Haberin yayım tarihi
2008-02-20
Haberin bulunduğu kategoriler

Anvers'de Uluslararası Eğitim ve Kültür Kongresi düzenleniyor.

1.Uluslararası Eğitim ve Kültür Bağlamında Avrupalı Türkler
 
Türk Dernekler Birliği ve Erciyes Üniversitesi tarafından 22-23 Şubat 2008'de Anvers'te, 1.Uluslararası Eğitim ve Kültür Bağlamında Avrupalı Türkler Kongresi düzenlenmektedir.
 
Kongrenin amacı, toplumsal ve kültürel değerlerini koruyarak birlikte yaşam ve yaşanılan topluma uyum temelinde Avrupa'da yaşayan Türklerin eğitim ve kültür alanlarındaki kazanımlarını,geleceğe ilişkin değerlendirmeleri bilimsel bir düzeyde tartışmak ve yaşanan sorunlara ilişkin akademik temelde yeni açılımlar geliştirebilmektir.
 
Kongrenin dili Türkçe, Hollandaca ve İngilizce'dir. Fransızca makaleler de kabul edilecektir.Türkiye'den ve Avrupa'dan akademisyenlerin katılacağı kongrenin Avrupalı Türkler için önemli katkıları olacağı düşünülmektedir.Kongre web sayfasından detaylı bilgi edinebilirsiniz.


www.avrupaturkkongre.org1.Uluslararası Eğitim ve Kültür Bağlamında Avrupalı Türkler SempozyumuGenel program ve bilgiler...

ANA PROGRAM


22 ŞUBAT/FEBRUARY 2008 FRIDAY
09.00-11.00 AÇILIŞ/OPENING
11.30-18.00 OTURUMLAR/SESSIONS
18.00 TÜRK DERNEKLER BİRLİĞİ RESEPSİYONU/RECEPTION BY UNIE VAN TURKSE VERENIGINGEN

23 ŞUBAT CUMARTESİ
09.00-16.00 OTURUMLAR/SESSIONS
16.15-17.15 KAPANIŞ OTURUMU/CLOSING SESSION
19.00 TÜRKİYE CUMHURİYETİ BRÜKSEL BÜYÜKELÇİLİĞİ TARAFINDAN VERİLECEK RESEPSİYON/RECEPTION BY TURKISH AMBASSODOR TO BRUSSELS

22 ŞUBAT/FEBRUARY 2008 
CUMA/FRIDAY
I.GÜN/DAY I

AÇILIŞ VE KONUŞMALAR

OPENING
(09.00-11.00)
SIMULTANE DUTCH TRANSLATION AVAILABLE

DR.A. FARUK YAYLACI

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı-Congress Organization Committee Chairman

SEDAT KAYA
TDB Başkanı- Head of UTV

PROF.DR. FAİK BİLGİLİ

Erciyes Üniversitesi Rektör Vekili-Erciyes University Vice Rector

LIZA NELL
Scientific Committee Member-Instituut voor Migratie en Etnische Studies Amsterdam

PROF. DR.ALİ BALCI
Bilim Kurulu Başkanı-Scientific Committee Chairman-Ankara University

TOLGA YAĞIZATLI
Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri-Education Consellor of Turkish Ambassy to Brussels

FUAT TANLAY
Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçisi-Turkish Ambassodor to Brussels


I.SALON/ROOM I

SABAH PROGRAMI/MORNING PROGRAM 
 
BİRİNCİ SALON/ROOM 1
11.15-13.15 
 
I.OTURUM: ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE UYUM: TÜRK TOPLUMU DENEYİMİ-1
 (MULTICULTURALISM, INTEGRATION AND TURKISH COMMUNITY EXPERIENCE)
 SIMULTANE DUTCH TRANSLATION AVAILABLE

OTURUM BAŞKANI: PROF.DR. İSMAİL DOĞAN- YARD. DOÇ.DR MEHMET EMİN MUTLU

PROF.DR. OĞUZ ADANIR

Simgesel Değiş Tokuş Perspektifinden Modern Toplum-Göçmen Kitle İlişkileri (The Relationship Between Modern Society And Immigrants in the Perspective of Symbolic Exchange)

DOÇ. DR.MURAT HATİPOĞLU

Küreselleşme-Çokkültürlülük-İnsan Hakları Sarmalında,   Avrupalı Türklerin Ulusal Kimlik ve Bilinçlerinin Sürdürülebilirliği Üzerine Düşünceler" (Thoughts on the Sustainability of National Idendity and Consciousness Through the Helical of Multiculturalism and Human Rights)

PROF.DR DURMUŞ YILMAZ

Avrupa Birliği Ülkelerinde Çok Kültürlü Hayat Ve Türkler (Multicultural Life in the European Union Countries And Turkish People)

YRD. DOÇ.DR. TÜLAY AKKOYUN

Araf'taki Türkler; Kimlik Aidiyet Sorunsalı:Yurtdışında Yaşayan Türklerin Kültürel Sorunları (Turks in Limbo:Belonging and Idendity: Cultural Problems of European Turks)

YRD.DOÇ.DR. ERTUĞRUL AYDIN

Çokkültürlülük ve Küresel Dünyada Birlikte Yaşam Karşısında Geliştirilebilecek Stratejiler (Possible Strategies Related  to Living Together in the Multicultural and Global World)  

UZM. AYŞEGÜL KAYAOĞLU

Towards Building 'The Integration Matrix' Of Turkish Speaking Community in the United Kingdom (İngiltere'deki Türkçe Konuşan Toplumun Uyum Matrisinin Yapılandırılmasına Doğru) 
  
ÖĞLE PROGRAMI/AFTERNOON PROGRAM 
 
BİRİNCİ SALON/ROOM 1
14.00-15.45 
 
II. OTURUM: PSİKO-SOSYAL UYUM VE AVRUPALI TÜRKLER
(PSYCHO-SOCIAL INTEGRATION AND EUROPEAN TURKS)
SIMULTANE DUTCH TRANSLATION AVAILABLE

OTURUM BAŞKANI: PROF.DR. ALİ BALCI- YRD. DOÇ. DR.AHMET ATİLLA DOĞAN

DR. ALTAY MANÇO

Belçika'daki Türk Gençlerinin Uyum Sürecinin Anketlerle İzlenmesi (1990-2007) : Psikososyal Entegrasyon Teorisine Yeni Bakış Monitoring of the Integration Process of Turkish Youngs with Surveys (1990-2007):A New Approach to Psycho-Social Integration Theory

DOÇ. DR.NURAN BAYRAM

İsveç'te Yaşayan Türk Göçmenlerinin İsveç Toplumuyla Uyumu ve Bütünleşmesi Üzerine Bir Araştırma (A Study on Turkish Immigrants' Integration to Swedish Society)

YARD. DOÇ.DR. YAŞAR BEDİRHAN

Avrupa Birliği Ülkelerinde Yaşayan Türk Çocuklarının Kültürel Uyum Sorunları ve Çözüm Önerileri (Cultural Adoptation Problems of Turkish Children in the EU Countries)

UZM. AYŞİM PARLAKYILDIZ

Avrupa'daki Türklerin Göç Ettikleri Ülkelerin Kültürlerine Yaklaşımları (European Turks' Approach to the Culture of the Countries They Lived) 
 
BİRİNCİ SALON/ROOM 1
16.00-18.00 
 
SESSION III: MULTUCULTURALISM, SOCIAL AND CULTURAL INTEGRATION OF EUROPEAN TURKS: A WIEV FROM EUROPE
(ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK, AVRUPALI TÜRKLERİN KÜLTÜREL VE TOPLUMSAL UYUMLARI: AVRUPA'DAN BAKIŞ)
TÜRKÇE SİMÜLTANE TERCÜME YAPILACAKTIR

OTURUM BAŞKANI: DR. DIRK ROCHTUS- YRD. DOÇ DR. ERTUĞRUL AYDIN

DR.LEEN BEYERS

Out of the Shadows of History: The Pioneers of the Turkish Migration to Belgium (Tarihin Gölgeleri Arasından:Belçika'ya Türk Göçünün Öncüleri)

DR. KRIS VANCLUYSEN 
 
Social Capital of Turkish And Moroccan Immigrants in Belgium (Belçika'daki Türk ve Faslı Göçmenlerin Toplumsal Sermayeleri

MA. KEVIN SMETS

The Different Speeds of Turkish Migrant Literature in Western Europe (Batı Avrupa'daki Türk Göçmen Edebiyatının Seyri)

DR.MARINA PETRONOTI

Reshaping  Power Relations:  A Note On The 'European' Dimensions of Greek-Turkish Marriages (Güç İlişkilerinin Yeniden Biçimlendirilmesi:Türk-Yunan Evliliklerinin Avrupalı Boyutları)

NERMİN AYDEMİR

Voting Intentions of Young People of Turkish Origin in The Netherlands And Their Explanations (Hollanda'daki Türk Kökenli Gençlerin Oy Verme Eğilimleri)

DR. RİTA DE CÁSSİA ALVES HORTA

The Pedagogy Of The Differences in Classroom in Contexts Multiculturais (Çokkültürlülük Bağlamında Farklılıkların Pedagojisi)

DR. GEORGIADIS FOKION

Education Policies for the Turkophone Pupils of the Muslim Minority in Greek Thrace: Intercultural Education And The 'Others' Within (Batı Trakya'daki Türklere Yönelik Eğitim Politikaları:Kültürlerarası Eğitim ve İçerdeki Ötekiler) II. SALON/ROOM II
 
SABAH PROGRAMI/MORNING PROGRAM 
 
İKİNCİ SALON/ROOM 2
11.30-13.15 
 
IV. OTURUM: ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE UYUM : TÜRK TOPLUMU DENEYİMİ-2
OTURUM DİLİ: TÜRKÇE

OTURUM BAŞKANI: PROF.DR. DURMUŞ YILMAZ- DR.SEMA BUZ

YRD.DOÇ.DR. M. AKİF HELVACI

Yurt Dışından Dönen Türklerin Uyum Sorunları (Uşak İli Örneği)

DOÇ.DR. YASEMİN KARABEYOĞLU AKMAN

Türkiye'de Yüksek Öğretim Yapan Avrupalı Türk Gençlerin Uyumları

OKT. ZEKİ AKÇAM

KKTC'de Yeni İskele İlçesine Bağlı Dipkarpaz Köyü'nde Çok Kültürlülük-Eğitim ve Göçmenlik Üzerine Bir Deneme

ARŞ. GÖR. BURCU HATİPOĞLU

Anvers'teki Türkiye Kökenli Gençlerin Entegrasyon Sorunları: Çok-Kültürlülük ve Kültürel Çatışmaların Çözümü Çerçevesinde Bir Değerlendirme 
          
ÖĞLE PROGRAMI/AFTERNOON PROGRAM 
 
İKİNCİ SALON/ROOM 2
14.00-15.45 
 
V.OTURUM: ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE UYUM: TÜRK TOPLUMU DENEYİMİ-3 OTURUM DİLİ: TÜRKÇE
OTURUM BAŞKANI: PROF.DR. BİNNAZ BAYTEKİN- DR. TÜLAY AKKOYUN

YRD. DOÇ.DR.
MUSTAFA TALAS

Küresel Bir Tasarım: Çok Kültürlülük

YARD. DOÇ.DR. ALİ CAN

Göçmen Türk Çocuklarının Uyum Sorunları ve Bu Çıkmazlarına İlişkin Bir "Örnek Olay" ve Çözüm Önerileri

DOÇ. DR.ERKAN PERŞEMBE

Türklerin Entegrasyon Sorunlarında Kültürel Kimliğin Değerlendirilmesi ve Öneriler (F.Almanya Örneği)

YRD. DOÇ. DR.SERKAN GÜZEL

Cultural Integration Issues Of Turks into European Social Life (Türklerin Avrupa Toplumsal Yaşamına Kültürel Uyumlarıyla İlgili Konular) 
  
İKİNCİ SALON/ROOM 2
16.00-18.00 
 
VI- TÜRK KÜLTÜRÜ VE AVRUPALI TÜRKLER
OTURUM DİLİ: TÜRKÇE

OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR.MURAT HATİPOĞLU -YARD. DOÇ.DR. ABDÜLKADİR KABADAYI

UZM. SAFİYE HALE GÜRBÜZ

Türk Kültüründe Gurbet Temalı Ağıtlar

YRD. DOÇ. DR. MİTHAT DİREK

Türklerde Beslenme Kültürü ve Bunun Avrupa Kültürüne Yansıması 
 
MÜJDAT KAYAYERLİ 

Avrupa'da Yaşayan Türklerin Kültür Değerlerinin Yaşadıkları Toplumla Bütünleşmedeki Önemi 

YRD. DOÇ.DR. SUAVİ TUNCAY

Psikolojik Algı Sorunlarının Kültürel Analizi ve Göç Olgusunun AB Sürecine Etkileri

YRD. DOÇ. DR. MERYEM HAYIR

Almanya'daki Türk Varlığı: Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Değişimler 
  
18.00-19.00 Resepsiyon/Reception23 ŞUBAT/FEBRUARY 2008
CUMARTESİ/SATURDAY
 

II.GÜN/DAY II
 
I. SALON/ROOM I
 
SABAH PROGRAMI/MORNING PROGRAM 
 
BİRİNCİ SALON/ROOM 1
09.00-11.00 
 
VII- OTURUM: ANADİL EĞİTİMİ VE TÜRKÇE: GENEL YAKLAŞIM
(MOTHER TONGUE EDUCATION AND TEACHING TURKISH: GENERAL APPROACHES)
SIMULTANE DUTCH TRANSLATION AVAILABLE

OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR.NURAN BAYRAM -YARD. DOÇ.DR. ALİ CAN

YRD.DOÇ. DR.BANU YAMAN

Hollanda'da Anadilde Eğitimin Kaldırılmasından Öncesi ve Sonrasına İlişkin Görüşler, Beklentiler ve Tutumlar  (Comparing the Views, Expectations And Attitudes Related Abolishing the Mother Tongue Education in The Netherlands)

PROF.DR.
MEHMET ARSLAN

Federal Almanya'da Türkçe ve Türk Kültürü Derslerinin Eğitim Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çelişkiler: Baden-Butenberg Eyaleti Örneği (Problems and Contradictions of the Turkish and Turkish Culture Lessons in Baden Butenberg, Germany)

YRD. DOÇ.DR.MUSA ÇİFCİ

Yurt Dışında Yaşayan Türklerin Anadili Eğitimi Sorunlarına Akademik Yaklaşımlarının Tasnifi ve Değerlendirilmesi (Clasification and Evaluation of the Academic Approaches on the Mother Tongue Education Problems of the Turkish People in Europe)

DR.A. FARUK YAYLACI

Belçikalı ve Türk Eğitimcilerin Türkçe ve Türk Kültürü Derslerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Evaulation of the Views of the Belgian and Turkish Educators on the Turkish and Turkish Culture Lessons)

UZM. NİHAL ÇALIŞKAN

Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Avrupa'da Yürütülen Türkçe ve Türk Kültürü Derslerinin Verimliliğini Etkileyen Faktörler (The Factors that Affect Fruitfulness of the Turkish and Turkish Cultur Lessons conducting by Turkey) 
  
BİRİNCİ SALON/ROOM 1
11.15-13.00 
 
VIII.OTURUM: DİN OLGUSU VE EĞİTİM
(THE PHENOMENON OF RELIGION AND EDUCATION)
SIMULTANE DUTCH TRANSLATION AVAILABLE

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. ALİ RIZA ABAY -YRD. DOÇ.DR.ŞENOL YAPRAK

PROF.DR. M. ZEKİ AYDIN (DR. MÜŞERREF YARDIM)

Belçika'da İslamofobi (Islamofobia in Belgium) 
 
ARAŞ. GÖR. MUHAMMED ESAT ALTINTAŞ

Çok Kültürlülük ve Din Eğitimi
(Multiculturalism and Education of the Religion)

ARŞ. GÖR.YAKUP ÇOŞTU

İngiltere Türk Toplumunun Dini ve Kültürel Sorunları ve Çözüm Arayışları-İngiltere Türk Diyanet Vakfı Örneği (Religious and Cultural Problems of Turkish Community in England:Seeking Solutions, Türkiye Diyanet Vakfı Case)

UZM. ESMA YILDIRIM 
 
Seeking for Islamic Identity in "Away": Belgian Turks in-Between Diyanet And Milli Görüş Mosques (Yurtdışında İslami Kimlik Arayışı: Diyanet ve Milli Görüş Arasında Belçikalı Türkler) 
  
ÖĞLE PROGRAMI/AFTERNOON PROGRAM 
 
BİRİNCİ SALON/ROOM 1
14.00-16.00 
 
IX.OTURUM: GÖÇMENLİK KADIN VE AİLE
(IMMIGRATION, WOMEN AND FAMILY)
SIMULTANE DUTCH TRANSLATION AVAILABLE

OTURUM BAŞKANI: DOÇ.DR. YASEMİN KARABEYOĞLU  AKMAN- YRD.DOÇ.DR MERYEM HAYIR

DOÇ. DR.YASEMİN ÖZKAN

Avrupa'da Yaşayan Türklerin Yabancılarla Yaptıkları Evlilikler ve Yaşadıkları Sorunlar (Turkish People's Marriages to Non-Turkish and  Their Problems)

PROF.DR. ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU

Hollanda Türk Toplumunda Bir Grup Çalışması Deneyimi: Çok Kültürlülük Bağlamında Kadının Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Algılanması ve Aile İçi Şiddet (A Group Study Experience in Turkish Community in The Netherlands:Perceptions About the Social Gender Roles of Women and Family Violence in the Context of Multiculturalism)

DOÇ. DR. ZUHAL BEZİRCİ TÜRKTAŞ

Almanya'da Yaşayan Türklerin Evlenme Gelenekleri Çerçevesinde Görülen Türk Kültürü İzleri" (Turkish Cultur Effects on the Mariage Customs of Turkish People in Germany)

ARAŞT. PSIKOLOG ERTUĞRUL TAŞ

"Evlilik-Göç":Belçika Türk Toplumunda Evliliklere Çapraz Bakış (Mariage and Migration:A Diagonally View on Mariages in Belgian Turkish Community)

ÖĞR. GÖR. FİLİZ GÖKTUNA

Türk Dış Göç Sürecinin Kültürel Boyutu: Kadın Göçmenlerin Kültürel Kimlik Devingenlikleri (The Cultural Aspect of Turkish Migration Process:Moving of the Female Immigrants' Cultural Idendities)

YRD. DOÇ. DR.ŞENOL YAPRAK

Almanya'da Çalışan Türk Kadınlarının Çalışma Yaşamına Bakışlarına Yönelik Bir Uygulama (An Aplication Towards the Views of the Working Turkish Women on Work Life) 
  
II. SALON/ROOM II
SABAH PROGRAMI/MORNING PROGRAM

İKİNCİ SALON/ROOM 2
09.00-11.00 
 
X.OTURUM: AVRUPALI TÜRKLER VE EĞİTİM-1
OTURUM DİLİ: TÜRKÇE

OTURUM BAŞKANI:  YRD. DOÇ. DR.İSMAİL AYDOGAN- DR. H. SERHAT GÜNEY

ÖĞR.GÖR. KAZIM BİBER

Almanya Federal Cumhuriyetinde Çoğunlukla Türk Çocuklarının Faydalandığı Özel Eğitimin Amaç, Yapı ve Süreç Boyutlarının İncelenmesi 

DR. SEMA BUZ

Federal Almanya'da Göçmenlerin Eğitim Sorunları: Abitur Eğitimlerini Tamamlayan Türkiye Kökenli Gençler Araştırması

DR.MUSTAFA CAN

Yurtdışında Bulunan Türk Çocuklarının Eğitimi ve Uyumunda Öğretmenlerin Sorumlulukları

DOÇ. DR.GÜLSEN YILDIRIM

Eğitim, Ayrımcılık ve Hukuksal Cevapların Değerlendirilmesi

YRD. DOÇ. DR.AHMET ATİLLA DOĞAN

Avrupa'daki Yeni Neslin, Ulusal ve Kültürel Kimlik Oluşumuna Katkıda Bulunan Mevcut Eğitim Uygulamalarının Geliştirilmesi

YRD. DOÇ. DR.MURAT GÖKALP

Yurt Dışında Yaşayan Türklerin Eğitim Sorunları 

İKİNCİ SALON/ROOM 2
11.15-13.30 

XI. OTURUM: AVRUPALI TÜRKLER VE EĞİTİM-2
OTURUM DİLİ: TÜRKÇE

OTURUM BAŞKANI: PROF.DR. ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU-DR.ALTAY MANÇO

YRD. DOÇ.DR.ÇETİN BAYTEKİN

Türklerin Eğitim-Öğretim Haklarına Avrupa'nın Bakış Açısı

UZM. H. SERHAN SARIKAYA

Belçika Flaman Bölgesindeki Türk Kökenli Ailelerin Okul ve Eğitime İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

UZM. GÖKHAN EŞEL

Avrupa'ya Kültürel Uyum ve Birlikte Yaşam Açısından İlk Eğitim Süreci Olarak Aile

DR. ALTAY MANÇO

Avrupa'da Okul ve Göçmen Gençleri Sosyal Uyumuna Etkisi: Uluslararası Anket Verileri ve Öneriler

ARGÖR.GÜNGÖR  KESKİNKILIÇ

Fransa'da Yaşayan Ebeveynlerin Veli Okul İlişkileri

DR.MAZYAR KHOOJINIAN

Göç, Eğitim ve Kültür: 1965-1980 Yılları Arasında Belçika'da Bulunan Türk Çocuklarının Eğitim Sorunları  
 
ÖĞLE PROGRAMI/AFTERNOON PROGRAM 
 
İKİNCİ SALON/ROOM 2
14.15-16.00 
 
XII.OTURUM: POLITIK KATILIM, DERNEKÇILIK VE SOSYAL HIZMET
OTURUM DİLİ: TÜRKÇE

OTURUM BAŞKANI: MÜJDAT KAYAYERLİ- ÖĞR.GÖR. KAZIM BİBER

MEHMET YELOĞLU

Yerelleşmede Katılım ve Uluslararası Kültürel İletişimin Önemi

EMEL SEVEN

Belçika'da Yaşayan Türklerin Sosyal Kültürel Sorunları ve Ortak Bir Sivil Toplum Oluşturulması

DR. SERAP FIRAT 
DR. NİHAT YILDIZ

Yerel Yönetim Politikalarının Zenginleştirilmesi Bakımından Çok Kültürlülük Sorunsalı ve Avrupalı Türklerin Deneyimleri

PROF. DR. ALİ RIZA ABAY

Göçmenler, Yerli Halk ve Yerel Yönetimler

OKT .HAVVA ÇINAR

Gazimağusa'ya Bağlı Akova Köyünde Kültürel Uyum ve Bu Uyum Sürecinde Akova Kadınlar Derneği'nin Rolü 

III. SALON/ROOM III
SABAH PROGRAMI/MORNING PROGRAM

ÜÇÜNCÜ SALON/ROOM 3
09.00-11.00 
 
XIII. OTURUM:ANADİL EĞİTİMİ TÜRKÇE UYGULAMAYA DÖNÜK YAKLAŞIMLAR-1
OTURUM DİLİ: TÜRKÇE

OTURUM  BAŞKANI:  PROF.DR. NECATİ DEMİR/ YRD. DOÇ. DR. ZUHAL BEZİRCİ TÜRKTAŞ

ÖĞR. GÖR. NERMİN ÇETİNÖZ

Avrupa Türklerine Anadillerinde Sağlanan Açık ve Uzaktan Öğrenme Olanakları 

PROF.DR. NECATİ DEMİR

Avrupa'da Yaşayan 0-6 Yaş Grubu Türk Çocuklarına Türkçe ve Türk Kültürünün Öğretilmesinde Kullanılabilecek Bir Materyal:"Türk Ninnileri"

PROF.DR. AYHAN AYDIN

Almanya ve Belçika'daki Türk Öğrencilerin Türkçe Ve Türk Kültürü Derslerinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

YARD. DOÇ.DR. ABDÜLKADİR KABADAYI

A Suggested New Model for Turkish Bilingual Children Living in Europe
(Avrupada Yaşayan İki Dilli Türk Kökenli Çocuklar İçin Yeni Bir Model Önerisi)

DR. AZİZE IŞIL ULUÇAM WEGMAN

Avrupa'da Yaşayan Türkiye Kökenli, İki Dilli Çocuk ve Gençlerle Yapılacak Türkçe Anadili Derslerine Yönelik Öneriler

ARŞ. GÖR. ERHAN ALABAY

Almanya'da Yaşayan Türk Ailelerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Dil Gelişimi ve Alman Hükümetinin Göçmen Çocukları İçin Düzenlediği Dil Gelişim Programı" 

ÜÇÜNCÜ SALON/ROOM 3
11.15-13.15 
 
XIV.OTURUM: ANADİL EĞİTİMİ TÜRKÇE UYGULAMAYA DÖNÜK YAKLAŞIMLAR-2
OTURUM DİLİ: TÜRKÇE

OTURUM BAŞKANI: YRD.DOÇ.DR.M.AKİF HELVACI- DR.MUSTAFA CAN

ÖĞR. GÖR. ÖZLEM ÖZÖĞÜT ERORTA

Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği

DOÇ.DR RASİM ÖZYÜREK

Avrupa'da Yaşayan Türk Aileleri ve Çocuklarının Yurda Dönmelerinde  Karşılaştıkları Dil Problemleri ve Çözüm Önerileri:  Yöntemler, Proje Tabanlı Eğitim

OKT. SENEM SEDA SAHENK

Yabancı Uyruklulara Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerilerini Geliştirme Çalışmaları

UZM. GULAY TİRYAKİOGLU

Teaching Turkish As A Second Language to Children in Belgium: Methods, Techniques And Materials (Belçika'daki Çocuklara Türkçenin İkinci Dil Olarak Öğretilmesi:Yöntemler,Teknikler ve Araçlar)

UZM. BEKİR İNCE

Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatında Örgütsel İkliminin Motivasyona Etkisi: Fransa Örneği

YRD.DOÇ.DR.
İSMAİL AYDOGAN

Türkiye Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilen Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar-KKTC Örneği 
  
ÖĞLE PROGRAMI/AFTERNOON PROGRAM 
 
ÜÇÜNCÜ SALON/ROOM 3
14.15-16.00 

XV.OTURUM: YAZIN, BASIN-YAYIN VE GÖÇ (LİTERATURE, MEDİA AND MİGRATİON)
OTURUM DİLİ: TÜRKÇE

OTURUM BAŞKANI: PROF.DR. OĞUZ ADANIR- YRD.DOÇ.MUSA ÇİFÇİ

DR. H. SERHAT GÜNEY ARŞ.

Avrupa Kamu Yayın Sistemlerinde Türkçe Radyo Yayınları: Kamu Radyolarında Kültürel Çeşitlilik ve Entegrasyon Yaklaşımı

PROF.DR. BINNAZ BAYTEKIN

Yurtdışında Yaşayan Türk Çocuklarının ve Gençlerinin Kültürel Sorunlarının Edebiyat Eserlerine Yansıması

YRD. DOÇ. DR. M. AKİF HELVACI

Yurt Dışında Yaşayan Türklerle İlgili Gazetelerde Çıkan Haberler ve Bu Haberlerin Temalarına Göre Analizi 
 
KAPANIŞ OTURUMU/CLOSING SESSION

BİRLEŞİK BÜYÜK SALON/ROOM 1+2
 16.15-17.15 

SIMULTANE DUTCH TRANSLATION AVAILABLE

KAPANIŞ OTURUMU: GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ BİLDİRİSİ
Closing Session:General Evaluation
Oturum Başkanı: Dr. A.Faruk YAYLACI

PROF DR.İSMAİL DOĞAN
YRD.DOÇ.DR İSMAİL AYDOĞAN
EĞİTİMCİ/EDUCATOR RECEP CIRIK
DR ALTAY MANÇO
 
FOTOĞRAF SERGİSİ KIBRIS EVLERİNDE GEÇMİŞİN İZLERİ OKT. LEYLA ÇINAR
 
19.00-21.00 Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Sayın Fuat TANLAY'ın Kongre Katılımcıları İçin Vereceği Resepsiyon/ Reception by Turkish Ambassador to Brussels for the Congress Participators/ Büyük Elçilik Konutu, Brüksel

Not:Bu resepsiyon için Kapanış Oturumunun ardından bütün katılımcılar Kongre Ekibi tarafından Brüksel'deki Büyükelçilik Konutuna götürülecek ve resepsiyondan sonra Anvers'teki otellerine getirileceklerdir. 
  
PAZAR/ SUNDAY
10.00-16.00    Anvers Şehir Turu / Antwerp City Tour
"Anvers Kentinin tarihsel merkezinde geleneksel yürüyüş ve Rubens'in evinde tarihe yolculuk"

Bu geziye katılmak isteyenlerin kongre merkezindeki görevliye adlarını yazdırmaları gerekmektedir. Gezi ücreti (15 Euro) katılımcılara aittir.

YARARLI BİLGİLER
Kongre Merkezi Adresi: Antwerp Expo Meeting Center-Bouwcentrum, Jan Van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpen
Agora Hotel: Koningin Astridplein 43-44, 2018 Antwerpen. Tel: +32 36094444
Hotel Tourist: Pelikaanstraat 20-22, 2018 Antwerpen. Tel: +32  3232 58 70
Selamet BELKIRAN, Kongre Sekretaryası,
Türk Dernekler Birliği Koordinatörü: +32 475609504
Fatoş AKKUŞ, Türk Dernekler Birliği, +32 487 26 72 92
 
Brüksel Havalanından Anvers'e, Otellere ve Kongre Merkezine Ulaşım: Belçika'ya gelişte 21 Şubat 2008 Perşembe günü Katılımcılar Havaalanında Kongre Ekibi tarafından karşılanarak Anvers'teki otellere ücretsiz ulaştırılacaklardır. 22-23 Şubat kongre günlerinde de sabahları 08.00-09.00 arasında Kongre Merkezine Ulaşım ve akşamları otellere ulaşım kongre ekibi tarafından ücretsiz sağlanacaktır.

Dönüş Yolculuğunda Anvers'ten Brüksel Havaalanına Ulaşım: Otellerin hemen yakınından kalkan havaalanı otobüs servisleri bulunmaktadır. Katılımcılar dönüş yolculuğu için 10 Euro tutarındaki bu servisleri kullanarak Brüksel Havaalanına ulaşabilirler.

Ek Bilgi: Otellerden Kongre Merkezine TRAM 2 ile gidilebilmektedir. Bunun için, Otellerin hemen yakınındaki Santral İstasyon (Centraal Station) Metro Durağından, HOBOKEN yönüne giden 2 NUMARALI tramvaya binilerek EXPO durağında inilmelidir.Dönüşte ise LINKEROVER yönüne giden 2 Numaralı tramvaya binilerek Santral İstasyon Durağında inilmelidir.

İLETİŞİM

Dr. A.Faruk YAYLACI
Tel (Belçika):+32484564016
alfay06@yahoo.com 

Yrd. Doç. İsmail AYDOĞAN
aydogani@erciyes.edu.tr
Tel (Türkiye): +90 533 849 87 95
Tel : +90 506 538 99 80

Dr. Altay MANÇO
amanco@irfam.org
IRFAM,
L'Institut de Recherche, Formation et d'Action sur les Migrations, BELGİUM
www.irfam.org
+32 (0)4 221 49 87 

  


 


Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.