvenin gündemine ağırlığını koydu. Zirvede ayrıca barış ve uluslararası istikrar, sürdürülebilir kalkınma, insan hakları, enerji ve gıda güvenliği, terörle mücadele ve ticaret konuları da zirvenin diğer gündem maddelerini oluşturdu. Zirvede alınan kararlar:

• Mali krizden kaynaklanan güçlükleri aşmak için bütün ülkelerin lider ve ilgili makamları kararlı ve zamanlı adımlı atmalıdır. Çabaların bu şekilde birleşmesi sonucunda kriz daha kolay atlatılabilecektir.

• Uluslararası toplum, ülkeler ve kurumlar da dahil olmak üzere ekonomik krizle başa çıkabilmek için eşgüdüm ve işbirliğini kuvvetlendirmelidir.

• Uluslararası Para Fonu (IMF) krizden ciddi bir şekilde etkilenmiş olan ülkelere yardım konusunda önemli rol üstlenecektir.

• Liderler bütün ülkeleri izleyecekleri para ve mali politikalarda sorumlulukla hareket etmeye, saydamlık, denetleme ve kriz yönetimi mekanizmalarını güçlendirmeye çağırdı.

• Liderler uluslararası para ve mali sistemlerin etkin ve kapsamlı bir şekilde reformu konusunda görüş birliğine vardı.

• 15 Kasım'da Washington D.C.'de gerçekleştirilecek olan uluslararası zirvede ekonomik kriz ve uluslararası kurumların reform ilkelerinin tartışılacak olması olumlu bir gelişmedir.

• Küresel nüfusun büyüklüğü, çevrenin ve doğal dengenin bozulmaya başlaması gibi ekolojik dengelerin giderek bazı ülke ve bölgelerde daha da kötüleşmesi tüm insanlığı sürdürülebilir kalkınma konusunda daha da etkin olmaya itmelidir. ASEM ortakları bu alanlarda aralarındaki işbirliğini güçlendirmeyi taahhüt etmektedir.

Daha önceki yıllara göre daha geniş bir katılımla gerçekleştirilen ASEM zirvesine Hindistan, Pakistan, Moğolistan, Romanya, Bulgaristan ve ASEAN sekreterliği ilk defa katıldı. Böylece zirveye 43 ülkenin yanı sıra AB ve ASEAN sekreterliği katılmış oldu. İnternet bağlantısı için

AB – Gürcistan

- AB Komisyonu ve Dünya Bankası'nın 22 Ekim'de Gürcistan yararına düzenlediği bağış konferansına 38 ülke ve 15 uluslararası bağış ve finans kuruluşu katıldı. Konferansta Gürcistan'ın Ağustos ayında yaşanan olaylar üzerine yeniden yapılandırılması için 3,5 milyar €'luk bir yardım paketi taahhüt edildi. Kamu kuruluşlarının yaklaşık 2,9 milyar €, özel bağışçıların ise yaklaşık 600 milyar € ile iştirak edecekleri paketin 863 milyon €'luk bölümü Avrupa Birliği kaynaklı olacak. ABD 800 milyon €, IMF 750 milyon € ve Japonya 160 milyon € ile yardım paketine katılacaklar.

AB kaynaklı yardımın 500 milyon €'luk bölümü AB Komisyonu yardım fonlarından karşılanacak. Avrupa Komşu Ülkeler Ortaklık Belgesi (ENPI) kapsamında üç yıl için öngörülen yardım paketinin öncelikli hedefleri Gürcistan ekonomisinin güçlendirmesi, mali istikrarın sağlanması, enerji sektörüne yönelik stratejik altyapı desteği ve zorunlu olarak yer değiştirmiş insanlara yardım.

Gürcistan muhalefet liderleri ve sivil toplum kuruluşları yardımların mümkün olduğunca direkt yollardan doğru adreslere ulaşması ve mevcut rejimi desteklemek yerine somut demokratikleşme çabalarına destek olması yönünde çağrıda bulunuyorlar.

Rekabet ve Devlet Yardımları

- Alman bankası IKB için hazırlanan 9 milyar € değerindeki yeniden yapılandırma paketi, AB Antlaşması devlet yardımları kurallarına uygun olarak AB Komisyonu tarafından onaylandı.

Temmuz 2007'de ABD'de tut-sat sisteminden kaynaklanan krizi ertesinde iki adet risk kalkanı, sermaye artırımları ve nakit olanaklarından yararlanan banka, yeniden yapılandırma kapsamında Ağustos 2008'de ABD yatırım fonu Lone Star'a satılmıştı. Komisyon, Şubat 2008'den beri süren ayrıntılı araştırmalar sonucunda, alınan tedbirlerin AB yasaları ile uyum içinde olduğuna karar verdi. Yardım paketinin rekabet ortamına olumsuz etkisi, bankanın faaliyet alanının küçültülmesi yoluyla dengelenecek.

- AB Komisyonu, rekabeti korumaya yönelik yapısal tedbirlerle ilgili kurallarını gözden geçirdi. Bu bağlamda yapılan düzenlemeler arasında, yapısal tedbirler konusunda bilgiler içeren bir belgenin oluşturulması, girişimler ve devirlere ilişkin şartların belirginleştirilmesi ve yöneticilerin görevlerinin netleştirilmesi yer alıyor. Komisyon, Yapısal Tedbirler Bildirgesi'nin (Remedies Notice) içeriğini, AB yargı kurumlarınca daha önceki birleşmeler ile ilgili verilmiş kararları esas alarak yeniden düzenledi.

Rekabetten sorumlu AB Komiseri, Neelie Kroes, söz konusu tedbirlerin birleşmelerin kontrolüne ilişkin önemini, verimli bir rekabet ortamı yaratılmasına olan olumlu katkısı ile açıkladı. Buna örnek olarak da Gaz de France/Suez ve Thompson/Reuters birleşmesini gösterdi.

Yeni bildirgede sadece AB yargı kurumlarınca verilmiş olan kararlar ışığında uygulanabilirliği kanıtlanmış, rekabet meselelerine geçerli çözümler getirebilecek düzenlemelere yer veriliyor. Belirli bir yapısal tedbirin uygulanabilirliği ve geçerliliğin değerlendirilmesi sırasında tarafların bütün gerekli bilgileri ilgili kurumlara beyan etmesi gerekiyor.

Dış Ticaret

- AB Komisyonu tarafından hazırlanan dış ticaret raporu AB'nin küresel ekonomik rekabet gücünü inceliyor. Raporda yer alan bazı bulgular:

• Kimyasal maddeler, ilaç, motorlu taşıtlar ve elektriksiz aletler gibi alanlardaki sanayi gücü sayesinde AB'nin sanayi ürünleri ticaret dengesi iyileşmektedir. 2007 yılında sanayi ürünleri 162 milyar € ticaret fazlası verilmiştir.

• AB'nin enerji dışındaki küresel mal ticaretindeki payı %19,5 olmuştur. Aynı alanda ABD'nin payı %13, Japonya'nın payı ise %9,,5'tur.

• AB'nin enerji dışındaki ithalatının 2/3'ü sanayi üretimi girdileridir.

• AB'nin yüksek performansı ürünlerinin kalitesinden ve AB şirketlerinin bu kaliteli ürünleri yüksek fiyatla satma kapasitesinden kaynaklanmaktadır.

• İleri teknoloji ürünleri alanında ise AB'nin performansı kötü ve bu durum AB'nin ileride bu alandaki üretiminde de olumsuzluklar yaşanacağına dair sinyal olarak algılanmaktadır.

• AB özellikle Asya ülkeleri gibi hızla gelişmekte olan pazarla pay kaptırmaktadır. Uzun dönemde bu durum AB'nin uluslararası ticaretteki başarısını olumsuz yönde etkileyebilecektir.

Çevre LIFE+ çevre programının ilk etabında AB çapında olma 700 başvurudan 143'ü Komisyon tarafından 186 milyon €'luk finansman desteğini almaya değer bulundu. 2007–2013 yılları arasında gerçekleştirilen programın üç ana unsuru..
 
• Doğa ve biyolojik çeşitlilik: Yok  olma tehlikesiyle karşı karşıya olan canlıların korunması ile ilgili projeler.
 
• Çevre politikaları ve yönetimi: Yenilikçi fikir, teknoloji, metod ve araçların gelişimine dair pilot projeler. 

• Bilgilendirme ve iletişim: Çevre konularıyla ilgili bilgi yaymaya ve orman yangınlarına karşı bilinçlendirmeye yönelik eğitim projeleri. 

Ekonomi Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Euro kullanan ülkelerin mali krizlere hazırlıklı olması ve daha iyi tepki verebilmesi için ortak bir "ekonomi hükümeti" kurulması çağrısında bulundu. Strasburg'da toplanan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda konuşan Sarkozy, söz konusu hükümetin Paris'te mali krizi görüşmek için düzenlenen olağandışı toplantıda olduğu gibi devlet ve hükümet başkanları düzeyinde, düzenli olarak bir araya gelmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca gündemdeki mali krizin gözden geçirilmesi ile ilgili olarak yıl sonundan önce AB liderlerinin katılacağı bir dizi uluslararası zirve düzenlemeyi önerdi. 
          
Sarkozy, otomotiv sektörü başta olmak üzere Avrupa sanayilerine daha fazla yardım sağlanması çağrısını yinelerken, AB sanayisini güçlendirmeyi hedefleyen politikalara devam edileceğini vurguladı. Fransa, çevre dostu taşıt aracı gelişimini desteklemek üzere önümüzdeki dört yıl içinde 400 milyon € harcayarak gerçekleştirmeyi planladığı bir projeyi bir süre önce duyurmuştu.
                 
Fransa ve Almanya'nın da içinde bulunduğu 17 B ülkesinin 21 Ekim'de Paris'te gerçekleştirdiği vergi sorunları odaklı toplantıda İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı'nın (OECD) vergi cenneti olarak görülen 40 ülkeyi içeren listesinin güncelleştirilmesi gerektiği üzerinde duruldu.
 
İsviçre'nin katılmayı reddettiği toplantıda Almanya Maliye Bakanı Peer Steinbrück, şu an Avrupa'dan sadece Lichtenstein, Andorra ve Monaco'nun bulunduğu listeye, mükelleflerin vergiden kaçmasını mümkün kılan bir ortam sunduğu gerekçesiyle İsviçre'nin de eklenmesini istedi.
 
AB maliye bakanları Mayıs ayında yolsuzlukları engellemek için bankaların ve tüzel kişilerin geniş çeşitliliğe sahip finansal ürünler hakkında birbirlerini daha iyi bilgilendirmesi gerektiği fikirlerini iletmişlerdi. Ancak, mali krizle beraber küresel çaptaki mali yapıda daha dayanıklı ve iradeli önlemlerin alınması gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı.
 
Paris toplantısının sonucu olarak OECD listeyi 2009 ortasına kadar güncelleştirme sözü verdi. Liste açıklandıktan sonra Almanya, listede yer alacak ülkelerle nasıl bir yol izleneceği konulu konferansa ev sahipliği yapmayı planlıyor.
 
- Endüstriyel siparişler endeksi Ağustos ayı ibarıyla Euro Alanı'nda bir önceki aya göre %1,2, AB27'de ise %1,4 oranında düştü. Ağustos 2007 verilerine kıyasla bu oranlarda %6,6 ve %6,7 oranlarında düşüş kaydedildi.
 
Siparişlerin üretim sektörleri bazında bir önceki ya göre Euro Alanı'nda ve AB27'de değişimi şu şekilde gerçekleşti:

Makine ve ekipman +%2,3 ve +%5,6; elektrik-elektronik ekipmanları +%1,1 ve -%0,9; metal ve metal ürünleri +%0,3 ve +%0,5; kimyasal ürünler -%0,5 ve -%1,0; tekstil ve tekstil üretimi -%6,5 ve -%3,5; nakliye ekipmanları -%10,6 ve -%10,7. 
  
- AB27'nin cari hesap açığı 2008'in ikinci çeyreğinde 30,9 milyar € olarak belirlendi. Cari açık 2007'nin ikinci çeyreğinde 10,2 milyar €, 2008'in ilk çeyreğinde ise 20,1 milyar € olarak hesaplanmıştı. AB27 ile ABD (+17,8 milyar €), İsviçre (+6,8 milyar €), Kanada (+3,5 milyar €) ve Hong Kong (+1,6 milyar €) arası hesaplarda cari fazla, Çin (-29,2 milyar €), Rusya (-14,2 milyar €) ve Japonya (-6,1 milyar €) cari açık kaydedildi.
 
Eğitim

- Erasmus Mundus programının ikinci evresinin (2009-2013) tesisi ile ilgili Avrupa Parlamentosu'nda 21 Kasım'da yapılan oylama olumlu sonuçlandı. Böylelikle AB, yetenekli öğrenci ve öğretim üyelerine burs vererek Avrupa ve üçüncü ülke üniversiteleri arasında gerçekleştirilen değişim programını desteklemeye kararlı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.
 
Programın birinci evresine ek olarak şu gibi yenilikler getirildi:
 
•Kapsamın genişletilerek doktora seviyesindeki eğitimin de programa dahil edilmesi.
 
• Olası maddi eşitsizliklerin önlenmesi amacıyla burs meblağlarının yükseltilmesi.
 
• Erasmus Mundus Dış İşbirliği Penceresi (EM ECW) adlı programın Erasmus Mundus kapsamına alınarak Avrupa yüksek öğretim sisteminin bütünsel kılınması ve görünürlüğünün artırılması. 
          
•Üçüncü ülkelerdeki yüksek öğretim kurumlarının programa daha etkin olarak katılımlarının sağlanması ve bu kurumlarla ortak derslerin verilmesi. 
  
Toplam 950 milyon €'luk bütçe ile önceki Erasmus Mundus'un dört katından fazla bütçeye sahip olan programın ilk faaliyetleri 2009-2010 akademik yılında başlayacak. Öğrenci değişimleri ise en erken 2010-2011 döneminde gerçekleşecek 
  
BRÜKSEL' D E  GE L E C E K  A Y 
  
AB Kurumları 
  
• 4 Kasım, Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi 
  
• 10 Kasım, Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi 
  
• 14 Kasım, AB-Rusya Zirvesi • 27 Kasım, Telekomünikasyon Bakanlar Konseyi 
  
• 27-28 Kasım, Adalet ve İçişleri Bakanlar Konseyi 
  
Konferanslar-Seminerler 
  
• 30 Ekim, "Defining Europe's Energy Strategy", 
http://www.friendsofeurope.com/

• 5 Kasım, "Saving Europe's Waters",
www.friendsofeurope.com 

• 4 Kasım, "Katılım öncesi mali yardım programı (IPA) fonlarından nasıl yararlanılır?", www.welcomeurope.com/default.asp?id=2210&idform=240

HAZIRLAYANLAR :
Dilek İştar Ateş – Ender Mersin
bxloffice@tusiad.org 
www.tusiad.org 
  
 

Son Haberler

Hits: 5696 Visitors: 3045
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.