Haberin yayım tarihi
2008-03-19
Haberin bulunduğu kategoriler

'Leterme 1', Hükümet Sözleşmesi 1. Bölüm....

Regeerakkoord

gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdH
 
 
Conform de federale regeringsverklaring van 21 december 2007 en de afspraken die toen werden gemaakt, wil de regering de volle verantwoordelijkheid op zich nemen om ons land efficiënt en dynamisch te besturen, in een klimaat van herwonnen stabiliteit.

Een land waar – de politieke spanningen zouden het soms doen vergeten – het goed is om te wonen  en dat een stevige sociale bescherming heeft. Een creatief land waar we trots op kunnen zijn. Een land met een hoge levensstandaard en een benijdenswaardige levenskwaliteit. Een land met een fijnmazig netwerk van collectieve voorzieningen.
Maar ook een land dat onderhevig is aan ingrijpende veranderingen en voor belangrijke uitdagingen staat.

-  De milieu-uitdaging: het welzijn van onze Planeet vraagt radicale maatregelen.

- Werk en economische ontwikkeling: de werkgelegenheidsgraad van ons land moet omhoog. Het is noodzakelijk een gunstig ondernemingsklimaat te behouden en te versterken om verder welvaart te creëren.

- De uitdaging van de sociale cohesie: ondanks de economische vooruitgang, blijven sociale breuklijnen bestaan. De toenemende culturele verscheidenheid van onze samenleving vraagt nieuwe beleidsmaatregelen om een betere integratie mogelijk te maken.

- De vergrijzing: de gevolgen van het feit dat de mensen langer leven, vragen grondige aanpassingen in de diverse domeinen van het sociaal beleid.

- De uitdaging om de veiligheid van iedereen te garanderen: ze vraagt om alomvattende antwoorden op geweld, van welke soort dan ook.

- Goed bestuur: op elk beleidsniveau mag de burger op een efficiënte dienstverlening en een moderne administratie verwachten.
 
Op grond van het mandaat dat zij van de kiezers heeft gekregen en van het vertrouwen van de Kamer, wil de regering de verantwoordelijkheid op zich nemen om een passend antwoord te geven op deze uitdagingen en om de veranderingen in de gewenste richting te sturen. Ze zal dat doen met krachtig beleid en doeltreffende maatregelen, voortbouwend op het werk van de overgangsregering en uitgaande van de belangrijke rol van het sociaal overleg, in samenspraak met de sociale partners en in afstemming met de Gemeenschappen en de Gewesten.
 
In een kader van duurzame ontwikkeling, wil deze regering een nieuw evenwicht tot stand brengen tussen welvaart en welzijn, tussen eigen verantwoordelijkheid en solidariteit, tussen economische groei en leefmilieu, tussen openheid op de wereld en geborgenheid in de eigen leefomgeving.
 
De regering wil de mensen aanmoedigen en belonen die initiatief nemen en zich engageren, die werken en ondernemen, die opvoeden en zorgen. Ze wil de mensen die achterblijven meetrekken, en steunen al wie getroffen wordt door ziekte, tegenspoed of noodlot. Daartoe zal ze ons sociaaleconomisch model, dat economische groei koppelt aan stevige sociale bescherming en dat zijn deugdelijkheid bewezen heeft, verstevigen, maar het ook aanpassen.
 
Om ons sociaaleconomisch model te verstevigen en aan te passen, moeten er jobs gecreëerd worden. Het scheppen van kwaliteitsvolle arbeidsplaatsen, het bevorderen van ondernemerschap en het verhogen van de werkgelegenheidsgraad zijn een conditio sine qua non voor de opvang van de vergrijzing, de versterking van de sociale bescherming, de verhoging van de koopkracht, de ondersteuning van de gezinnen, de bestrijding van de armoede en de beheersing van de overheidsfinanciën.
 
Mensen willen een veilige en respectvolle samenleving.. Het verzekeren van de veiligheid en een goede werking van het gerecht zijn kerntaken van de federale overheid. De overheid moet kwaliteitsvolle diensten leveren en tegelijkertijd waken over de toegankelijkheid van haar efficiënte diensten voor iedereen op het hele grondgebied, zonder discriminatie.
 
De regering beschouwt het als haar opdracht om van diversiteit een sleutel tot succes te maken. In een open en tolerante samenleving is er namelijk plaats voor mensen met een verschillende culturele achtergrond.

Veiligheid en verantwoordelijkheid zijn de sleutelbegrippen van ons buitenlands beleid, dat ingebed blijft in een Europees en multilateraal kader.
 
Dit regeerprogramma zal worden vertaald in een doortastend budgettair beleid. Tegen de achtergrond van de stijgende inflatie, een wereldwijde economische vertraging en toenemende vergrijzingsuitgaven, werd voor dit jaar een begroting ingediend die de gezamenlijke overheidsfinanciën in evenwicht houdt. Dat is slechts mogelijk door een uiterst voorzichtig uitgavenbeleid: bij een verwachte economische groei van 1,9%, nemen de primaire uitgaven in reële termen met maar 1,37% toe.

Voortbouwend op de begroting van 2008 en rekening houdend met het Stabiliteitsprogramma 2007‑2010 en de jongste ramingen van de Studiecommissie voor de Vergrijzing en de Hoge Raad van Financiën, zal de regering alles in het werk stellen om de gezamenlijke overheidsrekening vanaf 2009 te sluiten met een structureel overschot. Dat zou moeten oplopen tot minstens 1% van het bbp tegen het einde van de legislatuur in 2011.

Met dat doel zal de regering de uitgaven strikt beheersen en een billijk evenwicht verzekeren tussen die uitgavenbeheersing en de ontwikkeling van de inkomsten. Met de Gemeenschappen en Gewesten zal ze de bijdrage bepalen van elke overheid, inclusief de lokale besturen, aan de realisatie van deze gezamenlijke doelstelling.
 
De regering zal dit regeerakkoord de komende maanden nader uitwerken, om tegen de begrotingscontrole van juni 2008 een voorafbeelding te maken van de begroting van 2009 en de volgende jaren.
 
Een nationale strategie voor de werkgelegenheid
 
Wat betreft de arbeidsmarkt zal de regering een gemeenschappelijke strategie uitwerken met de deelstaten en in overleg met de sociale partners rond de volgende doelstellingen die tegen het einde van de legislatuur moeten leiden tot het optrekken van onze werkgelegenheidsgraad tot het Europese gemiddelde. Uit de Economische Vooruitzichten 2007-20012 van het Federaal Planbureau blijkt dat de toename van de werkgelegenheid, op basis van de gehanteerde economische hypothesen voor de geprojecteerde periode van zes jaar, 218.000 eenheden bedraagt. Voor de duur van de legislatuur betekent dit zowat 150.000 eenheden. Door een proactief en dynamisch beleid – dat al in 2008 moet leiden tot 61.000 bijkomende jobs – moet het mogelijk zijn dat de economische groei resulteert in een toename van de tewerkstelling met meer dan 200.000 eenheden.
 
De regering erkent en verlengt de belangrijke waarde van het sociaal overleg, alsook de inbreng en de eigen verantwoordelijkheid van de sociale partners voor het tewerkstellingsbeleid. Ze zal de sociale partners dan ook nauw betrekken bij de beslissingen die ter zake zullen genomen worden, en ze rekent daarbij ook op hun positieve medewerking bij het uitvoeren van de genomen beslissingen.
 
Het concurrentievermogen van onze ondernemingen verzekeren en arbeidsaanbod- en vraag beter op elkaar afstemmen
 
De concurrentiepositie van onze ondernemingen moet gewaarborgd zijn. De federale regering zal er, in overleg met de sociale partners, over waken dat de loonkosten, via de toepassing van de wet op het concurrentievermogen en een vermindering van de werkgeversbijdragen, gunstiger verloopt dan die van onze voornaamste handelspartners. Een verlaging van de werkgeversbijdragen ingevolge een beslissing van de regering, mag de onderhandelingsmarges niet vergroten.
 
Wat de investeringen in opleiding betreft, vraagt de regering de sociale partners de gesloten akkoorden te respecteren, wat betreft de besteding van 1,9 % van de loonsom aan de opleiding van de werknemers. Indien de doelstelling niet gehaald wordt, zal de regering een versterking van de bestaande mechanismen overwegen. Ze zal de sociale partners ook uitnodigen ambitieuze doelstellingen te realiseren inzake bedrijfsstages en onderzoek en ontwikkeling.
 
De regering zal het activeringsbeleid evalueren en lessen uit deze evaluatie trekken teneinde de begeleiding van de werkzoekenden in het kader van een opgevoerde opvolging te verbeteren. Hiertoe zal de regering het samenwerkingsakkoord van 30 april 2004 met de Gewesten betreffende de actieve begeleiding en opvolging van werklozen actualiseren.

In dit kader zullen de termijnen die de verschillende gewestelijke instellingen en de RVA hanteren, nog meer worden geharmoniseerd en ingekort. De regering wenst in overleg met de sociale partners te overleggen aangaande de aanpassing van het toepassingsveld van het akkoord ondermeer in functie van de leeftijd. Bovendien zal de regering maatregelen goedkeuren om de mobiliteit van de werkzoekenden te begunstigen en om de werkloosheidsvallen te bestrijden door de promotie van zowel bezoldigde als zelfstandige arbeid te ontwikkelen, met bijzondere aandacht voor jonge zelfstandigen en onvrijwillig deeltijdse werknemers.
 
De regering zal waken over het voortbestaan van het dienstenchequesysteem. Om beter aan de vraag naar nabijheidsdiensten te voldoen, zal ze een overleg met de deelentiteiten opstarten over het toepassingsgebied van de activiteiten van dienstencheques.
 
Na de uitvoering van de maatregel tot integratie van PWA-arbeiders voor huishoudelijke hulp van minder dan 50 jaar die niet gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn (33 %) zal de regering onderzoeken of de PWA-arbeiders maximaal in het dienstenchequesysteem kunnen worden opgenomen om hun een job aan te bieden. Bovendien zullen de winstmarges van de verschillende soorten dienstenchequeondernemingen grondig worden onderzocht, in het bijzonder voor de PWA-dienstencheques.
 
De regering zal het huidige systeem inzake studentenarbeid vereenvoudigen in overleg met de sociale partners.
 
Rekening houdend met de beslissingen van de interimregering, is de regering, in het kader van de onderhandelingen over het komende interprofessioneel akkoord, bereid om de voorstellen van de sociale partners tot uitvoering te brengen met betrekking tot:

- het versterken van de structurele lastenverlaging voor de lage lonen, indien nodig door de notie 'lage lonen' uit te breiden;

- het versterken van de bestaande maatregelen voor de nacht- en ploegenarbeid voor zover de verhoging van de vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing tot maximum 15,6% niet gebruikt wordt voor de financiering van loonsverhogingen;

- overuren, meer bepaald wat betreft het aantal, het fiscale stelsel en de werkgeversbijdragen die er betrekking op hebben;

- de verhoging van de minimumlonen en de manier om hiertoe te komen.
 
De regering zal bijzondere aandacht hebben voor de ondervertegenwoordigde groepen op de arbeidsmarkt (jongeren, vrouwen, allochtonen, oudere werknemers, personen met een handicap) en zal voor die personen de toegang tot de arbeidsmarkt vergemakkelijken.
 
In overleg met de sociale partners zal de regering een voorstel formuleren voor een structurele en zichtbare vereenvoudiging van de geldende aanwervingsplannen, alsook voor verlagingen van de bijdragen door deze structurele verlaging te versterken, in het bijzonder de component lage lonen, en activeringen van de werkloosheidsuitkeringen, teneinde in 2009 een nieuwe transparant stelsel in werking te stellen, dat de werkgelegenheid nog meer bevordert.
 
De regering stelt vast dat in ons land de werkloosheidsuitkeringen in het begin van de periode te laag zijn en dat het systeem daarentegen te weinig aanzet om actief een job te zoeken.

Vandaar dat zij een mechanisme wil uitwerken door de verhoging van de bijdragen in een eerste periode die de financiële schok verlicht voor wie in de werkloosheid terechtkomt, maar die eveneens aanzet om zo snel als mogelijk de werkloosheid te verlaten, inzonderheid door het versterken van zowel de degressiviteit als de vorming en begeleiding, en zonder de minima per categorie in het gedrang te brengen. Zij zal aan de Nationale Arbeidsraad vragen om concrete voorstellen te formuleren.

Voor de personen die ondanks een opgedreven begeleiding en vorming toch langdurig werkloos worden zal in overleg met de gewesten de toeleiding naar inschakelingsprojecten versterkt worden.

De regering trekt besluiten uit het verslag over gelijke lonen en neemt maatregelen om op dat vlak de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te realiseren.
 
Ondanks alle voorafgaande activeringsmaatregelen voor de werkzoekenden en de opheffing van de beperkingen op het vrij verkeer van bezoldigde en zelfstandige werknemers uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, stelt men vast dat in bepaalde sectoren geen arbeidskrachten beschikbaar zijn.

De regering zal, samen met de Gewesten en in overleg met de sociale partners, de voorwaarden bepalen opdat een economische immigratie, met tijdelijke en daarna definitieve arbeidsvergunningen, kan bijdragen tot het invullen van vacatures in de knelpuntberoepen.

Aan de sociale partners zal worden gevraagd de inspanningen te versterken inzake opleiding en opvolging van de arbeidsomstandigheden in de betrokken sectoren.
 
Privé en werk beter op elkaar afstemmen
 
De regering wil dat de burgers opleiding, werk en gezin beter kunnen combineren en bovendien langer actief kunnen blijven.
 
De regering zal aan de sociale partners vragen om, zonder te raken aan de verplichte verloven noch aan de rechten van de werknemers, (op basis van wettelijke bepalingen, waaronder collectieve arbeidsovereenkomsten), met name inzake de huidige verloven, het tijdskrediet en het brugpensioen, de mogelijkheid te onderzoeken om een systeem van "loopbaanrekening" op te zetten, waarbij werknemers in verschillende fasen van hun leven bewuste keuzes kunnen maken, met een grote betrokkenheid bij hun loopbaan. Dit loopbaanbeleid is erop gericht om mensen in staat te stellen om het ritme van hun loopbaan te moduleren, om de kwaliteit van de loopbaan te verbeteren en op een betere afstemming van het gezins- en het beroepsleven. Dit laat toe om een antwoord te bieden op de huidige evoluties van de arbeidsorganisatie.
 
De regering zal, in overleg met de sociale partners, na evaluatie van het gebruik van de bestaande verlofsystemen, bestuderen hoe bepaalde verlofstelsels zoals het ouderschapsverlof en het adoptieverlof, sterker en toegankelijker kunnen worden en het bevallingsverlof kan aangepast worden.
 
De regering overlegt met de sociale partners om een soepelere invulling te kunnen geven aan de 38-urenweek en dat over een te bepalen termijn, maximaal gespreid op jaarbasis en binnen te bepalen voorwaarden en zonder verhoging van de totale arbeidstijd. 
  
De regering zal de socialprofitsector stimuleren door een verbetering en versterking van de sociale Maribel volgens te bepalen voorwaarden en criteria, met een duidelijke gerichtheid op werkgelegenheid en waarborgen inzake effectiviteit en efficiëntie. 
  
2. De economische activiteit ontwikkelen, het ondernemerschap stimuleren

 
De aantrekkingskracht van België voor buitenlandse investeringen vergroten
 
In een economische wereld die continu verandert, moet de regering een omgeving creëren die het concurrentievermogen van de ondernemingen in de hand werkt, onder meer door middel van fiscale stimulansen.
 
Ons land heeft vorig jaar het stelsel van de btw-eenheid ingevoerd. In die context zal de regering onderzoeken of een wettelijk kader kan worden gecreëerd voor de geleidelijke  fiscale consolidatie in een budgettair neutraal kader. Dit mechanisme moet zorgen voor fiscale neutraliteit binnen de vennootschapsgroepen en voor een sterkere economische ruimte waar de strategische beslissingen niet zozeer meer aan de fiscale aspecten ondergeschikt zullen zijn.
 
Ook de opvang van buitenlandse investeerders dient te worden bevorderd. De regering zal bovendien bilaterale akkoorden blijven aangaan, vooral met de grote opkomende economieën teneinde gekruiste investeringsfondsen te creëren, waarmee Belgische ondernemingen kunnen worden aangemoedigd in het buitenland te investeren, en investeringen vanuit deze landen naar België kunnen worden gelokt.
 
Het ondernemerschap stimuleren
 
De regering zal een actieplan uitvoeren dat specifiek gericht is op de oprichting en ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen. De KMO's zijn een essentiële drager van de groei van onze economie en bijgevolg van onze maatschappelijke ontwikkeling. De vereenvoudiging van hun administratieve omgeving, onder meer inzake de toegang tot het beroep met inachtname van de noodzakelijke competenties, de verbetering van hun concurrentievermogen vooral door middel van aangepaste en gerichte verlagingen van sociale en fiscale lasten, de steun aan innovatie en aan de bescherming van de intellectuele eigendom zijn al evenzeer kernpunten waarop dit actieplan zal steunen.
 
De regering zal ook zorgen voor de fiscale aftrek van de beveiligingskosten van de kleine en middelgrote ondernemingen. Ze zal hetzelfde doen voor de investeringskosten die KMO's maken voor energiebesparingen.
 
Alles wordt in het werk gesteld opdat onze ondernemingen hun activiteiten duurzaam kunnen ontwikkelen en ondernemingen in moeilijkheden hun financiële situatie kunnen saneren. In dat opzicht zal de wet betreffende het gerechtelijk akkoord grondig worden herzien, in functie van het noodzakelijke akkoord van de sociale partners voor een aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot de overgang van werknemers in het geval van overname ten gevolge van een gerechtelijke beslissing.
 
De regering zal de bestaande belemmeringen inzake overdracht van familiale ondernemingen wegwerken door zo snel mogelijk de betreffende Richtlijn om te zetten.
 
De regering zal maatregelen nemen om het ondernemerschap te stimuleren en het sociaal statuut van zelfstandigen nog te verbeteren. Ze verbindt zich ertoe de harmonisering te voltooien van de minimale prestaties van het zelfstandigenstatuut met die van het algemene regime. Ze zal ook de ongelijke behandeling van bezoldigde en zelfstandige werknemers verder wegwerken. Om deze doelstellingen te bereiken zal de regering na overleg met de verschillende betrokken organisaties de verschillende elementen van de financiering analyseren.
 
De regering zal instaan voor een optimale en onafhankelijke werking van de Raad voor de Mededinging; ze zal zich vergewissen van de complementariteit en optimale devolutie van de opdrachten tussen de sectorale regulatoren en de Raad. 
 
Een toekomst voor landbouw
 
De regering zal, in partnerschap met de vertegenwoordigers van de sector en ter ondersteuning van het beleid van de Gewesten, het grootste belang hechten aan het behoud van het concurrentievermogen en de ontwikkeling van de landbouwsector, dit onder meer voor wat de omzetting van de richtlijnen betreft.

Op Europees vlak steunt de regering een sterk landbouwbeleid, en staat ze voor de productie en valorisatie van producten die in de duurzame ontwikkeling passen, evenals voor de bevordering van de ontwikkeling van technologieën die aan de behoeften van de gebruikers beantwoorden.
 
De regering denkt tevens na over een aangepast fiscaal stelsel voor landbouwers dat rekening houdt met de conjunctuurgevoeligheid van landbouwbedrijven. In dat verband zal ze de mogelijke invoering van een 'carry back' bestuderen waardoor onvoorziene verliezen gecompenseerd kunnen worden gebracht met de winsten van de drie voorliggende jaren.
 
Onderzoek en ontwikkeling steunen
 
De regering wil onderzoek en ontwikkeling in ons land bevorderen, en zo de oprichting en het behoud van ondernemingen en onderzoekscentra met functies voor hoogopgeleiden stimuleren, vooral door middel van fiscale stimulansen. Zo zal de maatregel i.v.m. het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling worden uitgebreid (onderzoeksuitgaven voor rekening van hetzij de universiteiten of openbare instellingen, kosten voor de bescherming van ingediende octrooien).
 
De lastenvermindering voor de onderzoekers, zowel publieke als particuliere en universitaire, zal worden voortgezet.
 
Het wetenschappelijk onderzoek stimuleren
 
De regering onderschrijft voluit de Lissabon-doelstelling om de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling tegen 2010 op 3% van het bbp te brengen. Ze zal België nauw blijven betrekken bij de volgende programma's van het Europees Ruimtevaartagentschap, ze zal, in uitvoering van een te sluiten samenwerkingsakkoord met de Gewesten, steun bieden aan een sterke participatie van de Belgische ondernemingen in het programma Airbus A350, en ze zal het onderzoekspotentieel van de poolbasis valoriseren en een hoge graad van betrokkenheid in het Fundamenteel Onderzoek bewaren, vooral via interuniversitaire attractiepolen.
 
De regering wil de internationale uitstraling van de wetenschappelijke inrichtingen nog vergroten, door de collecties verder te digitaliseren, hun patrimonium nog meer te valoriseren, hun beheer en autonomie nog te versterken. Hiervoor moet ze zorgen voor een structurele financiering via beheerscontracten en mecenaat stimuleren.
 
Voor wat betreft de federale culturele instellingen zal de regering erover waken om, na het advies van alle betrokken actoren te hebben ingewonnen, een nieuw modern cultuurplan in te dienen binnen het kader van haar eigen beleid, dat een betere toegankelijkheid voor het publiek, zichtbaarheid en coördinatie met de culturele actoren inhoudt.
 
Binnen de grenzen van de federale bevoegdheden zal de regering het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot hernieuwbare energie ondersteunen en herwaardeert ze de rol en de werking van het SCK en het IRE inbegrepen de internationale programma's welke een vermindering van de halveringstijd van nucleaire afval beogen net zoals het onderzoek inzake medische isotopen.
 
Het bedrijfsmecenaat stimuleren
 
De regering zal de parlementaire initiatieven steunen voor de invoering van een fiscaal statuut voor auteursrechten en naburige rechten, en voor de creatie van een aangepast fiscaal kader voor het bedrijfsmecenaat.
 
3. De koopkracht versterken
 
De belastingen op de arbeid verlagen
 
Het is een realiteit in ons land: de meeste mensen die werken, betalen te snel te veel belastingen. Men moet de werkloosheidsvallen bestrijden en arbeid interessanter maken door het verschil tussen inkomsten uit arbeid en vervangingsinkomsten te vergroten.
Om die redenen heeft de regering beslist om verder te gaan met de verhoging van het belastingvrije minimum met het oog op het verhogen van de koopkracht van de mensen, het ondersteunen van de economische groei en het bestrijden van de werkloosheidsvallen. 

Deze regering zal in deze legislatuur ook een bijkomende stap zetten in de richting van een beperking van het aantal tussenliggende belastingschalen. Ook het optrekken van de jobkorting moet bijdragen tot het verlichten van de fiscale druk voor wie werkt.
 
Deze belastingverlagingen moeten de koopkracht verhogen en de werkloosheidsvallen wegwerken, inzonderheid voor de lage en middeninkomens, met een bijzondere aandacht voor de gezinsdimensie. 
 
De vrijwaring van de koopkracht loopt zeker over een verhoging van de inkomens, maar ook een beheersing van sommige uitgaven. De regering zal een observatorium van de prijzen bestaande uit de bevoegde nationale instanties installeren die de verschillende componenten van de eindprijzen aan de consumenten zal onderzoeken (inbegrepen de energieprijzen). In voorkomend geval zal de regering de nodige maatregelen nemen. Dit onafhankelijk raadgevend instrument ten dienste van de regering, zal die laatste eveneens in staat stellen een beter zicht op en de nodige informatie over de goede werking of de concurrentievervalsing op de Belgische markt te verwerven.
 
De bescherming van de consument.
 
Vanuit de bezorgdheid om de consument te beschermen,  dit alles met het oog op het bevoordelen van de economische ontwikkeling, zal de regering waken over de verbetering van de wetgeving met het oog op het verzekeren van een correcte informatie en een werkelijke transparantie ten aanzien van de consumenten. De regering volgt het Europees onderzoek naar de invoering van een collectief vorderingsrecht op. Ze zal een globale houding aannemen t.a.v. de verschillende wijzen van consumptie, en dit gebaseerd op informatie, preventie en verantwoordelijkheid van elke actor (consumenten, handelaars en producenten).

Maar de regering is ook van mening dat het essentieel is dat de consumenten hun rechten kunnen laten gelden en dat ze over een vlug werkmiddel kunnen beschikken. Binnen dat kader, zal de regering de informatie met betrekking tot de diensten tot verzoening verbeteren en zal ze in overleg met de betrokken actoren de oprichting van een bekwame geschillencommissie aanmoedigen t.a.v. die sectoren waarvoor er geen instrument bestaat, om op die manier een bepaald aantal problemen te kunnen oplossen.
 
Ten slotte, zal de regering op Europees niveau pleiten voor een uitbreiding van de universele dienst tot toegang van het hoog debiet.
 
Het leven en de koopkracht van de gezinnen verbeteren
 
De welvaart van de gezinnen verzekeren gebeurt in het bijzonder door maatregelen ter harmonisering van het gezinsleven met het beroepsleven, een verhoging van hun koopkracht en een versterking van de mogelijkheid de kosten verbonden aan de opvoeding van hun kinderen op te vangen. De kinderbijslag is een van de hefbomen om dit doel te bereiken. De regering zal bijkomende overeenstemmende middelen aanwenden voor de koppeling van de kinderbijslag aan de welvaart, middelen die in het huidige voorziene tweejaarlijkse budget zullen worden geïntegreerd, volgens het bestaande mechanisme.
 
Het principe « een kind is een kind » moet zorgen voor een inhaalbeweging tussen het stelsel van de kinderbijslag voor zelfstandigen en dat voor bezoldigde werknemers, niet alleen voor wat wat het bedrag van de bijslag betreft maar ook voor alle andere aspecten. 

Vertrekkend van de verhoging van de leeftijdsbijslagen zoals werd beslist, zal de regering het systeem aanpassen om te komen tot een dertiende maand, betaalbaar in de maand augustus.
 
Om tegemoet te komen aan eenoudergezinnen die te maken krijgen met het in gebreke blijven van de onderhoudsplichtige, wil de regering de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) promoten. Ze zal de huidige voorwaarden en het bedrag van zijn tegemoetkomingen optrekken. Ze zal het terugvorderen van de voorschotten verzekeren.
 
De leerplichtige leeftijd zal worden verlaagd tot 5 jaar en de daarop betrekking hebbende wetsbepalingen zullen bijgevolg worden aangepast. 
  
4. De sociale bescherming en het welzijn van iedereen waarborgen
 
De sociale zekerheid is een van de basisprincipes en het cement van onze samenleving. Gebaseerd op solidariteit, begeleidt ze iedereen doorheen de verschillende levensfasen. Met tussenkomsten in onze gezondheidszorg, onze pensioenen, de kosten van de opvoeding van onze kinderen, enz. …, waarborgt ze ons welzijn en onze zekerheid tegenover de wisselvalligheden van het leven. Om de sociale zekerheid te versterken en mee te laten evolueren met de tijd, zal de regering ervoor zorgen dat de nodige middelen geïnvesteerd worden om het financiële evenwicht te verzekeren, met inbegrip van de bestaande financieringsmethodes en van te nemen maatregelen. Daaronder begrepen de versterking van alternatieve financiering.

Om demografische ontwikkelingen op te vangen, zullen de nodige investeringen gedaan worden om, nu en in de toekomst, de toegankelijkheid en de kwaliteit van onze gezondheidszorg te waarborgen, alsook een voldoende niveau van de pensioenen van de eerste pijler.

Om iedereen een adequaat inkomen te verzekeren, zal, op voorstel van de sociale partners, het mechanisme van de tweejaarlijkse koppeling aan de welvaart van het geheel van de uitkeringen dat ingevoerd werd in het kader van het Generatiepact, behouden en versterkt worden met behoud van de huidige berekeningswijze.
 
In overleg met de Gemeenschappen, de sociale partners en de federaties, zal de regering eerste stappen doen naar een verbetering van het statuut van de onthaalouders.
 
De pensioenen verhogen en het pensioenstelsel hervormen

 
In ons land zijn de wettelijke pensioenen helaas te laag.
 
Na een professionele loopbaan die de economische en sociale ontwikkeling van ons land heeft mogelijk gemaakt, moet de gepensioneerde kunnen genieten van een pensioen dat hem in staat stelt om voldoende koopkracht te bewaren.
 
De regering heeft reeds beslist om de laagste pensioenen van werknemers en zelfstandigen te verhogen.
 
Het is aangewezen om de oudste en laagste pensioenen te verhogen en om het aantal begunstigden uit te breiden, opdat een maximumaantal gepensioneerden kan genieten van een verhoging van hun wettelijk pensioen teneinde hun koopkracht te verhogen.
 
Tijdens deze legislatuur, zal de regering eveneens een bijkomende stap zetten met het oog op de verhoging van de vervangingsratio, door een wijziging van de berekeningswijze van de wettelijke pensioenen in vergelijking tot de lonen.
 
Tenslotte, bovenop de middelen die voortvloeien uit het huidig wettelijk tweejaarlijks mechanisme, zullen, op voorstel van de sociale partners, bijkomende, in de enveloppes te integreren middelen aangewend worden voor de koppeling aan de welvaart, op voorstel van de sociale partners, wat eveneens moet leiden tot de herwaardering van het geheel van de pensioenen.
 
De regering zal de minimuminvaliditeits-  en de arbeidsongeschiktheidsuitkering alsook de toegestane inkomensplafonds verhogen. Zij zal zich ook inspannen voor een verbetering van de inkomenssituatie van de gezinnen waarvan twee personen invaliditeitsuitkeringen ontvangen. De regering zal bovendien vanaf maart 2008 de welvaartsbonus in het maandbedrag van de pensioenen integreren en, vanaf 1 september 2008, de pensioenen die zijn ingegaan tussen 1 januari 1988 en 31 december 2002 met 2 % verhogen.
 
Gelijktijdig met de verhoging van de pensioenen, zal de regering de afschaffing van de solidariteitsbijdrage verderzetten die werd ingevoerd bij artikel 68 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen. Een eerste afbouw, waarvan de modaliteiten bij koninklijk besluit zullen worden vastgelegd, komt er vanaf 1 juli 2008 en zal prioritair op de laagste pensioenen gericht zijn.
 
Daarnaast wenst de regering inspanningen te doen met het oog op een veralgemeende uitbouw van de tweede pijler voor zelfstandigen en werknemers en wenst zij de ontwikkeling van de derde pijler te bevorderen en beter te omkaderen. 
  
De regering zal de toegelaten arbeid verder vrijmaken voor de begunstigden van een rustpensioen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt. Een eerste aanzet werd gegeven met de beslissing van het begrotingsconclaaf om deze grenzen met 25 % te verhogen.
 
Ook zullen de cumulatiegrenzen voor het overlevingspensioen worden opgetrokken, al mag dat niet leiden tot een inactiviteitsval.

De termijn voor de indiening van de aanvraag voor een overlevingspensioen zal worden verlengd.
 
De regering zal, in overleg met de sociale partners, een Nationale Conferentie voor de Pensioenen lanceren, met als doel ons pensioenstelsel te hervormen en te versterken, alsook een reflectie op gang te brengen over de berekeningsmethodes van de pensioenen, de belemmeringen voor de opbouw van het pensioen verbonden aan de mobiliteit tussen de verschillende pensioensystemen, de aanpassing aan nieuwe uitdagingen, zoals de verlenging van de levensduur, maar ook de situatie van bepaalde categorieën van werknemers, zoals de deeltijdse werknemers, contractuele ambtenaren of bepaalde categorieën van zelfstandigen.
 
In overleg met de sociale partners zal ze zich ook inzetten opdat mensen langer aan het werk kunnen blijven door langer werken aan te moedigen. Daar waar andere Europese landen de wettelijke pensioenleeftijd verhogen, kiest de regering er veeleer voor de feitelijke uitstapleeftijd op te trekken, zonder de wettelijke pensioenleeftijd te verhogen.
 
De regering staat erop om de verschillen inzake pensioenrechten tussen gehuwde personen en wettelijk samenwonenden weg te werken..
 
Binnen de pensioenadministratie zal het principe van een unieke pensioenaanvraag, een gezamenlijke beslissing van de pensioeninstellingen en van een enkele betaling voor alle pensioenstelsels ingevoerd worden. Zoals dit nu reeds het geval is voor de werknemers, zal eveneens een individuele pensioenrekening worden gecreëerd voor overheidsambtenaren, om op die manier de administratieve behandeling te verbeteren.
 
De regering zal de splitting van de pensioenen invoeren. Wanneer één van de partners zorgactiviteiten op zich neemt en daarvoor zijn of haar carrière beperkt, zullen de voor die periodes gevormde pensioensrechten op gelijke wijze verdeeld kunnen worden tussen de partners.
 
Met het oog op een hervorming van het pensioenstelsel die uit de Nationale Conferentie voor de Pensioenen zal voortvloeien, zal de regering een vervroegde uittreding zonder nadelen voor het zelfstandigenstelsel toestaan na een loopbaan van 43 jaar. De bedoeling van deze versoepeling is meer rekening te houden met de duur van de beroepsloopbaan en het zelfstandigenstelsel meer op het stelsel van bezoldigde werknemers af te stemmen. 
 
Volksgezondheid

 
De regering zal ons stelsel van gezondheidszorg verder uitbouwen zodat het een afdoend antwoord biedt op de actuele en nieuwe zorgbehoeften.
 
Onverminderd de beheersing van de kosten en de financiële verantwoordelijkheid van alle actoren, wil de regering concrete doelstellingen formuleren: de toegankelijkheid vrijwaren en voor iedereen een hoge van de gezondheidszorg kwaliteit waarborgen. De regering beschouwt de gezondheidssector als een dienst van algemeen belang bij uitstek.
Jaarlijks zal de regering, binnen de bestaande wettelijke groeinorm, een percentage vaststellen dat zal worden gestort in het toekomstfonds voor de gezondheidszorg.
 
Binnen dit groeipad formuleert de regering, met respect voor de bevoegdheden van de deelgebieden, de volgende 13 prioriteiten:
 
1/ De regering engageert zich ertoe om het totale aandeel van de patiënten niet verder te laten toenemen en waar nodig gericht terug te dringen o.m. inzake ziekenhuisfacturen. Na overleg met de betrokken partners zal zij initiatieven nemen om een grotere transparantie in de aanrekenbare kosten voor de patiënt te verbeteren en een grotere tariefzekerheid te waarborgen. Ze zal tevens een actieplan opstellen om ongelijkheden in de gezondheidssector te beperken.
 
2/ Vanuit de vaststelling dat de specifieke verzorging van chronisch zieken en kankerpatiënten vandaag onvoldoende wordt gedekt, zal de regering aan het Parlement een eerste meerjarenplan voor de strijd tegen kanker voorleggen. Voor de periode 2008-2010 zal een alomvattend budgettair meerjarenplan, binnen de enveloppe van maximum 380 miljoen euro, worden aangewend voor de verbetering van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg van kankerpatiënten en chronisch zieken, om tegemoet te komen aan de specifieke noden die op dit ogenblik onvoldoende gedekt worden. Dit plan voor de strijd tegen kanker betreft preventie, inenting, opsporing – in nauw overleg met de Gemeenschappen -, onderzoek, toegang tot innovatieve technologieën en behandelingen, en palliatieve zorg. Het zal regelmatig opgevolgd en geëvalueerd worden. Eveneens zal er een bijzondere aandacht geschonken worden aan chronische ziektes zoals diabetes of Alzheimer, waarvoor duidelijke prioriteiten en specifieke programma's worden vastgelegd, in samenwerking met de patiëntenverenigingen en de betrokken partners. De regering zal de chronisch zieken in aanmerking laten komen voor voorkeursregelingen, met name in het kader van de «maximumfactuur», alsook voor andere mechanismen die een vermindering beogen van hun gezondheidskosten.
 
3/ Bovendien zal de regering een antwoord bieden aan de specifieke zorgvragen (bv ernstig zieke kinderen, weesziekten, en pijnbestrijding).
 
4/ De performantie van ons gezondheidssysteem, met inbegrip van de kwaliteit, zal worden gemonitored op basis van meetbare doelstellingen.
 
5/ Meer dan ooit moet de huisarts de centrale schakel vormen in de gezondheidszorg. Zijn positie zal versterkt worden, o.m. via de ontwikkeling van zorgpaden waarin een multidisciplinaire aanpak voor personen met bepaalde chronische aandoeningen wordt verzekerd.
 
De regering hecht een groot belang aan het overleg tussen artsen en ziekenfondsen. Ze zal de nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen uitnodigen om grondige aanpassingen aan de nomenclatuur voor te stellen, in het bijzonder voor de herwaardering van intellectuele verstrekkingen, alsook voor concrete maatregelen om de vestiging te verbeteren van huisartsen in zones waar een tekort wordt vastgesteld en om de aantrekkingskracht te vergroten van bepaalde specialisaties waarvan in ziekenhuizen een tekort wordt vastgesteld.
 
De principes van keuzevrijheid van de patiënt, en diagnostische en therapeutische vrijheid, binnen het kader van "evidence-based medecine" blijven gewaarborgd.
 
De regering zal erover waken het onthaal en de rechtspositie van de patiënten te waarborgen.
 
6/ De regering zal maatregelen uitwerken om de aantrekkingskracht van het beroep van verpleegkundige te vergroten. Ze waakt over een gelijke behandeling van zelfstandige verpleegkundigen en verpleegkundigen in loondienst wanneer die dezelfde activiteiten uitvoeren.
 
7/ Het planningssysteem van het medische aanbod zal herzien worden, rekening houdend met de studie van de KCE, de adviezen van de planningscommissie en op basis van het kadaster van de medische beroepen dat eind 2008-begin 2009 in werking zal treden, om beter rekening te kunnen houden met de bevolkingspiramide, de vervrouwelijking, de specifieke noden (kinderpsychiatrie, geriatrie, oncologie, dringende medische hulp, enz.). In overleg met elke Gemeenschap zal op korte termijn een regularisatieoplossing worden gevonden voor de overtalligen in verhouding tot het huidige contingent en quota tijdens de opleiding, op basis van het spreidingsvoorstel van de planningscommissie.
 
8/ Bijzondere inspanningen zullen worden geleverd inzake administratieve vereenvoudiging, met name wat betreft het voorschrijven van geneesmiddelen, en de ontplooiing van de "E-Health"-strategie.
 
9/ Op het vlak van de geneesmiddelen zal de regering innovatie verder ondersteunen. Het overleg tussen regering en alle betrokkenen van de farmasector zal worden voortgezet over de toegang tot terugbetaling van innovatieve specialiteiten en prijsverminderingen. Er dienen stimulansen te komen voor een grotere prijsconcurrentie tussen geneesmiddelen uit eenzelfde therapeutische klasse. Nieuwe terugbetalingsprocedures zullen worden ingesteld, met bindende afspraken tussen het RIZIV en de farmaceutische bedrijven over kwaliteit, kosten, conditioneringen en gegevensregistratie, voor specialiteiten met een aanzienlijke therapeutische meerwaarde en/of hoog maatschappelijk belang.
 
Parallel hiermee en in overleg met de Commissie Artsen-Ziekenfondsen zal de regering de toegankelijkheid tot generische geneesmiddelen en goedkope originele geneesmiddelen versterken onder meer met een lager remgeld voor de goedkoopste geneesmiddelen.
De raadgevende rol van de apotheker zal versterkt worden en de regering ziet erop toe hem nauwer te betrekken bij het beleid van verantwoorde gezondheidszorg en verantwoord geneesmiddelengebruik dat zij wil voeren.
 
Verder zullen in het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen bijzondere inspanningen worden geleverd om de registratietermijnen in te korten en onafhankelijke informatie aan de voorschrijvers en patiënten te verstrekken. Met dezelfde bedoeling tot objectivering van de informatie, die verschaft moet worden aan de voorschrijvers, zullen er initiatieven worden ontwikkeld (met name binnen het Agentschap en het platform Mdeon) om de minimale informatie vast te leggen die de medische afgevaardigden aan de bezochte artsen moeten verstrekken over de prijs en therapeutische indicaties en alternatieven voor de geneesmiddelen die ze promoten.
 
Tenslotte waakt de Regering over een betere toegankelijkheid voor de patiënten en een
grotere transparantie en concurrentie van de prijzen voor de sector implantaten en medische hulpmiddelen.
 
10/ Met het oog op het beheersen en harmoniseren van de exploitatievoorwaarden en de ziekenhuisfinanciering, rekening houdend met de verschillende doelstellingen, zal de regering meer aandacht besteden aan de bevordering van de multidisciplinariteit, het overleg en de samenwerking. Ze zal ook haar inspanningen verder zetten om gelijke verstrekkingen op gelijke wijze te vergoeden, evenwel met aanpassing van het stelsel van de referentiebedragen.
Een meer correcte financiering van het contractueel ziekenhuispersoneel aangeworven in het kader van tewerkstellingsprogramma's zal worden onderzocht. Bepaalde programmatie- en erkenningsnormen zullen worden geactualiseerd.
 
11/ Het zorgaanbod in de geestelijke gezondheidszorg zal beter worden aangepast aan de noden, in het bijzonder wat betreft de dringende psychiatrische hulp (voor kinderen, adolescenten en volwassenen). Voor de verschillende doelgroepen wordt een specifiek zorgcircuit uitgetekend en in een aangepaste financiering voorzien. De regering zal bijzondere aandacht schenken aan de kinder-en jeugdpsychiatrie.Anderzijds zal het onthaal van dementerende personen beter aangepast worden aan de noden.
 
12/ Inzake ouderenbeleid ontwikkelt de regering verder een gediversifieerd, betaalbaar en kwaliteitsvol zorgaanbod. Hierbij zal enerzijds rekening worden gehouden met de toename van de zorgvraag, en anderzijds met de eventuele reconversie van ziekenhuisbedden en met de effecten van een beleid dat thuiszorg bevordert. De bestaande protocolakkoorden zullen onverkort worden uitgevoerd.
 
De regering zal initiatieven nemen om de verschillen in de kosten ten laste van bejaarde patiënten te verminderen, of ze nu thuis blijven of opgenomen zijn.
 
De regering zal, in het kader van de huidige federale systemen, de uitkeringen aan ouderen evalueren en indien nodig verbeteren.
 
13/ De regering zal, binnen haar bevoegdheden, verder een voluntaristisch beleid blijven voeren inzake de strijd tegen verslaving (alcohol, tabak en drugs, psychoactieve geneesmiddelen, enz.) en het verslaafd gedrag (afhankelijkheid van internet, van spellen, enz.), gericht op informatie, risicovermindering, behandeling en repressie.
 
Bovenop de volksgezondheid, zal de regering een bijzondere aandacht schenken aan het dierenwelzijn.
 
De voedselveiligheid verzekeren

 
De regering zal het zoeken naar het optimaal evenwicht in de financiering van het Federaal Voedselagentschap voortzetten. Ze zal erop toezien om het behoud van een efficiënt beleid inzake controle op de voedselketen te verzekeren, dit alles zoekend naar een vereenvoudiging en humanisering van de controles op het niveau van de operatoren.
 
Handicap en zorgbehoevendheid
 
De regering zal initiatieven nemen om de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap en invalide personen te verbeteren. Hiervoor zal ze de mogelijkheden voor cumul van enerzijds de uitkeringen aan de personen met een handicap en de invaliditeitsuitkeringen en anderzijds de beroepsinkomsten uitbreiden. De regering zal eveneens, in overleg met de sociale partners en met de nationale hoge raad voor personen met een handicap, de maatregelen bepalen om de tewerkstelling van personen met een handicap in de privésector aan te moedigen. Ze zal waken over de effectieve naleving van het quotum van 3 % jobs dat moeten worden voorbehouden aan personen met een handicap in het federaal openbaar ambt.
 
De regering zal ervoor zorgen dat iemand die tijd besteedt aan een zorgbehoevend familielid geen directe of indirecte nadelen in het kader van zijn beroepsloopbaan ondervindt. Hiervoor zal ze, in overleg met de Gemeenschappen en Gewesten, een fiscaal en sociaal statuut uitwerken voor de mantelzorger die zijn tijd besteedt aan de verzorging van een zorgbehoevend familielid.
 
De regering wil ook de gezinnen steunen die met de handicap van een kind geconfronteerd worden. Ze zal de fiscale abattementen voor gehandicapte kinderen ten laste versterken en het nieuwe stelsel van de verhoogde kinderbijslag tot alle kinderen met een handicap uitbreiden. Het ouderschapsverlof zal bovendien worden uitgebreid ten gunste van de ouders van een kind met een handicap.
 
In overleg met de Gewesten en Gemeenschappen zal de regering een plan uitwerken om een handicap met zware zorgbehoevendheid beter ten laste te nemen. Dankzij dit plan zullen meer plaatsen aan de personen met een handicap worden voorbehouden in de dag- en opvangcentra en respijtverblijven, meer bepaald via een specifieke tegemoetkoming van het RIZIV.
 
Tot slot zal de regering het systeem van de « Prijs van de Liefde » opheffen en, voor de berekening van de integratietegemoetkoming, overgaan tot een totale vrijstelling van de inkomsten van de partner met wie de persoon met een handicap een gezin vormt.
 
5. Armoede

 
De regering zal de voorbereiding van het Europese Jaar van de Strijd tegen de Armoede 2010 starten en zal het integreren in de voorbereiding van het Belgische voorzitterschap van de EU, voorzien voor de tweede helft van 2010.

De regering stelt voor om een ambitieus plan uit te voeren inzake terugdringen van armoede en verhoging van de koopkracht, met voorrang aan de meest kwetsbaren van onze samenleving. Zij zal daartoe jaarlijks een inspanning leveren.
 
Het is ook aangewezen om de strijd tegen overmatige schuldenlast voort te zetten en dit door een globale aanpak zowel ten aanzien van de lener als van de ontlener, onder meer door toe te zien op de versterking van de preventie-instrumenten en door een voldoende structurele financiering van het Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast te verzekeren. Dit laatste door de waaier aan financieringsmogelijkheden te verbreden.
 
Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de specifieke noden van de daklozen. De regering zal, ten slotte, haar beleid tot bestrijding van de digitale kloof voortzetten. 
  
6. Sociale cohesie
 
De regering streeft een versterking van het sociaal weefsel na, onder meer door het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk. In overleg met alle betrokken overheden werkt ze verder aan administratieve vereenvoudiging en de toegankelijkheid van collectieve verzekeringspolissen voor vrijwilligerswerk. Ze werkt aan een duidelijk omschreven statuut, ook op het fiscale vlak. Het toegelaten fiscale plafond voor de vergoeding van vrijwilligers zal worden opgetrokken.
 
Tijdens de regeerperiode zal de regering een formeel partnerschap met het middenveld uitbouwen in de vorm van een charter dat de rol van het middenveld, de autonomie van de verenigingen, de versterking van de participatieve democratie, de aanmoediging van vrijwilligerswerk en de rol van het verenigingsleven in de dienstverlening aan de burger erkent.
 
In het kader van de uitbouw van een open en verdraagzame samenleving, bevordert de regering het respect voor onze gemeenschappelijke democratische waarden en zal ze de "staten-generaal van de interculturaliteit" organiseren, bestaande uit het geheel van de betrokken vertegenwoordigers en belast met het formuleren van aanbevelingen aan de regering met het oog op de versterking van een maatschappij gebaseerd op diversiteit, eerbied voor culturele eigenheden, niet-discriminatie, inschakeling en het delen van gemeenschappelijke waarden.
 
De regering versterkt de gelijke kansen tussen man en vrouw. Ze werkt verder aan een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in besluitvormingsorganen, zowel binnen als buiten de politiek. Ze geeft uitvoering aan de wet van 12 januari 2007 op de gendermainstreaning en zorgt in het bijzonder voor de goede werking van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. 
 
7. Een werkelijk milieu-engagement ten dienste van de komende generaties

 
De regering kiest resoluut voor duurzame ontwikkeling als leidraad van haar beleid en haar handelen. Ze zal in samenwerking met de Gemeenschappen en de Gewesten een federale strategie inzake duurzame ontwikkeling uitwerken. Met het oog op het versterken van de coherentie van haar handelingen, zal ze de instrumenten voor de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling evalueren, en zal ze er op toezien dat de gevolgen van de regeringsbeslissingen ten aanzien van duurzame ontwikkeling beter ingeschat worden.

Ze zal een uitgebreide raadpleging organiseren om zo snel mogelijk tot concrete engagementen te komen voor de best mogelijke coördinatie tussen de verschillende plannen m.b.t. het leefmilieu (plan milieu-gezondheid, plan biodiversiteit, plan producten …). Daartoe zal overleg gepleegd worden met de Gewesten.

De regering zal de regelmatige organisatie van een wereldtop over leefmilieu, klimaat en energie in Brussel voorstellen en ondersteunen, de eerste keer in het kader van het Belgische EU-voorzitterschap in de tweede helft van 2010.
 
Tegen de achtergrond van de klimaatverandering en opwarming van de aarde, zal de regering coördinerend en stimulerend optreden om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Ze zal de inspanningen voortzetten met het oog op het bereiken van de doelstellingen waartoe ze zich verbonden heeft in het Kyoto-protocol. Ze zal actief de Europese doelstelling ondersteunen om tegen 2020 20% energiezuiniger te leven, 20% minder broeikasgassen uit te stoten en 20% hernieuwbare energie te produceren. Om deze doelstellingen te behalen en op basis van de werkzaamheden van een task force klimaat, die de socio-economische, academische en milieu-actoren groepeert, zal de Nationale Klimaatcommissie aan het Overlegcomité voorstellen dat de federale regering en de deelregeringen een federaal klimaatplan zouden uitwerken en in werking stellen om een echt stappenplan uit te tekenen, dat ambitieuze en gedetailleerde doelstellingen bepaalt in het kader van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, alsook maatregelen om ze te behalen.

De regering zal stappen ondernemen om de geïndustrialiseerde landen ertoe aan te zetten deel te nemen aan een internationaal akkoord over het klimaat, zodat het Europese engagement voor het terugdringen van de broeikasgassen op 30% kan worden gebracht. Hiervoor zullen nieuwe investeringen in hernieuwbare energie worden aangetrokken rekening houdend met de gewestelijke bevoegdheden in het kader van een energiemix die voldoende gediversifieerd is en in termen van CO2 gunstig werkt en zullen alle mogelijke en nodige maatregelen genomen worden voor de optimale exploitatie van het potentieel van offshore windenergie van ons land.
 
De regering zal de Gewesten voorstellen hun krachten te bundelen met die van de federale overheid om de investeringen in zuinige energie en in werk in die sector te bevorderen, ieder binnen zijn bevoegdheden en in het kader van een alliantie voor werk en milieu. Dit plan zal gebaseerd zijn op de derdebetalersfinanciering van investeringen in duurzaam bouwen en energie-efficiëntie.
 
Om de Kyoto-doelstellingen en de Europese en internationale verplichtingen na te leven, met name betreffende hernieuwbare energie en uitstoot van broeikasgassen, de zelfvoorziening van ons land te vergroten, en de energiebevoorrading en structureel betaalbare prijzen te verzekeren, zal de regering voor het einde van juni 2008 een groep van nationale en internationale experts onder andere het IPCC installeren, om te onderzoeken wat op middellange en lange termijn de ideale energiemix in België moet zijn. Deze groep van experts zal haar verslag voorstellen om de regering in staat te stellen voor het einde van 2009 de nodige beslissingen te nemen. De regering zal de uitbouw van een net voor een gedecentraliseerde elektriciteitsproductie ondersteunen.
 
De regering zorgt ervoor dat de toegang tot biobrandstoffen verzekerd is. In dat kader zal ze er op toezien dat de duurzaamheid van de productie gewaarborgd is, op basis van zowel ingevoerde als in België voortgebrachte grondstoffen. Daarnaast zal ze maatregelen nemen om het verbruik van biobrandstoffen aan de pomp verder aan te moedigen.
 
De regering waakt erover het nieuwe elektriciteitsproducenten mogelijk te maken zich op de Belgische markt te ontplooien en echte concurrentievoorwaarden te scheppen, wat borg staat voor redelijke prijzen voor de verbruikers.
 
De regering kiest resoluut voor de onafhankelijkheid van de netbeheerders en voor een autonoom beheer van de vervoersnetten door een geleidelijke en overlegde vermindering van het aandeel van de producenten/leveranciers onder de grens van 25% en met een substantiële vertegenwoordiging van de publieke sector.
 
De versterking van de concurrentie, in het voordeel van de consument en de bedrijven, zal gepaard gaan met een echt sociaal energiebeleid, dat aan particulieren, en in het bijzonder personen met een bescheiden inkomen, zal toestaan om hun rekening te betalen en hun verbruik te behouden, met name door een evaluatie, een betere coördinatie en zelfs een eventuele hervorming van de bestaande instrumenten om de toegang van particulieren tot de aangeboden steunmaatregelen te vergemakkelijken.
 
Particulieren en ondernemingen zullen ertoe worden aangemoedigd hun energie-uitgaven te beperken. De aftrekbaarheid voor energiebesparende investeringen zal worden verhoogd en indien mogelijk vooraf gefinancierd of omgerekend in een korting op de factuur. De bedrijven zullen hun investeringen versneld of degressief kunnen aflossen.
 
De regering zal een uitgebreid plan lanceren om de energie-efficiëntie in de publieke sector te verbeteren (gebouwen, voertuigen, openbare aanbestedingen, dienstverplaatsingen).
 
De regering zal de sectorale akkoorden op regionaal niveau aanmoedigen.
 
De regering zal een belastingbeleid uitwerken dat een verantwoord milieugedrag bevordert. Ze zal in samenwerking met de Gewesten een hervorming van de milieufiscaliteit op gang brengen, toegespitst op een evaluatie van het geheel van de huidige maatregelen met het oog op hun verbetering en op de definiëring van een alomvattend gecoördineerd belastingbeleid en van andere milieumaatregelen om het gedrag van burgers, bedrijven en publieke overheden te sturen. In afwachting van de verplichte invoering, zal de regering de plaatsing van een roetfilter in een wagen fiscaal aanmoedigen. Een fiscaal voordeel zal rechtstreeks worden verleend voor de voertuigen die aan de normen Euro 5 en Euro 6 voldoen totdat deze verplicht worden.
De regering zal het fiscaal voordeel van multimobiele kaarten, die het gebruik door werknemers van verschillende vervoersmodi mogelijk maken, op het niveau van de bedrijfswagens brengen.
 
De regering zal de uitwerking vergemakkelijken van elk systeem van heffing met betrekking tot het gebruik van het wegennet, zoals dat door de Gewesten georganiseerd zou worden.
 
Rekening houdend met de levenscyclus van producten en in overleg met de sectoren wordt er, al dan niet langs fiscale weg, voor geijverd om oudere en milieu-onvriendelijkere producten sneller te vervangen.
 
Voor de schoolgebouwen, ziekenhuizen, rusthuizen, gehandicaptenhomes, … bestudeert de regering de haalbaarheid van een vermindering tot 6% van het btw-tarief op energiebesparende bouw- en renovatiewerken en voor het gebruik van vernieuwbare energie, en dit zonder concurrentieverstoring tussen de publieke en de private sector te creëren. Bij ontstentenis hiervan zal de regering alternatieve oplossingen onderzoeken.
 
De regering keurt productnormen goed die toelaten de afvalhoeveelheid aan de bron en
het energieverbruik te verminderen. Zij maakt meer gebruik van productnormen en rationaliseert het gebruik van labels, meer bepaald de labels voor materialen die een duurzaam energiegebruik mogelijk maken en voor de ecologische voetafdruk van het product, om zo de keuze van de consument te begeleiden.
 
In de totaliteit van het milieubeleid doet de regering bijzondere inspanningen voor mensen met een bescheiden inkomen.

Een andere, meer duurzame mobiliteit kan en moet een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. In het nieuwe beheerscontract met de NMBS zal de regering ambitieuze doelstellingen geven met het oog op de verhoging van het aantal reizigers.. Daartoe zal ze investeren in nieuw rollend materieel en innovatieve spoorprojecten, en snellere verbindingen tussen de grote steden tot stand brengen. Naast de uitbouw van het GEN rond, in en naar Brussel, en de spoorwegontsluiting van havens en luchthavens, wil ze andere voorstedelijke treindiensten uitbouwen. Stiptheid van de treinen, toegankelijkheid van de stations, eventuele heropening van stopplaatsen, het herbekijken en het aanpassen van de voorwaarden voor gratis vervoer en de veiligheid van reizigers en personeel zullen centraal staan in de onderhandelingen over het nieuwe beheerscontract met de NMBS.
 
De NMBS moedigt de Gemeenschappen aan kinderopvangplaatsen te openen in of in de omgeving van de stations.
 
De regering zal haar inspanningen ten aanzien van het gecombineerd goederenvervoer verder zetten.
 
De regering zal de toegankelijkheid van de stations en de treinen verbeteren, met bijzondere aandacht voor het voor- en natransport van mensen met een beperkte mobiliteit, zwakke weggebruikers, tram- en busgebruikers en automobilisten (parkings).
 
Om het autogebruik te verminderen in het woon-werkverkeer, zal de regering overleg plegen met de sociale partners over het aanmoedigen van het openbaar vervoer, de mogelijkheid tot veralgemeende terugbetaling van het openbaar vervoer door de werkgever bovenop de tussenkomst van de overheid, flexibele werktijden, telewerken, telematica, carpoolen, het gemeenschappelijke bedrijfsvervoer en het langzaam verkeer. 

8. Veiligheid, politie en justitie
 
De veiligheid van de burger verzekeren, de maatschappij beschermen en waken over een goede werking van het burgerlijk en het strafgerecht zijn kerntaken van de federale overheid. Politie en justitie zijn de pijlers van de veiligheidsketen, die loopt van de vaststelling van de normen en preventie, over opsporing en vervolging, tot bestraffing en strafuitvoering.
 
Veiligheid
 
Het Nationaal Veiligheidsplan van 1 februari 2008 is het fundament van de samenwerking tussen politie en justitie. Het is het scharnier tussen politie en justitie. Het heeft de ambitie de werkrelatie te verbeteren tussen het openbaar ministerie en de politiediensten. Het besteedt aandacht aan de verruiming van het toepassingsgebied van het ambtshalve politioneel onderzoek, het vereenvoudigd proces-verbaal en de gemeentelijke administratieve sancties.

Rekening houdend met dat plan zal de regering een kadernota Integrale Veiligheid opstellen. In haar veiligheidsbeleid zal ze, naast de prioriteiten van het Nationaal Veiligheidsplan, bijzondere aandacht hebben voor overlast en kleine criminaliteit.
De jeugdbeschermingwet zal aangepast worden om een antwoord te geven op het recente arrest van het grondwettelijk hof; bij die gelegenheid zal onderzocht worden of andere aanpassingen nodig zijn gelet op het feit dat ernstige misdrijven met soms blind geweld door alsmaar jongere daders worden gepleegd, de noodzaak om de maatschappij te beschouwen en deze jongeren weer in te schakelen.

De regering wil de middelen versterken die aan de jeugdmagistraten zijn toegekend om een optimale uitvoering van de wetgeving mogelijk te maken en om slachtoffers nog nauwer te betrekken bij de procedures zoals voorzien in de wet van 1965.
 
De regering zal het geïntegreerd drugbeleid verder versterken, dat zal gericht worden op ontrading door preventie, behandeling, risicovermindering, re-integratie van verslaafden en versterkte repressie van producenten, trafikanten, groothandelaars en verkopers.
 
In overleg met de deelgebieden zal de regering het nationaal actieplan tegen partnergeweld actualiseren, dat bovendien zal worden uitgebreid naar alle vormen van geweld tegen vrouwen (gedwongen huwelijken, eremoorden, genitale verminking). Ook het ouderengeweld zal een bijzondere aandacht krijgen.
 
Met een krachtdadig verkeersveiligheidsbeleid streeft de regering ernaar om, samen met de Gemeenschappen en de Gewesten, het aantal verkeersdoden verder te verminderen, en ze onderschrijft ten volle de besluiten van de Staten-Generaal en de aanbevelingen van het Charter.
 
In overleg met Gemeenschappen en Gewesten zal de regering een ambitieus plan opstellen voor een degelijk onderbouwd en geharmoniseerd preventiebeleid, aansluitend bij de prioriteiten van het Nationaal Veiligheidsplan en van de kadernota.
 
In overleg met de Gemeenschappen en de Gewesten past de regering de wet van 15 mei 2007 op de gemeenschapswachten aan om de gerezen toepassingsmoeilijkheden op te lossen, en ze voert haar uit wat betreft vorming, administratief statuut en uniform. Zij houdt hierbij rekening met de actuele financieringsbronnen voor deze gemeenschapswachten en onderzoekt in overleg met de Gewesten de noodzaak van een aanvullende financiering.
 
De uitvoering van de contracten in het kader van het Grootstedenbeleid wordt verzekerd, eventueel door hun overdracht met de huidige middelen naar de Gewesten. 
 

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.