Haberin yayım tarihi
2008-03-12
Haberin bulunduğu kategoriler

Brüksel'de bir hafta…10 Mart 2008

AB - Türkiye
 
- Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)'in Brüksel ofisi 4 Mart'ta açıldı. Açılış vesilesiyle TÜSİAD Brüksel Temsilciliği'nde verilen davete kadından sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, Avrupa Birliği Genel Sekreteri Büyükelçi Oğuz Demiralp, Türkiye'nin AB Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Volkan Bozkır, Türkiye'nin Belçika nezdinde Büyükelçisi Fuat Tanlay, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Ayşe Soysal, yazar Elif Şafak, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye raportörü Ria Oomen-Ruijten ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Joost Lagendijk'ın yanı sıra başta AP üyeleri ve AB Komisyonu yetkilileri olmak üzere birçok davetli katıldı.
 
KAGİDER Başkanı Gülseren Onanç, başında Aslıhan Tekin'in bulunduğu Brüksel ofisiyle Türkiye'de kadın haklarını savunan sivil toplum kuruluşları için bir pencere olabilmeyi hedeflediklerini belirtti.
 
Kadından sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, KAGİDER heyeti ile birlikte, istihdam ve fırsat eşitliğinden sorumlu AB Komiseri Vladimir Spidla ve AP milletvekili Emine Bozkurt (Sosyalist/ Hollanda) ile temaslarda bulundu. http://www.kagider.org/
 
AB Lizbon Antlaşması
 
- Lizbon Antlaşması'nın İngiltere'de halkoyuna sunulması konusu Avam Kamarası'nda yapılan oylama sonucunda karara bağlandı. 311 "evet" oyuna karşı 248 oyla Antlaşma'nın halkoyuna götürülmemesine karar verildi. Antlaşma'nın 2008 yaz aylarında onaylanması bekleniyor.

Lizbon Antlaşması şu ana kadar Fransa, Romanya, Slovenya, Malta ve Macaristan parlamentolarında yapılan oylamalar sonucunda kabul edildi.
 
AB - Kurumlar
 
- AB liderleri bahar zirvesi bu yıl 13-14 Mart tarihinde gerçekleşecek. Zirvenin öncelikli gündem başlıkları:
 
• Lizbon Stratejisi'nin ikinci dönemi (2008-2010)

• Lizbon Stratejisi'nin sosyal boyutu ve güvenceli esnek istihdam piyasası (flexicurity) kavramı

• Mali piyasaların istikrarı ve büyük çaplı yatırım fonlarının yönetimlerinin saydamlığının sağlanması

• İklim değişikliği ve enerji konularında izlenecek politikaların ana hatlarının belirlenmesi

• Elektrik ve gaz iç piyasasının serbestleştirilmesi ve Avrupa Stratejik Enerji Teknoloji Planı'nı incelenmesi

• AB'nin CO2 gazı salınımını 2020 yılına kadar %20 azaltma hedefi, karayolu taşıtlarının CO2 salınımlarını azaltmak için alınacak önlemler
 
 
Zirvede AB Yüksek Temsilcisi Javier Solana AB iklim değişikliğinin olası sonuçlarını incelemek üzere hazırladığı raporun bulgularını sunacak. Raporda iklim değişikliği nedeniyle gıda ve su kaynaklarının azalması sebebiyle göç dalgalarının olacağı, doğal felaketlerin baş göstereceği, AB ülkelerine göre daha yoksul ülkelerde siyasi istikrarsızlık ve çıkar çatışmaları gözleneceği belirtiliyor. Özellikle Orta Doğu ve Afrika'ya olan coğrafi yakınlığı nedeniyle gelecekte AB sınırlarında göç baskısının giderek artacağına işaret ediliyor.
 
Çalışmada iklim değişikliği ve etkileriyle mücadele için uluslararası işbirliğinin şart olduğu vurgulanıyor ve AB'nin "karbon diplomasisi" geliştirerek bunu dünya çapına taşıması tavsiye ediliyor.
 
AB - Genişleme
 
- AB Komisyonu 2008 yılının Batı Balkan ülkelerinin AB perspektifi açısından belirleyici bir yıl olduğunu belirtti ve bu ülkelerin siyasi ve ekonomik gelişimlerini desteklemek için bir dizi girişimin yer aldığı bir bildirge yayınladı.
 
AB bölgenin ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan kalkınmasını sağlamak için mevcut tüm politika araçlarını kullanacak ve bu ülkelerde sivil toplumun gelişmesi ve sivil toplum diyaloğunun artmasını desteklemek üzere çalışmaları destekleyecek. Balkan ülkelerini kapsayan AB programları ve bu ülkelerde faaliyet göstermeye başlayan ve AB ajansları sayesinde bilimsel ve eğitsel kuruluşlar arasındaki iletişim ve işbirliği de artacak. Ayrıca ar – ge, eğitim, kültür, gençlik programları, istihdam politikası ve sosyal konular, adalet ve güvenlik, çevrenin korunması gibi alanlarda Komisyon Balkan ülkelerine birebir destek sağlayacak.
 
Balkan ülkelerine verilecek mali yardımlar Katılım Öncesi Yardım Programı (Instrument for Pre-Accession Assistance/IPA) bütçesinden sağlanacak. 2007-2011 döneminde Balkan ülkelerine yıllık ortalama 800 milyon € tutarında mali kaynak aktarılması bekleniyor.
 
Siyasi kıstasları karşılaması durumunda Bosna ve Hersek ile AB arasında yakın dönemde İstikrar ve Ortaklık Anlaşması imzalanması söz konusu olabilecek. Genişlemeden sorumlu AB Komiseri Olli Rehn, adli ve idari reformlar, yolsuzlukla mücadele ve gemi yapımı sektörünün yeniden yapılandırılması alanlarında ilerleme sağlanması gibi noktaların Hırvatistan'ın AB üyeliği kaderini belirleyeceğini; bu açıdan 2008 yılının önemli bir yıl olduğunu belirtti.
 
Balkan vatandaşlarının AB ülkelerine vizesiz seyahat edebilmelerini sağlamak üzere gerekli koşulları sağlamak için müzakerelere de başlanıyor. AB şu ana kadar Arnavutluk, Bosna ve Hersek, Hırvatistan, Kosova, Makedonya ve Sırbistan ile vize işlemlerini kolaylaştırmak üzere birer anlaşma imzaladı. 1 Ocak 2008'te yürürlüğe giren bu anlaşmalar bu ülkelerin vatandaşlarının daha kısa sürede ve daha az maliyetli vize alabilmelerini sağlıyor. Komisyon vize gerekliliğini tamamen ortadan kaldırmak üzere Sırbistan, Makedonya, Arnavutluk ve daha sonra da Bosna ve Hersek ile görüşmelere başlayacak.
 
- AB Batı Balkan ülkelerinin AB perspektiflerini güçlendirmelerine yardımcı olmak ve bu ülkelerde sivil toplumun gelişimini desteklemek üzere Katılım Öncesi Yardım Programı (Instrument for Pre-Accession Assistance/IPA) altında yeni bir mali fon oluşturdu. Bölgede demokrasinin güçlenmesini sağlamak üzere sanayici ve işadamları dernekleri, tüketici dernekleri, sendikalar, kadın ve gençlik dernekleri gibi kuruluşların çalışmaları Komisyon'un düzenlediği bu yeni fon tarafından desteklenecek. Yeni fon ile üç çeşit faaliyet desteklenecek:
 
1. İdari kapasitenin geliştirilmesi ve sivil toplumun gelişimini amaçlayan yerel girişimler;
 
2. Gazeteciler, genç politikacılar, sendika liderleri, öğretmenler gibi toplulukları biraraya getiren ve bu grupların AB kurumlarıyla ilişkilerini güçlendirmesi amaçlayan girişimler;
 
3. Ortaklıkların desteklenmesi ve Balkan ülkelerindeki sivil toplum kuruluşlarının AB'deki muadil kuruluşlarıyla aralarında iletişim kurulması çalışmalarının desteklenmesi.
 
Ulaştırma
 
- AB Komisyonu AB'nin komşularıyla olan karayolu bağlantılarını güçlendirmek için bir eylem paketi oluşturdu. Pakette öncelikli olarak Batı Balkan ülkeleri ve AB arasında "Ulaştırma Topluluğu" oluşturulmasını ve bu sayede Balkan ülkelerindeki kara, iç sular ve deniz yolları taşımacılıklarını düzenleyen yasaları AB yasalarıyla uyumlaştırarak, birleşik bir ulaştırma ağı elde edilmesini amaçlıyor. Balkan ülkeleri ulaştırma sektörünün AB ile ortak kurallar doğrultusunda hareket etmesini hedefleyen yasa paketi aynı zamanda bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesini de amaçlıyor.
 
Ar - Ge
 
- Eurostat'ın yayınladığı "Avrupa'da Bilim, Teknoloji ve Yenilikçilik" raporuna göre AB27'nin 2006 yılı ar – ge harcamaları AB'nin toplam gayri safi milli hasılasının %1,86'ı kadar (210 milyar €) oldu. Bu rakam 2005 yılında %1,84; 2000 yılında ise %1,86 olarak gerçekleşmişti.
Ar – ge harcamalarında önde yer alan üye ülkeler İsveç (%3,8); Finlandiya (%3,45); Almanya (%2,51); Avusturya(%2,45) ve Danimarka (%2,43). 2000-2006 döneminde ar–ge harcamalarında en fazla artış gösteren ülke Avusturya (%1,91-%2,45) ve Estonya (%0,61-%1,14) oldu. Almanya, Fransa ve İngiltere'nin toplam ar-ge harcamaları AB27 toplamının %60'ını oluşturuyor.
 
Turizm
 
- Avrupa-Akdeniz Yatırım ve Ortaklık İmkânı (FEMIP) Berlin'de gerçekleştirilen Dünya Turizm haftası çerçevesinde içlerinde Türkiye'nin de bulunduğu 10 Akdeniz ülkesinin turizm potansiyelini değerlendiren bir rapor sundu. Akdeniz bölgesindeki turizm zincirini tam olarak değerlendirmeye alan ilk çalışma olarak görülen "FEMIP ülkelerinde turizm: yerel ölçekte turizme yönelik stratejiler, politikalar ve öneriler" adlı raporda bölgede 2001 yılından beri meydana gelen değişimler, ülkelerin karşı karşıya kaldığı zorluklar ve 2010 yılında nasıl bir turizm politikası izlenmesi gerektiği inceleniyor. FEMIP projesinden sorumlu Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcı Philippe de Fontaine de Vice yaptığı konuşmada turizmin AB ve Akdeniz için çok önemli bir şans olduğuna dikkat çekerek sağlık turizmi gibi yeni turizm alanları da yaratılması gerektiğini belirtti.
 
9 Akdeniz ülkesine özel sektörü teşvik ve yatırımları kolaylaştırma amaçları çerçevesinde borç ve sermaye katılımı sağlayan bir araç olarak faaliyet gösteren FEMIP çerçevesinde 2002 yılından beri 7,4 milyar €'luk yatırım yapıldı.
 
Kadın - Erkek Eşitliği
 
- AB Komisyonu tarafından 6 Mart'ta yayınlanan "Karar alma sürecinde erkekler ve kadınlar durum ve eğilim değerlendirmesi" adlı rapora göre AB genelinde ulusal meclislerdeki kadın oranı 1997 yılından beri %16 artarak %24'e ulaştı. Büyük şirketlerdeki yönetim kurulu üyeleri arasındaki kadın oranı ise halen yalnızca %10 olarak belirlendi.
 
Aynı rapora göre Avrupa Parlamentosu'ndaki kadın oranı %31, üye ülkelerdeki hükümetlerde kadın bakan oranı ise %24 olarak belirlendi. AB düzeyinde çalışanların %44'ünü kadınlar oluştururken yönetim pozisyonlarının sadece %32'sinde kadınlar yer alıyor. Türkiye'de ise çalışma oranı kadınlar için %26,1; erkekler için ise %74,4 olarak belirlendi. Yöneticilerin %7,8'ini kadınlar, %92,2'sini ise erkekler oluşturuyor.
 
AB Komisyonu'nun fırsat eşitliğinden sorumlu üyesi Vladimir Spidla karar alıcılar arasında kadın sayısındaki artışın çok az olduğunun altını çizerek kadın-erkek eşitliğinin iş dünyası için de önemli olduğunu, AB ekonomilerinin ellerindeki potansiyeli bütünüyle kullanmaları gerektiğini belirtti.
 
Adalet ve İçişleri
 
- AB Veri Koruma Denetçisi, AB Komisyonu tarafından 13 Şubat'ta yayınlanan AB sınır yönetimi paketi hakkındaki ilk yorumlarını 6 Mart'ta yayınladı. Seyahat edenlerin bilgilerinin
kaydedildiği yeni bir giriş/çıkış sistemi, biyometrik verilerin kullanımı ve bu bilgileri depolamak amacıyla kurulması muhtemel büyük çaplı bir AB veritabanı gibi önlemler içeren paketin kişisel bilgilerin kullanımı ve özel hayata müdahale konularında dikkatle incelenmesi gerektiğini belirten denetçi Peter Hustinx, varolan sistemlerin etkinliği üzerinde bir çalışma yapmadan yeni veri sistemlerine geçilmesini eleştirdi.
 
- AB Komisyonu 5 Mart'ta AB'nin afet müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik bir bildirge kabul etti. AB'nin sayıları giderek artan doğal ve insan kaynaklı afetlerin yarattığı zorluklarla mücadele edebilmek için sivil koruma ve insani yardım kapasitesini geliştirmesi gerektiğini belirten bildirgede bu yönde 2008 yılı sonuna kadar alınması planlanan önlemleri sıralanıyor.
 
Konuyla ilgili olarak günümüzde afetlerin genellikle sınır ötesi bir yapıya sahip olduğunu, bu nedenle bir değil birçok ülkeyi ilgilendirdiğini vurgulayan AB Komisyonu başkanı José Manuel Barroso, AB ve AB dışındaki afetlere müdahale etmenin küresel bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Bildirgede yer alan önlemlerden bazıları şunlar:
 
- Topluluk sivil koruma mekanizmasının güçlendirilerek bir operasyon merkezi haline getirilmesi

- İnsani yardım alanında Kızıl Haç gibi kuruluşlarla eşgüdümün güçlendirilmesi ve küresel müdahale kapasitesinin geliştirilmesi

- AB düzeyinde bir afet müdahale eğitimi ağı oluşturulması

- Erken uyarı mekanizmalarının ve Avrupa Acil Durum Sistemi 112'nin geliştirilmesi

- Planlama ve uygulama alanlarında kurum ve kuruluşlar arası ortak girişimlerin artırılması.
 
- 4 Mart'ta Brüksel'de AB üye ülkeleri, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, UNICEF ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı "Çocuk Hakları Forumu" çerçevesinde bir toplantı düzenlenerek çocuk yoksulluğu ve çocuklara karşı şiddet ile mücadele, çocukların birer birey olarak dikkate alınması ve özellikle Roma azınlığına ait çocukların hakları gibi konular tartışıldı.
 
AB Komisyonu'nun adalet, özgürlük ve güvenlikten sorumlu üyesi Franco Frattini'nin de katıldığı toplantıda çocukların sosyal hayata ve eğitim kurumlarına etkin katılımının desteklenmesinin bir öncelik olduğu vurgulandı.
 
AB Komisyonu tarafından yürütülen bir araştırmaya göre AB'de çocukların %78,5'i haklarını savunmaları gerektiğinde bunu ne şekilde ve kime başvurarak yapacaklarını bilmiyor. Aynı araştırmaya göre AB vatandaşlarının %85'i çocuk hakları ile ilgili çalışan kuruluşlara destek verilmesinin önemli bir öncelik olduğunu düşünüyor. 
 
Hayvancılık
 
- AB Komisyonu 4 Mart'ta hayvan yemi ve evcil hayvan yiyeceklerinin etiketlenmesi ve pazarlanması ile ilgili yürürlükte olan yöntemleri basitleştirerek sistemi daha verimli hale getirmeyi amaçlayan bir yönetmelik önerisi kabul etti.
 
AB'de hayvancılık sektörünün rekabet gücünü desteklemeyi hedefleyen AB Komisyonu, yeni yönetmelik sayesinde yılda yaklaşık 50 milyar €'luk bir hacmi olan yem sanayisinin yenilikçiliğe daha uygun bir hale geleceğini, sayıları 62 milyonu bulan evcil hayvan sahiplerinin ise aldıkları yemin gerçek kalite ve içeriğini bilerek değerlendirme şansına erişeceklerini belirtti.

Yönetmelik çerçevesinde hayvan yemlerinin içeriğinde bulunan ham maddeleri içeren bir Topluluk Kataloğu oluşturarak üretici ve tüketici arasındaki şeffaflığın artırılması öngörülüyor.
 
- Gıda Zinciri ve Hayvan Sağlığı Komitesi, AB Komisyonu'nun önerdiği mavi dil hastalığı ile
mücadele alanında bazı üye ülkelerde uygulanması planlanan acil aşı önlemlerini ve önlemler için 64 milyon €'luk bir topluluk bütçesi oluşturulmasını onayladı.
 
Aşılama mavi dil hastalığı ile mücadelede en etkin yöntem olarak görülüyor. Komisyon bu çerçevede ilgili üye ülkelerin aşılama planlarını mali ve veterinerlik açısından inceleyerek 64 milyon €'luk bir bütçeye ihtiyaç olduğu sonucuna varmıştı.
 
Kültürler Arası Diyalog
 
- AB Komisyonu, "2008 Avrupa Kültürler Arası Diyalog Yılı" kapsamında sivil toplum örgütleriyle birlikte her ay gerçekleştirilmesi planlanan "Brüksel Görüşmeleri"nin ilkine 5 Mart 2008 tarihinde başladı. Görüşmeler AB'nin gelecekteki kültürler Arası diyalog stratejilerini şekillendirmeye yönelik AB düzeyinde kurulabilecek diyalog olanaklarını genişletmeyi hedefliyor.
 
8 Mart'ta gerçekleştirilen ilk görüşmenin konusu göçün kültürler arası diyalog üzerindeki etkisi olurken bundan sonra gerçekleştirilecek toplantıların gündemleri sırasıyla kültürler arası diyaloğun sanat ve kültürdeki rolü, dinler arası diyalog, çok dillilik, işyerlerinde kültürler arası diyalog, eğitimde kültürler arası diyalog ve medyada kültürler arası diyalog olarak belirlendi.
 
AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları, gazeteciler ve öğrenciler arasından birçok katılımcının bulunduğu görüşmelere, genişleme, göç ve ayrımcılık konularında çalışan gazeteci Shada Islam başkanlık ediyor. İnternet bağlantısı için
*
BRÜKSEL'DE GELECEK AY

AB Kurumları
• 13-14 Mart, AB Liderler Zirvesi
• 17-18 Mart, Balıkçılık ve Tarım Bakanları Konseyi
• 28-29 Mart, Dış İşleri Bakanları Konseyi
• 17-18 Nisan, Adalet ve İçişleri Bakanlar Konseyi
 
Konferanslar-Seminerler

• 31 Mart - 3 Nisan, "European Wind Energy Conference",
http://www.ewec2008.info/ 
• 9 Nisan, "Energy islands in the EU, third energy package", ALDE,
 www.alde.eu 
 
Dr Bahadir Kaleagasi                  
TUSIAD                  
Turkish Industrialists' & Business Association    
Representative to the EU and BUSINESSEUROPE        
(The Confederation of European Business)          
     
Avenue des Gaulois, 13 - 1040 BRUSSELS    
T: +32 2 7364047    F: +32 2 7363993            
kaleagasi@tusiad.org     www.tusiad.org  

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.