Haberin yayım tarihi
2020-08-31
Haberin bulunduğu kategoriler

BÜYÜKELÇİ ULUSOY'DAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

- Belçika Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy`un 30 Ağustos Zafer Bayramı Video Mesajı

- Le message vidéo de Dr. Hasan Ulusoy, l`Ambassadeur de la République de Turquie auprès du Royaume de Belgique à l`occasion du 30 août, Fête de la Victoire.

- Videoboodschap van Dr. Hasan Ulusoy, Ambassadeur van de Republiek Turkije bij het Koninkrijk België, ter gelegenheid van 30 augustus, Overwinningsdag.

 

Değerli vatandaşlarım, Belçikalı dostlarımız, kıymetli Kordiplomatik mensupları,

Mes chers concitoyens, Nos amis belges, chers membres du corps diplomatique,

Beste medeburgers, Belgische vrienden, geachte leden van het diplomatiek korps,

 

Sizlere 30 Ağustos Zafer Bayramımız vesilesiyle sesleniyorum. Geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz Bayram törenimizi bu sene Covid-19 sağlık önlemleri nedeniyle yapamıyoruz.

Je vous interpelle à l’occasion de notre Fête de la Victoire du 30 août. En raison des mesures de santé liées au Covid-19, nous ne pouvons pas organiser notre traditionnelle réception cette année.

Ik spreek u toe ter gelegenheid van 30 augustus, Overwinningsdag. Vanwege de gezondheidsmaatregelen met betrekking tot Covid-19 kunnen we dit jaar onze traditionele receptie niet houden.

***

30 Ağustos,  Birinci Dünya savaşı sonunda işgalci devletlere karşı başlattığımız İstiklal Savaşımızda en büyük ve nihai askeri zaferi kazandığımız gündür.

Le 30 août est le jour où nous avons remporté la plus grande et finale victoire militaire de notre Guerre d’Indépendance déclenchée à la fin de La Première Guerre mondiale contre les Etats envahisseurs.

30 augustus is de dag waarop we de laatste en grootste militaire overwinning behaalden van onze Onafhankelijkheidsoorlog die begon aan het einde van de Eerste Wereldoorlog tegen de bezetters.

***

26 Ağustos 1922 sabahı Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün başkomutanlığında şanlı Türk ordusu Kocatepe`den Afyon Ovası’na kükremiş bir sel gibi akarak, düşman birliklerini bozguna uğratmış ve 30 Ağustos`ta tarihe geçecek emsalsiz bir zafere ulaşmıştır.

Le matin du 26 août 1922, sous le commandement de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, la glorieuse armée Turque, descendant de Kocatepe sur la plaine d’Afyon a battu les troupes ennemies et a remporté le 30 août une victoire sans précédent qui restera dans l’histoire.

Op de ochtend van 26 augustus 1922, onder het bevel van Gazi Mustafa Kemal Atatürk, versloeg het Turkse leger, afdalend van Kocatepe op de Afyon-vlakte, de vijandelijke troepen en behaalde op 30 augustus een ongekende overwinning die de geschiedenis zou ingaan.

***

30 Ağustos’ta kazandığımız bu zafer, ülkemizin işgalcilerden kurtuluşunu sağlayan ve modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolu başlatmıştır.

Cette victoire remportée le 30 août a ouvert la voie pour la libération de notre pays des occupants et la fondation de la République de Turquie moderne.

Deze overwinning op 30 augustus bevrijdde ons land van de bezetters en maakte de weg vrij voor de oprichting van de moderne Turkse Republiek.

***

Bu anlamlı günde, başta  Zaferimizin  Başkumandanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere  tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anıyoruz.

En ce jour, nous commémorons tous nos martyres et anciens combattants avec gratitude et miséricorde, ainsi que Gazi Mustafa Kemal Atatürk, le commandant en chef de la Victoire et le fondateur de notre République.

Op deze dag herdenken we al onze gesneuvelden en oud-strijders met dankbaarheid en genade, evenals Gazi Mustafa Kemal Atatürk, de opperbevelhebber van de overwinning en de stichter van onze Republiek.

***

Yaklaşık bir asır önce böylesine bir zafere imza atan şanlı ordumuz, Cumhuriyet kurulduktan sonra da her zaman ülkemizin savunmasını layıkıyla yaparken, bölgesel ve uluslararası alanda da barış ve güvenliğe önemli katkı sağlamıştır.

Notre glorieuse armée qui a remporté une telle victoire il y a un siècle, a toujours su défendre notre pays après la création de la République et a également apporté une contribution significative à la paix et à la sécurité sur la scène régionale et internationale.

Ons leger, dat een eeuw geleden een dergelijke overwinning behaalde, heeft na de oprichting van de Republiek ons land altijd weten verdedigen en een belangrijke bijdrage geleverd aan vrede en veiligheid, zowel op regionaal als op internationaal niveau.

***

Bir yandan ileri  savunma sanayii, diğer yandan güçlü silahlı kuvvetleriyle, Türkiye, her zaman müttefiklerimiz ve dostlarımızın yanında, ama  haksızın hep karşısında olarak,  uluslararası barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamaya devam edecektir.

Avec une industrie de défense et des forces armées puissantes, la Turquie, toujours auprès de ses alliés et ses amis, mais toujours contre l’injuste continuera à contribuer à la paix, la sécurité et la stabilité internationale.

Met een sterke defensie-industrie en machtige strijdkrachten zal Turkije, altijd met zijn bondgenoten en vrienden, maar altijd tegen onrechtvaardigheid, blijven bijdragen aan internationale vrede, veiligheid en stabiliteit.

***

Dikkatiniz için sizlere teşekkür ediyor ve sizleri şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile savunma sanayimize dair, mesajımızda kayıtlı videoyu izlemeye davet ediyorum.

Je vous remercie de votre attention et vous invite à regarder la vidéo sur nos glorieuses forces armées turques et notre industrie de défense.

Ik dank u voor uw aandacht en nodig u uit om de video over onze Turkse strijdkrachten te bekijken.

Sağlıcakla kalın.

Prenez soin de vous.

Hou u goed.

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.