Haberin yayım tarihi
2012-10-28
Haberin bulunduğu kategoriler

BUSINESSEUROPE: Avrupa İş Dünyası Gündemi 26 Ekim 2012

AVRUPA İŞDÜNYASI KONFEDERASYONU AVRUPA ÖZEL SEKTÖR KONFEDERASYONU

AVRUPA İŞ DÜNYASI GÜNDEMİ 2012/08 26 Ekim 2012 

BU SAYIDA:

BUSINESSEUROPE
Ar-ge
Eğitim
Enerji
Ticaret
Tek Pazar
Vergi
Sosyal İşler

BUSINESSEUROPE, Avrupa Özel Sektör Konfederasyonu olarak AB üyesi ve aday ülkelerden özel sektör temsil kuruluşlarını bünyesinde topluyor. Avrupa iş dünyasının ortak sesi olarak AB kurumları ve hükümetleri tarafından resmen Avrupa özel sektörünün temsil kuruluşu olarak tanınıyor.

Uzman komiteleri, ihtisas komisyonları ve en üst düzey siyasal ve ekonomik girişimleriyle BUSINESSEUROPE AB siyaset oluşturma ve karar alma sürecinin temel direklerinden biri olarak etkinliklerini sürdürüyor. Türkiye`den TÜSİAD ve TİSK BUSINESSEUROPE`un tam üyesidirler.

Bu bültende aylık olarak Avrupa iş dünyasının öncelikli konularını ve bunlar etrafında oluşan siyaset gündemini özetlemeyi hedefliyoruz.

Dr Bahadır Kaleağası

Uluslararası Koordinatör

AB ve BUSINESSEUROPE nezdinde

TÜSİAD ve TİSK Daimi Temsilcisi - Brüksel

BUSINESSEUROPE

-BUSINESSEUROPE Başkanı Jürgen Thumann 18 – 19 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi öncesinde AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ve AB Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso’ya bir mektup göndererek AB liderlerini Euro para birimini korumaya ve büyümeyi teşvik etmeye yönelik somut adımlar atmaya davet etti. Birçok üye ülkenin rekabet gücünü artırıcı yapısal reformlar alanında ileri adımlar attığını belirten Thumann, ekonomi ve siyaset alanlarında bütünleşmenin sağlanması yönünde atılacak adımların bunları destekleyeceğini ve AB’ye olan güveni güçlendireceğini vurguladı. 

Ar-ge

-BUSINESSEUROPE Genel Direktörü Philip de Buck ve ar-ge ve yenilikçilikten sorumlu AB Komiseri Maire Geoghegan-Quinn bir toplantı gerçekleştirerek, Horizon 2020 paketi ve yenilikçi projelerin finansmanı ile ilgili AB yasaları konularını görüştü. Yeni altı yıllık bütçe dönemi görüşmeleri kapsamında Horizon 2020’nin bütçesinde kesintiler öngörülmesi riski bulunduğunu belirten Komiser Geoghegan-Quinn, AB ülkelerinin bütçe konsolidasyon çalışmaları ile büyüme ve istihdamı artıracak önlemleri aynı anda yürütmesi gerektiğini, ar-ge ve yenilikçilik faaliyetlerine verilen desteğin de bu noktada büyük önem taşıdığını vurguladı. AB Rekabetçilik Konseyi’nin Horizon 2020’ye ayrılan 80 milyar €’luk bütçeyi desteklemesi gerektiğini belirten Philip de Buck, özel sektörün katılımını teşvik etmek üzere bazı maliyetlerin iadesi ya da belirli indirimlere gidilmesi yönünde önlemler alınması gerektiğini ileri sürdü. 

- BUSINESSEUROPE gençlerin girişimcilikle ilgili bilgi becerilerinin ortaokul ve lise düzeyindeyken geliştirilmesi düşüncesinden hareketle Avrupa Genç Girişimci Başarısı (JA-YE) girişimine destek verdi. JA-YE’nin eğitim programına verilen destek kapsamında BUSINESSEUROPE Genel Direktörü Philip de Buck Isaac Nilsson isimli 18 yaşındaki genç ile bir gün boyunca birebir iletişim içinde olarak, bu gencin İsveç’te kurmuş olduğu restoran sektörüne insan kaynakları hizmeti veren şirketi ile ilgili çalışmalarını yönlendirmesine yardımcı oldu.

Enerji

- AB Komisyonu Enerji Genel Müdürü Philip Lowe BUSINESSEUROPE Sanayi İşler Komite toplantısına katılarak üyelerin sorularını cevaplandırdı. 20-20-20 hedeflerinin yakalanması süreci ile ilgili olarak bir durum değerlendirmesi yaptıklarını belirten Philip Lowe, 2015 hedeflerinin dahi yakalanmasının halihazırda güç olduğunu belirtti.

Enerji karması ile ilgili olarak biyo yakıtlar konusunda özellikle gıda olarak kullanılan bitkilerden yakıt elde edilmesi ile ilgili doğru ve yanlışın ne olduğuna dair çeşitli grupların kamuoyunu yönlendirdiğini belirtti. Nükleer enerjinin birçok üye ülke kamuoyunda kabul görmediğini belirten Philip Lowe Karbon Yakalama ve Depolama uygulamasını da yaygın olmadığını ancak, önümüzdeki dönemde kullanılmasının mutlaka gerekli olacağını vurguladı. Doğal gazın önemine değinen Philip Lowe, doğal gazın düşük karbonlu enerji seçenekleri arasında çok iyi bir alternatif oluşturduğunu, piyasaların da bu duruma kayıtsız kalmasının mümkün olmadığını söyledi.

AB’nin tüm dünyadaki karbondioksit salımının %11’ini gerçekleştirdiğini, karbondioksit salımının azaltılması çalışmalarında tüm dünya ile ortak çalışmanın mümkün olmadığı durumlarda AB’nin kendi başına hareket etmesinin kaçınılmaz olacağını belirtti. Enerji politikası ile iklim değişikliğinin önlenmesi yönündeki politikaların paralel gitmesi gerektiğini söyleyen Philip Lowe AB’de enerji piyasasının da bütünleşmesi, altyapı yatırımlarının artırılması ve ülkeler arasındaki nakil hatlarının çağdaş ve yaygın hale getirilmesinin önemini vurguladı.

Ticaret

- Ülkelerin hammaddeler üzerinde uyguladıkları kısıtlayıcı önlemleri ortaya koyan OECD Ticaret Politikası Raporu yayımlandı. Raporda devletlerin hammadde ihracatını kısıtlayıcı önlemlere giderek daha fazla başvurduğu belirtiliyor. Sanayide kullanılan hammaddeler konusunda 2009’dan bugüne uygulanan kısıtlamaların bir envanterini çıkaran OECD 100’den fazla ülkenin birçok mineral, metal ve ağaç üzerine 15 kısıtlayıcı önlem uyguladığını gözler önüne seriyor.

Hammadde ihracına karşı uygulanan önlemler dünya ticaretini de olumsuz yönde etkileyerek, ekonomik büyümenin istenildiği rakamlara ulaşmasını da engelliyor. Hammaddelerin iç piyasada kullanımını destekleyici önlemler nedeniyle yabancılara yönelik fiyatlarda yüksek oranda artış olurken, geleceğe yönelik fiyat belirsizliklerinin de artmasına neden oluyor.

Tek Pazar

- İç Pazar’ın yirminci yılı kapsamında İngiliz hükümetine bağlı İş, Yenilikçilik ve Beceriler Genel Müdürlüğü bir panel düzenledi. AB İç Pazarı’nın sağladığı fırsatlardan iş dünyasının en iyi şekilde yararlanabilmesi için gerekli koşullar ve İç Pazar’ın işleyişinin daha bütünlükçü bir hale gelmesi için yapılması gereken çalışmaların tartışıldığı panelde Avrupa Özel Sektör Konfederasyonu BUSINESSEUROPE da yer aldı.

İç Pazar ile ilgili bulguları sunan BUSINESSEUROPE, İç Pazar’da şirketlerin faaliyetlerini kısıtlayan örnekleri gerçek örnekler ile katılımcıların dikkatine sunarak, bu engellerin kaldırılması için yapıcı önerilerde bulundu. Tek Pazar’ın tamamen bütünleşmesi için BUSINESSEUROPE bazı önerilerde bulunuyor; bu öneriler:

 • Malların serbest dolaşımı alanında ürünlerde standartlaşmanın tamamlanması ve karşılıklı tanıma ilkesinin uygulanırlığının güvence altına alınması gereklidir.

• İş gücünün serbest dolaşımı başlığı altında yasal düzenlemelere tabi meslek sayısının azaltılması sayesinde bireylerin başka AB ülkelerinde mesleklerini yapabilmelerinin yolu açılmalı ve hizmet sunan şirketlerin kuruluşu ile ilgili idari süreçler kısaltılmalıdır.

• Kamu mal alımları alanında elektronik işlemler geçerli hale getirilmeli ve AB ülkelerindeki farklı elektronik kamu mal alımı süreçlerinin karşılıklı işlerliği tamamlanmalıdır.

• Kamu hizmetlerinde rekabetin artırılması için AB kurumlarından başlanmak üzere katılımcı bir yaklaşımın yerleştirilmesi gereklidir.

• Trans Avrupa ulaşım ağlarına yatırım yapılmalıdır.

• Elektronik ticarete yönelik tüketici güveninin tesis edilmesi için yasal düzenlemeler tamamlanmalı ve Tek Pazar’da elektronik ticaretin payını artırıcı düzenlemeler gerçekleştirilmelidir.

• Girişimcileri desteklemek üzere risk sermayesinin rolü güçlendirilmelidir.

• Euro’nun güçlendirilmesi için Euro Alanı liderleri ortak kararlar almalı ve bu kararları uygulamalıdır.

• Katma değer vergisi AB çapında ortak bir yaklaşımla uygulanmalıdır.

• Yenilikçi fikirlerin ticari ürün ve hizmetlere dönüşmesini destekleyici bir fikri mülkiyet hakları politikası izlenmelidir.

• Enerji piyasasında bütünlüğü sağlayıcı düzenlemeler, sınır ötesi elektrik ticaretini ve altyapı yatırımlarını artırıcı politikalar benimsenmeli ve kararlılıkla uygulanmalıdır.

• Transatlantik serbest ticaret anlaşması müzakerelerine vakit kaybetmeden başlanmalıdır.

Vergi

- Mali işlemler vergisi, uygulamaya katılmak isteyen 10 AB üye ülkesinde geçerli olmak üzere uygulamaya konulacak. AB Komisyonu, özellikle mali sektörün olumsuz etkileneceği düşüncesiyle İngiltere tarafından reddedilen yeni verginin, uygulamaya katılmak isteyen 10 üye ülke tarafından hayata geçirilmesinde hukuki bir engel olmadığını; “genişletilmiş işbirliği” kapsamında konunun ele alınabileceğini belirtti. 10 üye ülke geçtiğimi haftalarda AB Komisyonu’na mali işlemler vergisi kapsamında genişletilmiş işbirliğine girmek istediklerine dair resmi taleplerini gönderdi.

Yeterli sayıda üye ülkenin bu konuda talebini bildirmesi sonrasında AB Komisyonu mali işlemler vergisi alanındaki genişletilmiş işbirliğinin Tek Pazar’ın işleyişini ve işbirliğine katılmayan üye üyeleri olumsuz etkileyip etkilemeyeceği konusunda bir inceleme gerçekleştirdi. İnceleme sonrasında 10 ülkenin mali işlemler alanında genişletilmiş işbirliğini başlatmasına karar verildi. Diğer üye ülkeler de sonradan istemeleri halinde bu uygulama içinde yer alabilecekler. Estonya süreç içinde yer almak istediğini daha sonra açıklayarak katılım gerçekleştiren ilk ülke oldu.

Eylül 2011’de AB Komisyonu AB genelinde ortak bir mali işlemler vergisi uygulamasına başlanması için bir yönerge önerisi taslağı oluşturmuştu. Ab genelinde uygulanacak bu vergi ile yılda yaklaşık 57 milyar € vergi geliri toplanması ve böylece mali hizmetler sektörünün kamu maliyesine katkıda bulunması öngörülüyordu. Ancak Haziran ve Temmuz 2012’de Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi’nde yapılan tartışmalarda konuyla ilgili olarak 27 AB ülkesinin kısa bir süre içinde görüş birliğine ulaşmasının mümkün olmayacağı anlaşıldı. Bunun sonrasında bazı üye ülkelerin yer aldığı çekirdek bir grup mali işlemler vergisi uygulamasına başlamak istediğini belirtince, bu konunun genişletilmiş işbirliği kapsamında değerlendirilmesine karar verildi.

Öncelikle Almanya ve Fransa AB Komisyonu’na resmi başvuruda bulunarak, genişletilmiş işbirliğine izin verilmesini talep etti. Aynı şekilde Avusturya, Belçika, Yunanistan, İtalya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve İspanya da resmi başvuruda bulundular ve böylece genişletilmiş işbirliği süreci başlatılmış oldu. Estonya da daha sonra bu ülkeler arasına katılınca genişletilmiş işbirliği içinde yer alan üye ülke sayısı 11’e ulaşmış oldu. Genişletilmiş işbirliği süreci için dokuz AB ülkesinin başvurusu gerekiyor.

Mali işlemler vergisi ile elde edilecek gelirlerin ekonomik güçlükler içerisindeki üye ülkelere aktarılması planlanıyor. Öte yandan mali işlemler vergisinin Tek Pazar’ın bütünlükçü işleyişini güçlendirmesi bekleniyor. AB Bakanlar Konseyi’ne onay için sunulacak olan önerinin nitelikli oy çoğunluğu ile kabul edilmesi gerekecek. Ayrıca Avrupa Parlamentosu’nun da konuyla ilgili görüşü alınacak. Ancak vergi oranının ne kadar olacağı ve verginin ne şekilde uygulanacağına ilişkin ayrıntılar halihazırda açıklığa kavuşturulmuş değil.

Sosyal İşler

- BUSINESSEUROPE Genel Direktörü Philippe de Buck 18 Ekim’de gerçekleştirilen Üçlü Sosyal Zirve’ye katıldı. İşçi, işveren ve AB Komisyonu’nun katılımıyla düzenlenen zirvede Philip de Buck Görev döneminin tamamlanması öncesinde son defa yer almış oldu. Kamu bütçelerinin azaltıldığı bir dönemde AB düzeyinde ele alına konuların daha fazla önem taşıdığına dikkat çeken de Buck, özel sektörün önderliğinde gerçekleşecek bir ekonomik büyümenin Avrupa açısından da daha sağlıklı ve sürdürülebilir olduğunu vurguladı.

Özel sektör yatırımlarının Euro’ya olan güvenin tesis edilmesi durumunda artacağına işaret eden de Buck, üye ülke yönetimlerinin ve sosyal ortakların isthidam piyasası da dahil olmak üzere her noktada yapısal reformları gerçekleştirmekte gecikmemesi gerektiğini vurguladı. AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ve AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso iş dünyasını temsilde gösterdiği başarı ve sosyal diyaloğa katkıları için Philip de Buck’e özel olarak teşekkür ettiler.

Devlet Yardımları

- Genel Direktör Philip de Buck başkanlığındaki BUSINESSEUROPE heyeti AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Almunia ile devlet yardımı uygulamaları ile ilgili olarak bir görüşme yaptı.

Bu görüşmede BUSINESSEUROPE şu mesajları verdi:

• Devlet yardımlarının modernleştirilmesi ile ilgili çalışmalara Avrupa özel sektörü destek vermektedir.

• Devlet yardımları kurallara uygun bir şekilde kullandırılmalıdır. Son on yılda yasal olmayan şekillerde kullandırıldığı gerekçesiyle geri alınan devlet yardımlarının tutarı 10,9 milyar €’dur. Bunun yanı sıra, kurallara aykırı bir şekilde kullandırılmış olduğu tahmin edilen yine yüksek tutarda kaynak bulunduğundan şüphelenilmektedir.

• Avrupa ekonomisinin zor bir dönemden geçtiği, işsizlik oranının arttığı, büyüme oranının sınırlı kaldığı şu günlerde kamu kaynağının etkin ve kurallara uygun ve İç Pazar’ın işleyişini olumsuz etkilemeyecek bir şekilde kullandırılması büyük önem taşımaktadır.

Dr Bahadir Kaleagasi

International Coordinator - TUSIAD
Turkish Industry & Business Association
www.tusiad.org

President, Bosphorus Institute
www.institut-bosphore.org

BRUSSELS :
TUSIAD Representation to
the EU and BUSINESSEUROPE
(The Confederation of European Business)
T: +32 2 7364047 twitter.com/kaleagasi
kaleagasi@tusiad.org www.kaleagasi.net

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.