Haberin yayım tarihi
2010-07-21
Haberin bulunduğu kategoriler

Brüksel'de Bir Hafta..Tusiad 19 Temmuz 2010 Raporu..

BU SAYIDA:

AB – TÜRKİYE
AB – FİLİSTİN
AB – ETİYOPYA
GENİŞLEME POLİTİKASI
DOĞU ORTAKLIĞI POLİTİKASI
TEK PAZAR
ENERJİ
VERGİ POLİTİKASI
EĞİTİM
AR – GE VE YENİLİKÇİLİK
EURO ALANI
EKONOMİ

AB – Türkiye


- Genişleme Politikası'ndan sorumlu AB Komiseri Stefan Füle Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Mario Mauro'nun Türkiye'deki göçmenlerin ve sığınmacıların durumu konusunda verdiği soru önergesini cevapladı. AP üyesi Mauro soru önergesinde Türk Hükümeti'nin göçmenlik ve sığınma haklarını sınırladığı, Türkiye'deki göçmenlerin ve sığınmacıların sağlık, eğitim, çalışma ve uygun konaklamaya erişimlerinde sorunlar olduğu iddialarını dile getirdi. Mauro göçmenlerden Türk makamlarınca ülkeyi terk etmeden önce, üçüncü bir ülke tarafından kabul edildiklerinde dahi yüksek ücretler talep edildiği ek iddialarına yer verdiği önergesinde, AB Komisyonu'nun Türkiye'de göçmen ve sığınmacıların haklarına yönelik ihlallerin sona erdirilmesi için bir önlem alıp almayacağını sordu.

Komiser Stefan Füle önergeye cevabında Türkiye'deki göçmen ve sığınmacılardan başvuru sırasında "harç" olarak talep edilen meblağların bu kişilerin devlet kayıtlarına girmesini zorlaştırarak, kendilerine tanınan haklardan faydalanmalarını engellediğini kaydetti. AB Komisyonu'nun bir AB aday ülkesi olan Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Füle, Türkiye'nin bu konudaki mevzuatını AB müktesebatıyla uyumlu hale getirmesi, bu bağlamda mültecilerin durumuna ilişkin 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 1967 tarihli Ek Protokol'de belirtilen hakların coğrafi sınırlandırma olmadan bütün sığınmacılara uygulanması gerektiğini vurguladı.

Füle Türkiye'nin AB müktesebatıyla daha ileri seviyede uyumu yakalamak için Sığınma ve Göç Yol Haritası üzerinde çalışmaya devam ettiğini ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü'nden de bu alanda uzman destek aldığını sözlerine ekledi. Stefan Füle 19 Mart 2010 tarihinde Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın bir genelge yayınlayarak altı aylık geçici ikamet için ücret alınmaması uygulaması başlattığını da hatırlattı.

Füle AB Komisyonu'nun mültecilerin ve göçmenlerin durumunu yakından takip etmeye devam ettiğini, bu konuya ilerleme raporlarında düzenli olarak yer verildiğini de belirtti.

- AP Liberal grup üyesi Bulgar milletvekili Metin Kazak'ın AB - Türkiye ekonomik ve ticari ilişkilerini değerlendirmek üzere ele aldığı raporu 14 Temmuz tarihinde AP Uluslararası Ticaret Komisyonu'nda 23'e karşı 2 red oyuyla kabul edildi. AP Uluslar arası Ticaret Komisyonu Türkiye ile AB arasındaki ticari ilişkilerin ileri bir seviyede olduğunun altı çizilirken, ilişkilerin daha da geliştirilebilmesi için gümrük birliği mekanizmalarının tam işler hale getirilerek, bürokratik yükün azaltılması ve halen var olan gümrük vergisi ve vergi dışı engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti. AP üyeleri ayrıca Türkiye'nin AB – Türkiye Ortaklık Antlaşması Ek Protokolü'nü de tam olarak uygulaması isteğinde bulundular ve tam uygulama olmadığı takdirde AB ile müzakerelerde zorluklarla karşılaşılacağını belirttiler. AP üyeleri gümrük birliğinin işleyişindeki sorunların ortadan kaldırılması için çaba sarf edilmesi gerektiğini ve AB ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin her iki taraf için de çok önemli olduğunu bir kez daha vurguladılar.

AB – Filistin

- AB Komisyonu Filistin'e 71 milyon € tutarında ek mali destek verme kararı aldı. Bu kaynak 2010 yılı Komşuluk ve Ortaklık Belgesi dahilinde sağlanan 224 milyon €'luk kaynağı desteklemek ve Filistinli mültecilere insani yardım sağlamak amaçlı projelerin yanı sıra AB'nin Filistin halkına olan desteğini pekiştirmek amacıyla veriliyor. Sağlanan ek mali desteğin Filistin Yönetimi'nin sosyal ve iktisadi kalkınma hedeflerine ulaşması ve Filistin Reform ve Kalkınma Planı altında kurumsal yapı oluşturulması için kullanılması bekleniyor. Bu plan altında Filistin Yönetimi Başbakanı Salam Fayyad tarafından Ağustos 2009 tarihinde açıklanan, güvenlik ve hukukun üstünlüğü konularına öncelik veren İki Yıllık Devletleşme Planı da yer alıyor.

Diğer öncelikler arasında temiz suya erişim başta olmak üzere altyapı, özel sektör gelişimine ve Doğu Kudüs'teki Filistin kurumlarına destek bulunuyor. AB Komisyonu Filistin'e 2008 yılında başlatılan PEGASE (Filistin için AB Destek Programı) kapsamında şu ana kadar 650 milyon € destekte bulundu. Komisyon tarafından açıklanan ek destek de yine PEGASE kapsamında verilecek.

AB – Etiyopya

- AB Komisyonu 2010 yılı içerisinde 5,2 milyon insanın gıda yardımına ihtiyaç duyacağı tahmin edilen Etiyopya'daki gıda güvenliği sorununun çözümüne destek olmak amacıyla 15 milyon €'luk bir yardım paketi oluşturmaya karar verdi. Komisyon tarafından ayrılan mali yardımın büyük bir kısmı doğal afetler nedeniyle mağdur olmuş kişiler için gıda yardımı, beslenme ve kısa vadeli gıda güvenliği konularındaki projelerde kullanılacak.

Yardım paketinde sağlanan kaynağın bir kısmı ise tarım ve hayvancılık sektörlerinde, tarım ve hayvancılıkla uğraşan toplulukların gelir kaynaklarını korumak ve gıda güvenliğini geliştirmek için kullanılacak. Bu yeni mali yardım kararı ayrıca sağlık, su ve temizlik sektörlerinde artmakta olan ihtiyaçlara da cevap vermeyi ve bu şekilde yakın dönemde yaşanan kolera ve menenjit salgınları gibi sağlığı tehdit eden durumların tekrar yaşanmasını engellemeyi amaçlıyor.

Genişleme Politikası

- AB ile üyelik müzakerelerine başlayan İzlanda'ya AB üyeliğine hazırlanması için diğer aday ülkeler gibi katılım öncesi mali desteği verilmesi süreci resmen başladı. Katılım öncesi mali desteği özellikle AB müktesebatının uygulanması için kurumsal ve yasama yeterliliğinin artırılması için kaynak sağlayacak. İzlanda müzakere süreci boyunca belirlenen projeler için katılım öncesi mali desteği kapsamında fonlardan yararlanabilecek. Bu destek aynı zamanda İzlanda'nın üye olduktan sonra AB Yapısal Fonları'nı kullanması için bir ön hazırlık görevi görecek. İzlanda'ya verilecek katılım öncesi mali desteği istatistiklerin tutulması, AB kurumlarında temsil için hazırlık gibi konulara yoğunlaşacak.

Doğu Ortaklığı Politikası

- Avrupa Birliği Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan ile Ortaklık Anlaşması müzakerelerine resmen başladı. Müzakerelerin başlangıcı Batum'da gerçekleştirilen ve AB Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Catherine Ashton'ın da katıldığı bir toplantı ile duyuruldu. Müzakerelerin ilk turu 15 Temmuz'da Batum'da, 16 Temmuz'da Bakü'de ve 19 Temmuz'da Erivan'da toplanan ilk genel kurullar aracılığıyla gerçekleştirildi.

Ortaklık Anlaşmaları AB ile söz konusu ülkeler arasında bir takım ortak değerlere bağlılık zemini üzerinden gerçekleştirilerek siyasi ilişkiler, adalet, bağımsızlık ve güvenlik gibi konuların yanı sıra, ticaret ve sektörel politikalarda işbirliği gibi alanları kapsayacak.

Batum'da düzenlenen toplantıda konuşan Yüksek Temsilci Catherine Ashton, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'ın AB ile ilişkilerini geliştirmek için kesin bir kararlılık gösterdiklerini belirterek, Ortaklık Anlaşmaları'nın yalnız siyasi ikili ilişkiler açısından değil bölgedeki ekonomik fırsatların ve AB ile bağların artması neticesinde insan hayatına yapacağı katkılar açısından da olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını ifade etti. Ashton anlaşmaların ülkelerdeki iç reform süreçlerine katkıda bulunacağını ve kaynakların reformları sürdürmek için önem taşıyan anahtar kurumlara odaklanılarak kullanılmasına olanak sağlayacağını da vurguladı. AB halen Ukrayna ve Moldova ile Ortaklık Anlaşması için benzer müzakereler sürdürüyor.

Tek Pazar

- AB Komisyonu Polonya'ya doğalgaz tek pazarı konusundaki AB kurallarını ihlalini durdurması için yazılı talepte bulundu. Komisyon Polonya'nın doğalgaz ithalatçılarından ithal ettiklerin doğalgazın bir bölümünü Polonya'da stok etmelerini zorunlu kılmasının ve Yamal boru hattına erişimi engellemesinin iç ortak doğalgaz piyasası için öngörülen AB kurallarına aykırı olduğunu bildirdi.

Komisyon Polonya tarafından getirilen bu kısıtlamaların ve zorunlulukların AB doğalgaz tedarikçilerinin Polonya doğalgaz pazarına erişimlerini engellediğini, aynı zamanda da Polonya'daki doğalgaz arz güvenliğini tehlikeye soktuğunu vurguladı. Komisyon tüketicilerin uygun fiyatlarda doğalgaz tedarik eden şirketler arasında özgürce seçim yapabildiği, iyi işleyen, iyi yönetilen, şeffaf ve bağlantıları güçlü bir pazarın öneminin de altını çizdi. Polonya'nın Komisyon'un yazılı talebine iki ay içinde cevap vermesi gerekiyor. Polonya tarafından verilen cevapların tatmin edici bulunmaması halinde Komisyon Polonya'yı Avrupa Adalet Divanı'na havale edebilir.

Enerji

- Eurostat tarafından açıklanan verilere göre 2008 yılında AB27'deki brüt enerji tüketimimin %10,3'ü yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji oldu. Bu oran 2006 yılında %8,8, 2007 yılında ise %9,7 olarak gerçekleşmişti. 2009 yılında yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji konusundaki Yönetmelik bütün üye ülkeler için müstakil hedefler koyarak, AB'nin 2020 yılına gelindiğinde toplam enerji tüketiminin %20'sini yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjiden gerçekleştirmesini hedefliyor.

2006 yılından 2008 yılına kadar bütün üye ülkeler toplam tüketimlerinde yenilenebilir enerjinin oranını artırmayı başardılar. Üye ülkeler arasında bu oranda en önemli artışlar Avusturya (%24,8'den %28,5'e), Estonya (%16,1'den %19,1'e), Romanya (%17,5'ten %20,4'e), Portekiz (%20,5'ten %23,2'ye) ve Slovakya'da (%6,2'den %8,4'e) yaşandı.

2008 yılı için ise toplam tüketimde yenilenebilir enerji oranının en yüksek olduğu ülkeler İsveç (%44,4), Finlandiya (%30,5), Letonya (%29,9), Avusturya (%28,5) ve Portekiz (%23,2) iken, en düşük olduğu ülkeler Malta (%0,2), Lüksemburg (%2,1), İngiltere (%2,2), Hollanda (%3,2) ve Belçika (%3,3) oldu.

Vergi Politikası

- AB Komisyonu 2009 yılı KDV iadesi başvurularının son gününü daha ileri bir tarihe çekme yönünde bir teklifi kabul etti. Komisyon, yeni KDV iadesi yöntemlerini belirleyen ve 1 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe giren kanunun üye ülkeler tarafından gecikmeyle uygulamaya konması nedeniyle vergi mükelleflerine KDV iadesi için daha fazla zaman tanınmasını uygun buldu. 1 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe giren KDV İadesi Yönetmeliği herhangi bir vergi mükellefi kişinin ikamet ettiği ülke dışındaki AB üyesi ülkelerde iş için yaptığı harcamalara ilişkin KDV için vergi iadesi başvurusu yapabilmesini sağlıyor. Yönetmelikle vergi mükellefi kişi ikamet ettiği üye ülke tarafından hazırlanan bir internet portalında vergi iade başvurusunu hazırlayarak, elektronik olarak yapabiliyor. Üye ülkelerin bu internet portallarını 1 Ocak 2010 tarihinde hazırlamaları gerekmesine rağmen, bazı üye ülkelerin bu hizmeti sunmalarında gecikmeler yaşanmıştı. Bazı üye ülkelerde ise teknik sorunlar nedeniyle sıkıntılar ortaya çıkmıştı. Bu gelişmeler neticesinde AB Komisyonu 2009 yılı harcamaları için KDV iadesi başvuru son tarihini Eylül 2010'dan Mart 2011'e ertelemeye karar verdi.

Eğitim

- AB Komisyonu Avrupa Komşuluk Politikası kapsamındaki ülkeler ve Rusya'da yüksek öğretim projelerinin desteklenmesi amacıyla 30,4 milyon €'luk mali kaynak sağlanmasına karar verdi. Ayrılan kaynağın AB'deki yüksek öğretim kurumları ve bu ülkelerdeki muhatapları arasındaki işbirliğini ve ortak proje geliştirme potansiyelini artırması bekleniyor.

Tempus Programı altında sağlanacak bu kaynak, müfredatların, eğitim yöntemlerinin ve yüksek öğretim kurumları ve sistemlerinin yönetiminin çağdaş hale getirilmesini amaçlayan yaklaşık 50 çok-taraflı işbirliği projesi için kullanılacak. Bu yeni kaynak sayesinde bölgedeki 350'den fazla kurum AB'deki benzer kuruluşlarla 2011 yılından itibaren başlayacak ve 2-3 yıl sürecek projelerde işbirliği yapma fırsatına kavuşacak. Program kapsamında kamu ve özel sektör şirketleri ve sivil toplum kuruluşlarına da yer verilerek, toplum ve eğitim sistemi arasındaki ilişkileri güçlendirilecek.

Ar – Ge ve Yenilikçilik

- AB Komisyonu 2011 yılı için araştırma-geliştirme (ar-ge) ve yenilikçilik alanında bugüne kadar sağlanan en büyük mali destek paketini açıkladı.

Yaklaşık 6,4 milyar €'luk bu paket birçok farklı bilimsel, kamusal ve ticari alanda yapılacak çalışmalar için kaynak sağlayacak. 2009 yılı için arge ve yenilikçilik bütçesi 4,9 milyar €, 2010 yılı bütçesi ise 5,7 milyar € olarak açıklanmıştı. 2011 yılı için açıklanan destek paketinin bilimin sınırlarını genişletmek, Avrupa'nın rekabetçilik gücünü artırmak ve iklim değişikliği, enerji ve gıda güvenliği, sağlık ve yaşlanmakta olan nüfus gibi bir dizi toplumsal soruna çözüm bulma yolunda ilerleme kaydetmek gibi amaçlara hizmet etmesi bekleniyor.

Paket kapsamında ar-ge kurumlarından, üniversitelerden ve 3,000'i KOBİ'lerden olmak üzere özel sektörden toplam 16,000 katılımcıya destek sağlayacak. Hibe olarak sağlanacak kaynaklar önümüzdeki 14 ay süresince teklif çağrıları neticesinde gerçekleştirilecek değerlendirmeler sonucunda verilecek. Paketin ekonomiyi canlandırarak 165,000'den fazla yeni iş yaratması bekleniyor.

Paket aynı zamanda AB 2020 Stratejisi'nde belirlenen "akıllı, sürdürülebilir ve daha kapsayıcı Avrupa" hedefi bağlamında uzun-vadeli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

Program kapsamında destek ayrılan programlar bazıları ve bu programlar için ayrılan destek miktarı:

· Sağlık: 600 milyon €
· Bilgi İşlem Teknolojileri: 1,2 milyar €
· Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council): 1,3 milyar €
· Hareketlilik (Marie Curie Programları): 772 milyon €
· KOBİ'ler: 800 milyon €
· Nanoteknolojiler: 270 milyon €
· Çevre ile ilgili araştırmalar: 205 milyon €

Euro Alanı

- Estonya'nın Euro Alanı üyesi olması için resmi karar AB Bakanlar Konseyi'nde alındı. Estonya Avrupa Para Birliği'nin 17nci üyesi olarak 1 Ocak 2011 tarihinde € para birimini kullanmaya başlayacak. Estonya'nın Euro para birimine geçişinde kullanılacak resmi döviz kuru "1 € = 15,6466 kron" olarak belirlendi. AB İktisadi ve Parasal İşlerden sorumlu Komiseri Olli Rehn Estonya'nın Euro Alanı'yla yüksek düzeyde sürdürülebilir ekonomik bütünlük yakaladığını belirterek, Estonya'yı uzun süredir uyguladığı ihtiyatlı mali politikalar nedeniyle tebrik etti. Rehn, Euro Alanı'na katılımın başarıyla sonuçlanması için Estonya'nın dikkatli mali politikalarına devam etmesinin ve makroekonomik dengesizliklerin ya da rekabetçilikte kayıpların yaşanması durumlarında erken müdahale etmesinin önemi vurgulandı

Ekonomi

- Mayıs 2010'da sanayi üretimi Nisan ayına göre Euro Alanı'nda (EA16) %0,9, AB27'de ise %1'lik artış sergiledi. Nisan ayında ise üretim sırasıyla %0,9 ve %0,5 oranında artmıştı. Mayıs 2010'da sanayi üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre Euro Alanı'nda %9,4, AB27'de ise %8,7 artış sergiledi.

Dayanıklı tüketim malları üretimi bir önceki aya göre Euro Alanı'nda %2,4 ve AB27'de %1,8 artarken, sermaye mallarında sırasıyla %1 ve %1,7'lik artış gerçekleşti. Ara malların üretimi her iki bölgede de %0,8 oranında arttı. Enerji üretiminde Euro Alanı'nda %0,6, AB27'de ise %1,3 oranında artış gözlendi. Dayanıksız tüketim mallarının üretiminde ise sırasıyla %0,6 ve %0,9 artış yaşandı.

Üye ülkeler arasında en yüksek artışlar İrlanda (%7,5), Slovenya (%4,5), Polonya ve İsveç'te (her ikisinde de %3,4), en sert düşüşler ise Lüksemburg (%6,6) ve Portekiz'de (%0,7) kaydedildi.

Mayıs 2010'da bir yıl öncesine göre ara malların üretimi Euro Alanı'nda %14,7, AB27'de ise %13,7 artarken, sermaye mallarının üretimi Euro Alanı'nda %8,6 ve AB27 genelinde %7,7 oranında arttı. Yıllık karşılaştırmada dayanıksız tüketim mallarının üretimi Euro Alanı'nda %3,7, AB27'de %3,3 oranında arttı. Enerji üretiminde ise sırasıyla %5,7 ve %4,3 artış gözlendi. Dayanıklı tüketim malları üretimi ise Euro Alanı'nda %6,3, AB27 genelinde %7,7 oranında arttı.

- Euro Alanı yıllık enflasyon oranı Mayıs 2010'daki %1,6 oranına kıyasla Haziran 2010'da %1,4'e düştü. Bir önceki yılın aynı döneminde enflasyon oranı - %0,1 seviyesindeydi. Haziran 2010'da aylık enflasyon ise %0 olarak gerçekleşti.

Mayıs 2010'da %2 olarak hesaplanan AB27'deki yıllık enflasyon Haziran 2010'da %1,9'a geriledi. Bir önceki yılın aynı döneminde enflasyon oranı %0,6 seviyesindeydi. Haziran 2010 aylık enflasyon oranı ise %0 olarak gerçekleşti.

Üye ülkelerdeki enflasyon oranlarına bakıldığında Haziran 2010'da en düşük oranlar İrlanda (-%2), Letonya (-%1,6), ve Hollanda'da (%0,2); en yüksek oranlar ise Yunanistan (%5,2), Macaristan (%5) ve Romanya'da (%4,3) gerçekleşti. Mayıs 2010'a kıyasla yıllık enflasyon oranı 15 üye ülkede düşerken, 4 üye ülkede sabit kaldı ve 8 üye ülkede yükseldi.

Haziran 2010'a kadar en düşük 12 aylık ortalama oran İrlanda (-%2,5), Letonya (-%1,6) ve Portekiz'de (-%0,3) kaydedilirken; en yüksek oranlar Macaristan (%5,2), Romanya (%4,6) ve Polonya'da (%3,5) gerçekleşti.

- Euro Alanı'nın dünyanın geri kalanıyla dış ticaret dengesi, ilk tahminlere göre Mayıs 2010'da 3,4 milyar € ticaret açığı gösterdi. Mayıs 2009'da dış ticarette 2,2 milyar € fazla kaydedilmişti. Nisan 2010'da 0,3 milyar € dış ticaret fazlası gerçekleşirken, bir yıl öncesinde 2,6 milyar € dış ticaret açığı kaydedilmişti. Mayıs 2010 verileri bir önceki ayla karşılaştırıldığında Euro Alanı'nda ihracatın %1,6, ithalatın ise %4,2 oranında arttığı görüldü.

AB27'de Mayıs 2009'daki 7 milyar €'ya kıyasla Mart 2010'da tahmini 15,1 milyar € dış ticaret açığı belirlendi. Nisan 2010'da 11 milyar €, bir önceki yılın aynı döneminde ise 7,8 milyar € dış ticaret açığı görülmüştü. Mayıs 2010 verileri bir önceki ayla karşılaştırıldığında AB27'de ihracatın %0,9, ithalatın ise %4,1 oranında arttığı görüldü.

AB27'nin ABD'den ithalatı dışında bütün önemli ticaret ortaklarıyla ticareti Ocak – Nisan 2010'da artış gösterdi. En büyük artışlar Brezilya (%46), Çin (%43) ve Türkiye'ye (%40) yapılan ihracatlarda ve Rusya (%40), Hindistan (%18) ve Türkiye'den (%15) yapılan ithalatlarda kaydedildi.

- Mayıs 2010'da inşaat sektöründe üretimde bir önceki aya göre Euro Alanı'nda %1 ve AB27'de %0,6 oranında düşüş meydana geldi. Sektörde üretim Nisan 2010'da bir önceki aya göre Euro Alanı'nda %0,3 oranında düşerken, AB27'de %0,5 oranında artmıştı.

Bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, Mayıs 2010 üretiminde Euro Alanı'nda %6,3 ve AB27'de %2,4 düşüş gözlendi.

Mayıs 2010'da AB üye ülkeleri arasında en sert düşüşler Romanya (%20,2), İspanya (%18,9) ve Bulgaristan'da (%16,6), en yüksek artışlar İngiltere (%10), Hollanda (%5,7) ve Almanya'da (%3,8) yaşandı.

*
B R Ü K S E L ' D E  G E L E C E K  A Y

AB Kurumları

· 19-20 Temmuz, Dışişleri Konseyi
· 19-20 Temmuz, Genel İşler Konseyi
· 26 Temmuz, Dışişleri Konseyi
· 26 Temmuz, Genel İşler Konseyi

Konferanslar

· 20 Temmuz, Priorities of the Belgian Presidency of the EU Council, CEPS, http://www.ceps.be/

· 6 Eylül, The Future of the Integrated Border Management Strategy: Towards a European Border Service?, CEPS, http://www.ceps.be/

·14 Eylül, A New Momentum for Climate Action in Europe?, EPC, http://www.epc.eu/

·14 Eylül, Citizen Consultations in Light of the Lisbon Treaty, EPC, http://www.epc.eu/

·12 Ekim, Role of the European Parliament: How does it function in reality?, CEPS, http://www.ceps.be/

HAZIRLAYANLAR :

Dilek İştar Ateş – Gamze Erdem Türkelli

bxloffice@tusiad.org
www.tusiad.org  




Dr Bahadir Kaleagasi
International Coordinator
TUSIAD - Turkish Industry & Business Association
 
BRUSSELS :
Representation to the EU and BUSINESSEUROPE
(The Confederation of European Business)
T: +32 2 7364047      twitter.com/kaleagasi
kaleagasi@tusiad.org          www.tusiad.org  
 

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.