Haberin yayım tarihi
2012-03-06
Haberin bulunduğu kategoriler

Opwarming van de aarde: quatschof werkelijkheid?

Enkele weken geleden dwaalde koning  Winter door Europa en maakte zelfs doden. Heeft deze koude-opstoot temaken met de opwarming van de aarde, zoals door sommige wetenschappers wordtbeweerd? En wat doen jongeren om het tegen te gaan of interesseert het hen nieten stoken ze de kamer lekker warm?

De klimaatverandering wordt nu al op veel verschillende plaatsen op aardewaargenomen. "Het grootste probleem voor de mens is dat weerpatronenveranderen: droge gebieden worden vochtiger, sommige vruchtbare gebieden wordennet droger", zegt Mieke Sterken, werkzaam bij de International Polar Foundation inBrussel en expert in klimaatveranderingen.

Te droog, te vochtig, te warm

Dit brengt problemen met zich mee voor landbouwers, vooral inontwikkelingslanden. Hun gewassen brengen minder op omdat het te droog, tevochtig, te koud of te warm is. Ook vergroot de kans op tropische stormen, bijvoorbeeldcyclonen in de noordelijke Atlantische Oceaan, en gaan mensen zich voortaanbeter moeten beschermen na enorme hoosbuien. Maar dit is makkelijker gezegd dangedaan: mensen kunnen zich niet overal zomaar aanpassen aan deze weersveranderingen.Dat kost geld en we kunnen ook niet zomaar massaal uit een land wegtrekken omelders grond te gaan bewerken.

Deels door de mens, maar ook deels door klimaatveranderingen vermindert debiodiversiteit op aarde sterk: dit maakt ecosystemen kwetsbaar, waar de mensuiteindelijk zelf ook deel van uitmaakt. "Als bepaalde dier- enplantensoorten uitsterven of sneller migreren naar koude gebieden, dan kan dateen gevaar betekenen voor de soorten die voor hun voedsel of beschermingafhankelijk zijn van die bepaalde verdwenen of gemigreerde soorten", zegt MiekeSterken. Het Intergovernmental Panel on ClimateChange (IPCC) schatte in 2007 dat 20-30% van alle soorten op aarde ingevaar kunnen komen als er een opwarming van 1,5 tot 2,5 graden komt.

Gevolgen voor België

Ook België krijgt te kampen met problemen in de nabije toekomst als gevolgvan de klimaatveranderingen. Op termijn kunnen de winters milder worden en dezomers warmer en droger. Zo is er ook meer kans op hittegolven, zoals we er eenhadden in 2003, en is het ook mogelijk dat de neerslag minder gelijkmatigverdeeld valt, hoewel dat laatste nog onzeker is. De stijging van de zeespiegelkan leiden tot een grotere kans op overstromingen, vooral in havensteden en eenversnelling van de erosie van stranden en duinen.

Volgens Mieke Sterken voelt de Belg deze veranderingen vooral opsocio-economisch vlak; wij kunnen ons immers wel aanpassen aan een veranderendklimaat, maar dit kan ons geld kosten. Een wetenschappelijke studie, recentgepubliceerd in het tijdschrift PNAS (Proceedings of the National Academies ofScience) schatte dat het veranderende klimaat een welvaartsdaling van 0,2-1procent per jaar kan veroorzaken in Europa.

Wat kunnen we zelf doen?

"Als individu denk je soms dat je weinig kan doen, maar als je weet datin Europa 25 procent van de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt wordt door(energie)consumptie in `huishoudens`, dan weet je dat je al een verschil kanmaken door je eigen levensstijl onder de loep te nemen", zegt MiekeSterken.

Het is belangrijk dat alle overheden wereldwijd samenwerken om uitstoot vanbroeikasgassen te verminderen. In de jaren 90 is men erin geslaagd om deuitstoot van cfk`s (chloorfluorkoolstofverbindingen) drastisch te verminderen,om een vergroting van het ozongat te verhinderen, dus waarom zouden we er nuniet in slagen om gezamenlijk iets aan de klimaatveranderingen te doen?

Hoe meer mensen hierachter staan, hoe meer bedrijven en overheden volgen. DeInternational Polar Foundation heeft vorig jaar een aantal handige Energie Actiesheetsop haar website geplaatst, waarin nuttige tips en informatie staan over hoe jeenergiezuiniger kan leven. Je kan de sheets downloaden via de website www.educapoles.org/nl.

Ecologische jongeren

Het bewustzijn van de problematiek rond klimaatverandering zal bij elkejongere al wel eens in hun hoofd gepasseerd zijn. Maar niet elke jongere iseven ecologisch bewust.

David is een 21-jarige student en doucht bijna elke dag, vergeet soms ookhet licht uit te doen en is niet altijd bezig met de opwarming van de aarde.Naar zijn mening zal de wereld dan ook niet vergaan op 21 december, zoals de Mayakalendervermeldt. "Moest het zo zijn, zal het plots zijn en van korte duur zodatwe er niets van merken", zegt hij. Wel is hij ongerust na het kijken vandocumentaires. Hij vindt ook dat mensen koppig zijn van aard en `maar gewoonhun ding doen`.

Imke daarentegen is een 22-jarige studente en dagelijks bezig met de problematiek."De effecten van de opwarming van de aarde worden steeds duidelijk enmaken me soms boos of ongerust", zegt ze. Om de opwarming tegen te gaan laatze lampen niet onnodig branden en gebruikt ze spaarlampen, zet ze de verwarmingmaar voor een bepaalde tijd op en trekt ze elektrische apparaten uit zodra zeniet meer gebruikt worden. Ook probeert ze zo weinig mogelijk te vervuilen enrecycleert ze haar afval.

Zoals David denkt ook Imke niet dat de aarde vergaat op 21 december 2012 maarze gelooft wel dat we binnen enkele jaren in grote problemen komen als we zoverder doen en dat we de gevolgen van de veranderingen die de aarde ondergaat gaanvoelen. "De aarde gaat niet vergaan, maar wel veranderen. Vaak vraag ik meaf hoe we het binnen een aantal jaren hebben. Volgens mij gaan we zeer slechtemomenten tegemoet en dragen we de gevolgen van het uitbuiten en vervuilen vande aarde."

© 2012 - StampMedia –Marlies Van Bael

Onderschrift foto (Flickr, © Chris Devers): Zijn jongeren nog bezig met de opwarming van de aarde of bergenze hun dromen voorgoed op?

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.