Haberin yayım tarihi
2006-11-09
Haberin bulunduğu kategoriler

Hacer Düzgün: Yeni İslam dindersi öğretmenleri atayacağız..

Belçika'da yaşayan Müslüman topluluğu temsil etmesi için 1988 yılında kurulan ve 20 Mart 2005'de erken bir seçimle yeniden şekillenen Belçika İslam Konseyinin(İslam Temsil Örgütü/Executif) son bir yıldır yaptığı çalışmalarda bu konuda yetkili Belçika resmi otoritelerinin anlamsız engellemelerini gözlemlemekteyiz. Belçika İslam Konseyi yöneticileri ise bu anlamsız engellemeleri aşmaya çalışıyorlar.
 
Yeni İslam dindersi öğretmenlerinin atanması..
 
Belçika İslam Konseyinin gündeminde bulunan önemli projelerin başında yeni İslam-Dindersi öğretmenlerinin yetiştirilmesi ve atanması bulunuyor. Bu konuda bilgisine başvurduğumuz Flaman Bölgesi Executif yürütme kurulu başkanı Hacer Düzgün çok yakında Flaman Bölgesinin ihtiyacı olan yeni din-dersi öğretmenlerini görevlendireceklerini açıkladı. Bu öğretmenler Flamanca, Türkçe dillerini iyi derecede bilen ve belli bir pedagojik eğitim sürecini tamamlayan ve yapılacak meslek imtihanlarından başarılı olmuş kişiler olacağını belirtti.Flaman Bölgesinde 2005 yılında ise 15 din-dersi öğretmeni acilen atananark öğretmen eksikliği bir derece giderilmeye çalışılmıştı.

Brüksel/Walon Bölgesinde ise durum daha olumlu bir çizgide olduğu görülüyor. Belçika İslam Konseyi yürütme kurulu üyesi Muhittin Kılıç "2006 yılında açılan kurslar ve yapılan imtihanlar sonucu toplam 205 adaydan 72 kişinin imtihanlarda başarı göstererek İslam-Dindersi öğretmenliği yapmaya hak kazandığını" belirtti. Yeni öğretmenlerin ders verecekleri okullardaki öğrenci profiline göre Türkçe, Fransızca, Arapça dillerini bilen en az lise mezunu ve belli bir pedagojik eğitim almış kişilerden olduğu belirtiliyor.
 
Camilerin tanınması:
 
Belçika İslam Konseyinin çok önem verdiği ve titiz bir çalışmadan sonra Brüksel/Walon ve Flaman bölgelerinde ilgili bakanlıklara teslim ettiği camilerle ilgili tanınma dosyalarından Flaman bölgesi müracaatına yönelik verilen cevap İslam Konseyi yöneticilerinde tam bir hayal kırıklığı yarattı.
Camilerin tanınması konusunda Belçika İslam Konseyi Flaman Bölgesi Camiler Departımanı sorumlusu Hüseyin Ulusoy çok titiz bir çalışma yaptıkları ve olumlu sonuçlar alacakları şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Edindiğimiz bilgilere göre ön görüşmeler ışığında tanınma için gündeme getirien 30 dosyadan sadece 7'sine cami olarak tanınma statüsü verilebileceği haberi tüm beklentileri alt-üst etmiş oldu.

Bu doğrultuda Brüksel/Walon Bölgesi için yapılan tanınma müracaatlarına ise henüz yanıt verilmedi. Belçika İslam Konseyi Brüksel/Walon Bölgesi yürütme kurulu üyeleri Flaman Bölgesinde gösterilen yaklaşımın kendi bölgelerinde de gösterilebileceği tedirginliğini yaşıyorlar..

Kısaca Belçika'da yapılan son yerel seçimler süresince camileri ilk biz tanıyacağız diye nutuk atan Belçikalı politikacıların yüzlerini bir görmek isteriz.
 
Belçika'da yaşayan Müslümanlar için radyo ve televizyon yayınları..
 
Belçika'da yaşayan Müslümanlara yönelik radyo ve televizyon programları yaparak, devlet televizyonlarında yayınlanması sağlamak üzere yapılan müracaata henüz olumlu bir yanıt alınamadı.Belçika İslam Konseyi Flaman Bölgesi Basın sorumlusu Erkan Konak ise bu konuda şu açıklamalarda bulundu: "Belçika'da İslam 1974 yılda tanındı. Belçika'da yaşayan Müslümanlar olarak 30 yıldan beri kullanmadığımız yayın hakkını artık bir şekilde kullanmak istiyoruz. Bu şekilde yerli ve göçmen topluluklar arasında daha güçlü bir iletişim kuracağımıza inanıyoruz."  
Bu konuda yapılan görüşmeler ve tartışmalar sonucunda medyadan sorumlu bakan Gert Bourgeois "Müslümanlara yönelik yayınların ancak 2010'dan sonra söz konusu olabileceğini açıkladı. Bu açıklamalardan bazı Belçikalı politikacıların Belçika'da yaşayan Müslümanlara yönelik ne kadar gerçek bir samimiyet ve yapıcı bir yaklaşım içersinde oldukları açıkça görülüyor.. Aşağıda Flamca bile okurlarımız için Belçika medyasında gündemde olan konular hakkında çıkan haberlerden bir bölüm sunuyoruz..
  
"Ten vroegste zendtijd voor moslims in 2010"

De Moslimexecutieve van België wil via radio en televisie de autochtone en allochtone gemeenschappen dichter bij elkaar brengen. De executieve vraagt daarom zendtijd. Maar volgens minister van Media Geert Bourgeois kan dat ten vroegste in 2010.

De Moslimexecutieve is het representatieve orgaan van de islamitische eredienst in België.
"Als moslimgemeenschap hebben wij recht op zendtijd die wij sinds 30 jaar niet opgeëist hebben", zegt Erkan Konak, de communicatieverantwoordelijke van de executieve op Radio 1.
"Wij willen hier graag gebruik van maken om de communicatie tussen de autochtone en de allochtone gemeenschap tot stand te brengen."

"In 2004 hebben ze geen aanvraag ingediend"

Momenteel loopt er al een proefproject in Brussel. De executieve krijgt op de Brusselse radio Midi 1 op vrijdag zendtijd van halfvijf tot halfzeven.

"We willen daar in de toekomst interactieve programma's proberen te brengen zodat vraag en antwoord aanwezig zijn", zegt Konak.

De basistalen van de programma's zijn Nederlands en Frans, maar er is ook ruimte voor Arabisch en Turks.

De Moslimexecutieve heeft officieel nog geen zendtijd bij de VRT aangevraagd. Om de vijf jaar wordt een oproep gedaan naar de verenigingen die daarvoor kandidaat zijn.
 
De laatste oproep dateert van augustus 2004. "Maar toen hebben ze hun aanvraag niet ingediend", zegt minister Bourgeois. "Ik vermoed dat zij als representatieve vereniging een gunstig advies zouden gekregen hebben."

In het najaar van 2009 komt er een nieuwe oproep en wie een erkenning krijgt, kan vanaf 2010 uitzenden.

Het is overigens niet de VRT die beslist over de erkenning, maar de Vlaamse regering, op voorstel van de minister van Media.

Op de openbare omroep zijn er al tv-programma's voor katholieken en vrijzinnigen. Op de radio hebben protestanten, joden, katholieken en vrijzinnigen zendtijd.

Het Franstalige college van de Moslimexecutieve is al gesprekken begonnen met de RTBF.

Zeven moskeeën krijgen een erkenning

Vlaams minister van Inburgering Marino Keulen (VLD) gaat begin volgend jaar zeven moskeeën erkennen.

De islam is al langer een erkende godsdienst, maar het is de enige die tot nu toe niet kon rekenen op steun van de overheid.

De overheid heeft strenge voorwaarden opgelegd voor een erkenning als moskee.
"Het aanvaarden van de pluralistische samenleving lijkt mij evident. Vlaanderen is een land van gelovige en niet-gelovige mensen", zegt Keulen.

"Daarnaast gaat het onder meer om het bekendmaken van de financiering en het afzweren van extremisme. Ook het Nederlands moet zoveel mogelijk gebruikt worden."
Op dit ogenblik zijn dertig dossiers klaar. Het is nu aan de Moslimexecutieve om zeven moskeeën aan te wijzen. Andere moskeeën volgen later, om het financieel haalbaar te houden.

Na erkenning kunnen de moskeeën een beroep doen op de overheid voor hun onkosten en krijgt de imam, zoals de pastoor, een wedde en een woning. 
 
Aanstelling van de Nieuwe Moslimexecutive van België
 
Op voorstel van Vice-Eerste Minister, Minister van Justitie en Minister van Erediensten, Mevrouw Laurette Onkelinx heeft de Ministerraad het Koninklijk Besluit goedgekeurd houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België.

De representatieve organen van de Islamitische Eredienst: een noodzakelijke hernieuwing

Om de spanningen te verminderen die bestonden in de Moslimexecutieve die bij koninklijk besluit van 4 mei 1999 was aangesteld, werd een voorlopige Executieve aangesteld bij koninklijk besluit van 18 juli 2003. Deze voorlopige Executieve kreeg een mandaat geldig tot en met 31 mei 2004 en als voornaamste opdracht de voorbereiding van toekomstige verkiezingen met het oog op de hernieuwing van de representatieve organen van de Islamitische eredienst.

Na meer dan een jaar van onderhandelingen, is gebleken dat deze voorlopige Executieve niet in staat was om binnen de Moslimgemeenschap een consensus te bereiken over die toekomstige verkiezingen.

Zodoende heeft het parlement de wet van 20 juli 2004 gestemd waarbij voorzien werd in de organisatie van algemene verkiezingen. Die kwam in handen te liggen van een onafhankelijke Commissie, samengesteld uit twee magistraten emeriti en uit twee leden van de Moslimgemeenschap.

Deze verkiezingen hadden plaats op 20 maart 2005. Op basis van de resultaten werd een Algemene Vergadering van de Moslims van België samengesteld op 26 april 2005.

Deze Algemene Vergadering heeft in afwachting van de installatie van een vernieuwde Moslimexecutieve het beheer van de "temporalia" (het seculiere) van de Islamitische eredienst waargenomen.

De Vergadering heeft op 2 oktober 2005 de zeventien leden, die titularis zullen zijn van een mandaat in de Moslimexecutieve, verkozen en de namen van deze leden meegedeeld aan de Minister van Justitie op 5 oktober 2005.

Een nieuwe structuur voor de Executieve, geënt op het federale model
De stemming ging samen met de goedkeuring van een resolutie van de Algemene Vergadering van de Moslims van België, waarin rekening wordt gehouden met de federale dimensie van de Moslimgemeenschap.

Deze resolutie verduidelijkt inderdaad dat de Moslimexecutieve voortaan bestaat uit een Nederlandstalig en een Franstalig college, elk voorgezeten door een Vice-Voorzitter, waarbij de Voorzitter van de Executieve zelf zal instaan voor de cohesie van de beslissingen genomen in naam van de Executieve van de Moslims van België.

Het Franstalig College heeft als Vice-Voorzitter de Heer Kissi Benjelloul en bestaat uit :

1. ADAHCHOUR Mohamed,
2. AKHTAR Imarn,
3. AYDOGDU Atila,
4. BEYAZGUL Coskun,
5. DELIALIOGLU Adnan,
6. JARFI Hassan,
7. KILIC Muhittin,
8. KISSI Benjelloul,
9. SHAQIRI Elhami.

Het Nederlandstalig College heeft als Vice-Voorzitter Mevrouw Düzgün Hacer en bestaat uit :

1. BEN ABDELLAH Abdelhay,
2. DÜZGÜN Hacer,
3. EL MASSOUDI M'hamed,
4. KALAAI Mouloud,
5. KARANFIL Mehmet Sedik,
6. KONAK Erkan,
7. QURECHI Iqbal Ahmed,
8. ULUSOY Hüseyin.

Het Voorzitterschap van de Executieve zal worden opgenomen door de Heer Beyazgul Coskun.

De leden van de Algemene vergadering van de Moslims van België hebben ook de wens uitgedrukt om een nauwe band tussen deze Algemene vergadering en de Executieve te hebben, die zich slechts zal kunnen concretiseren door de aanneming van een reglement van intern orde dat de werking van deze twee organen van de Islamitische eredienst regelt.

Voor meer informatie:

Kabinet van de Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie
Handelsstraat 76/80
1040 Brussel
Mevrouw Saar Vanderplaetsen (N)
Tel.: 02/233.50.06
s.vanderplaetsen@lo.fgov.be
Mevrouw Annaïk de Voghel (F)
Tel.: 02/233.51.21
a.devoghel@lo.fgov.be

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.