Haberin yayım tarihi
2012-01-14
Haberin bulunduğu kategoriler

E-missieplan Genk-Zuid beoogt bijna-nuluitstoot

Diepenbeek, Genk en Zutendaal stellen een integrale aanpak voor…

Iets minder dan 100 dagen nadat de Genkse gemeenteraad besliste om samen de schouders te zetten onder de milieuproblematiek in Genk-Zuid, is de stad Genk klaar met een actieplan. Dat wil economische welvaart (industrie) verzoenen met kwaliteitsvol wonen. Daarom moet het probleem van de uitstoot van schadelijke stoffen aan de bron worden aangepakt, om te komen tot een bijna-nuluitstoot. Naast die bronaanpak behoren ook verder onderzoek, goede communicatie en sensibilisatie voor een gezonde levensstijl tot de actiepunten. “In onze drukbevolkte en geïndustrialiseerde regio moet het mogelijk zijn én blijven om het economische, de aanwezigheid van industrie te verzoenen met kwaliteitsvol wonen. Door alles op alles te zetten voor Genk-Zuid, wil Genk aantonen dat dit mogelijk is,” zegt burgemeester Wim Dries over het plan.
 
Eind september vorig jaar maakte het Steunpunt Milieu en Gezondheid de resultaten bekend van het onderzoek ‘humane biomonitoring bij jongeren in Genk-Zuid’. De Genkse gemeenteraad besliste daarop om op Genks niveau het voortouw te nemen en een actieplan uit te werken. De verschillende fracties, de leden van de provinciale stuurgroep Genk-Zuid en de betrokken stedelijke diensten werkten daarop intensief samen. Het resultaat is een actieplan met 54 actiepunten op de domeinen uitstootvermindering en gezonde levensstijl.
 
Streefdoel: (bijna) nuluitstoot

“De inzet is hoog en dus de ambitie ook,” aldus schepen Çaglar. “Met het plan willen we aantonen dat het mogelijk is om, met vereende krachten, industrie en wonen met elkaar te verzoenen. Dat veronderstelt wel dat we absolute prioriteit maken van de problemen van uitstoot en deze aan de bron aanpakken.”
 
Industrie en verkeer zorgen voor veel milieudruk bij de omwonenden van Genk-Zuid. Door in de eerste plaats de bron van vervuiling aan te pakken wil Genk over enkele jaren op vlak van emissie en immissie minstens even goed scoren als het Vlaams gemiddelde.
 
Gezonde levensstijl

Naast de bronaanpak willen we in de tweede plaats ook aandacht hebben voor een gezonde levensstijl bij inwoners. Het zijn immers niet alleen externe factoren zoals industrie en verkeer die een invloed hebben op gezondheid. Ook factoren zoals voeding, beweging, roken, binnenhuismilieu,… hebben een invloed. Onderzoek toont aan dat de impact van milieuvervuiling op het lichaam verkleind kan worden door eenvoudige aanpassingen van de levensstijl.
 
Stuurgroep Genk-Zuid positief

De stuurgroep Genk-Zuid nam voormiddag kennis van dit actieplan. Alle aanwezige actoren waren positief en akkoord met de ontwerpversie. Er is het engagement om actief deel te nemen. Bedoeling is om zo spoedig mogelijk de coördinator aan te stellen. De opmerkingen van de actoren worden doorgegeven en opgenomen in het plan.
 
54 actiepunten

Om deze doelstellingen te realiseren, benoemt het plan een vijftigtal acties die de komende jaren gerealiseerd zullen worden. Meerderheid en oppositie engageren zich om binnen een termijn van 5 jaar een opmerkelijke verbetering na te streven van zowel de emissie- als de immissiewaarden en van de beleving van de hinder bij de omwonenden. Tegen 2020 dient de uitstoot van Genk-Zuid minstens teruggebracht tot het Vlaams gemiddelde.
 
Enkele belangrijke acties uit dit plan:
 
Actie 1 Oprichting task force en aanstelling coördinator (fractie PROgenk)
De oprichting van een “task force Genk-Zuid” met de aanstelling van een milieumanager/coördinator is wellicht het belangrijkste element in dit organogram. Deze task force zal de spil in het raderwerk zijn van alle partijen die een taak hebben in Genk-Zuid.

De stad zal een externe coördinator aanstellen om deze task force te leiden en er worden diverse adviesgroepen opgericht om de task force te voeden en te ondersteunen. Ook een groep van experten zal deze task force op verschillende domeinen adviseren en begeleiden zodat alle beslissingen en acties gefundeerd en verdedigbaar zijn zowel vanuit medisch, milieu- en economisch oogpunt.
 
Actie 3 Opstellen engagementsverklaring bedrijven
In overleg met de Genkse bedrijven zal er gestreefd worden naar een engagementsverklaring waarbij bedrijven zich akkoord verklaren om maximale inspanningen te doen om hun uitstoot en hinder te verminderen en waarbij ze zich ook bereid verklaren om alle informatie, cijfers en metingen waarover zij beschikken uit eigen onderzoeken te delen en openbaar kenbaar te maken.
 
Actie 7 Onteigeningsplan opmaken voor buffers gewestplan (fractie CD&V/NVA)
Er wordt een plan opgemaakt om de bufferzones die in het gewestplan als dusdanig zijn aangeduid te onteigenen met als doel deze te beplanten om de hinder te beperken.
 
Actie 27 Onderzoek naar het geheel van de uitstoot in lucht, bodem en water over de bedrijven heen
Naar analogie met het geluidsonderzoek dat in het verleden bij alle bedrijven in Genk-Zuid werd gevoerd, wordt nu voorgesteld om ook dergelijke onderzoeken voor de andere disciplines (lucht, bodem, water) op te maken. Per discipline kan het geheel van de uitstoot voor het hele gebied en over alle bedrijven heen onderzocht worden. Daarna kan aan de hand van deze resultaten bekeken worden of het zinvol is om een globaal plan op te maken voor het hele gebied.
 
Actie 36 Monitoring gezondheid (fractie PVDA+)

Verdere opvolging van de gezondheid van de bewoners lijkt aangewezen. Dit blijkt ook een vraag van Diepenbeek te zijn. De vraag is wat het meest zinvol is: de huidige groep uit het onderzoek verder opvolgen of over enkele jaren de leeftijdsgroep 15-16 jarigen opnieuw onderzoeken?

Actie 37 Monitoring (fractie PVDA+)

De huisartsenkring i.s.m. Ziekenhuis ZOL Genk ontwikkelt een project dat kan kaderen in bevolkingsonderzoek, in samenwerking met Toezicht Volksgezondheid en mogelijk met het nieuw Steunpunt Milieu en Gezondheid.
Dit voorstel wordt verder uitgewerkt in overleg met alle betrokkenen.
 
Actie 43 Nieuwsbrief Milieu en Gezondheid voor omwonenden

Drie of vier keer per jaar zal er een nieuwsbrief verspreid worden met toegankelijke informatie rond milieu en gezondheid. De inhoud zal breder zijn dan enkel informatie over onderzoeksresultaten, maar kan bijvoorbeeld ook inzoomen op beleidsacties, tips voor eigen initiatieven,… De nieuwsbrief wordt zowel elektronisch als in printversie verspreid. Deze is in eerste instantie bedoeld voor de omwonenden en zal dus heel specifieke informatie bevatten. Personen van buiten het gebied die dat wensen, kunnen zich echter ook abonneren op de elektronische nieuwsbrief. De inhoud van deze nieuwsbrief zal, indien gewenst, worden gedeeld met de buurtgemeenten zodat zij eigen communicatieacties kunnen ondernemen met de aangeboden informatie.

E-missie plan Genk-Zuid - ontwerpversie

Meer info
Cel Strategisch Stadsbeleid – An Buekers
    T 089 65 36 61
An.buekers@genk.be  
      
Bevoegde mandatarissen:
    Burgemeester Wim Dries
T 0476 69 90 03
burgemeester@genk.be  
      
Schepen Ali Çaglar, bevoegd voor openbare werken, ontwerp en meting en leefmilieu
T 0476 69 90 02
Ali.caglar@genk.be  
      
Betrokken gemeenteraadsleden
    CD&V/NVA gemeenteraadsleden
    Nele Beckers
T 089 24 82 84
nele.beckers@genk.be   
     
Inge Paesen
T 089 30 40 66
inge.paesen@genk.be  
      
Open VLD-gemeenteraadslid
    Luc Gieraerts
T 089 25 60 14
Luc.gieraerts@genk.be  
      
PROgenk-gemeenteraadsleden
    Yves Grouwels
T 0476 59 31 07
yves.grouwels@genk.be  
     
Kristien Kempeneers
T 0494 15 83 17
kristien.kempeneers@genk.be  
      
PVDA+ gemeenteraadslid
    Harrie Dewitte
T 089 35 97 87
harrie.dewitte@genk.be  
      
Vlaams Belang-gemeenteraadslid
    Chris Janssens
T 0478 26 52 37
Chris.janssens@genk.be   

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.