Haberin yayım tarihi
2011-03-22
Haberin bulunduğu kategoriler

Brüksel'de Bir Hafta..21 Mart 2011..Tursiad Raporu.

BU SAYIDA:

AB - TÜRKİYE

AB – ABD

AB – BREZİLYA

AB – BELARUS

ENERJİ

VERGİ

ADALET VE İÇİŞLERİ

EKONOMİ

AB - Türkiye

- German Marshall Fund, AB ve ABD’de karar alma mekanizmalarında yer alan liderler ile görüşülerek gerçekleştirilen “Transatlantik Eğilimler, Liderler 2011” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Atlantik’in her iki yakasındaki liderler ile görüşülerek ilk defa gerçekleştirilen araştırmada Türkiye ile ilgili bir bölüm de yer alıyor. Araştırmada liderlerin görüşleriyle birlikte halkın da aynı konuya ne şekilde yaklaştığı göz önüne seriliyor.

Araştırmanın Türkiye’yle ilgili bölümünde Türkiye’nin AB’ye üyeliği konusunda AB ve ABD’de hem halk hem de liderlerin farklı görüşlere sahip olduğu öne çıkıyor. ABD’de karar alma mekanizmasında yer alan kişiler arasında Türkiye’nin AB üyeliğinin “iyi bir şey” olduğunu düşünenlerin oranı %71; AB’de karar alma mekanizmalarında yer alan kişiler arasında ise bu oran %51 düzeyinde. AB Konseyi, Komisyonu ve üye ülkelerin AB nezdindeki daimi temsilciliklerinde görevli kişiler arasında bu oran %64’e çıkarken, Avrupa Parlamentosu’nda görevli kişiler arasında %48’e düşüyor.

Öte yandan AB vatandaşları arasında Türkiye’nin AB üyeliğini iyi bir şey olduğunu düşünenlerin oranı %22; ABD vatandaşları arasında ise %40 olarak belirtiliyor.

Türkiye’nin AB’ye üye olacağını düşünenlerin oranı ise AB liderleri arasında %40, ABD liderleri arasında %37 olarak belirlenmiş.

Halkın bu konuda ne düşündüğü ise ilginç; AB vatandaşlarının sadece %22’si Türkiye’nin AB’ye üyeliğini “iyi bir şey “ olarak nitelendirirken %51’i bir gün Türkiye’nin AB’ye üye olacağını düşünüyor.

AB’li liderler arasında Türkiye’nin üyeliğini “iyi bir şey “olarak değerlendirenlerin oranının %51 olmasına karşın sadece %40’ının bir gün Türkiye’nin AB’ye üye olacağına inanılıyor.

German Marshall Fund’ın (GMF) gerçekleştirdiği bu araştırma için ABD’de (Washington DC) 286, Brüksel’de 233 kişi ile görüşülmüş. Liderler ile görülerek yapılan araştırmanın sonuçları yine GMF tarafından her yıl düzenli olarak yapılan Transatlantik Eğilimler araştırmasının sonuçlarıyla birlikte değerlendirilerek AB ve ABD’de halkın aynı konulardaki eğilimi ile bir karşılaştırma yapılmasına olanak sağlanmış.

- AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle, Türkiye’de görüşünü şiddete başvurmadan ifade ettiği için cezalandırılan ya da kovuşturmaya uğrayan kişilerin durumlarının iyileştirilmesi ve basın özgürlüğü de dâhil olmak üzere ifade özgürlüğünün güvence altına alınması için gerekli çalışmaların yapılmasının AB açısından kısa vadeli öncelikler olduğunu bildirdi.

Füle, Avrupa Parlamentosu Üyesi Franz Obermayr’ın Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü alanındaki kısıtlamalara ilişkin yazılı önergesine verdiği cevapta Komisyon’un basın özgürlüğü konusunu Türk yetkililerle yapılan görüşmelerde sistemli bir şekilde gündeme getirdiğini, konunun Ortaklık Komitesi ve Ortaklık Konseyi toplantılarında da ele alındığını belirtti. Füle, Türkiye’deki AB delegasyonunun önemli davaları bizzat duruşmalar katılarak izlediğini belirtti.

Katılım müzakerelerinin ilerleyebilmesinin diğer koşulların yanı sıra basın ve ifade özgürlüğünü de kapsayan siyasi kıstaslara bağlı olduğunu vurgulayan Füle, 2008 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesi’nde bu konuların Türkiye’nin kısa vadeli öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

AB – ABD

- AB ve ABD arasında sivil havacılık güvenliği düzenlemeleri konusunda bir işbirliği anlaşması imzalandı. İmzalanan anlaşma iki bölge arasında düzenlemelere uygunluk ve onay denetimleri bulgularının karşılıklı olarak kabulü, hava taşımacılığında yüksek seviyede güvenliğin teşvik edilmesi ve AB ile ABD arasında sivil havacılık ürünlerinin uçabilirliği, onayı ve denetimi, bu ürünlerin çevresel muayenesi ve onaylanması, konularına yasal işbirliği ve uyulmama sağlanması amacını taşıyor.

AB – Brezilya

- AB ve Brezilya arasında sivil havacılık konusundaki kapsamlı müzakereler çerçevesinde varılan hava taşımacılığı hizmetleri anlaşması AB ve Brezilya yetkilileri tarafından paraflandı. Bu gelişmenin AB ve Brezilya arasında 2007 yılında başlatılan Stratejik Ortaklık açısından önemli bir gelişme olduğu bildiriliyor. Dünyanın en hızlı büyüyen hava taşımacılığı pazarlarından biri olan Brezilya’da, bu pazar 2010 yılında bir önceki yıla göre %23 oranında büyüme gösterdi. Yeni hava taşımacılığı anlaşması AB ve Brezilya pazarlarının karşılıklı olarak açılmasında önemli rol oynayacak.

Anlaşma Brezilya ve AB arasında güzergâh, fiyat ve haftalık uçuş sayısı gibi kısıtlamaları kaldırıyor. Bu sayede tüm AB havayolları Avrupa`dan herhangi bir noktadan Brezilya’da herhangi bir noktaya doğrudan uçuş yapabilecek. Anlaşma Brezilya ve Brezilya’dan başka yerlere taşımacılık yapan AB kargo şirketleri için yeni iş olanakları sağlayacak. Bununla birlikte, havayolları üzerindeki idari yük en aza indirilerek Brezilya pazarında faaliyet göstermeleri kolaylaştırılacak. AB ve Brezilya aynı zamanda AB ve Brezilya havayolları arasında haksız rekabetin önlenmesi için güvenlik, rekabet hukukunun uygulanması, hava trafiği yönetimi, çevre, tüketici hakları ve sosyal konularda yakın işbirliğine gidilmesi kararı aldı.

AB – Belarus

- AB Komisyonu Belarus’ta sivil toplum için 2011 – 2013 dönemi doğrudan maddi desteğini dört katına çıkarılacağını açıkladı. AB Komisyonu kararı 2 Şubat 2011 tarihinde Varşova’da bağışçılar için “Belarus’la dayanışma” başlığıyla gerçekleştirilen uluslararası konferansı takiben alındı. Komisyon kararı sonucunda Belarus vatandaşları ve sivil toplumu için verilecek destek 4 milyon €’dan 15,6 milyon €’ya ulaşmış oldu. AB Komisyonu’nun bu yardımı Belarus’ta rejim baskısına maruz kalan sivil toplum örgütleri, basın ve medya ile öğrencilere ulaştırılacak. AB aynı zamanda Belarus’taki baskıcı rejimin mağdurları için 1,7 milyon € tutarında bir acil yardım paketi oluşturulmasına karar verdi.

AB sağlayacağı maddi desteğin yanı sıra uluslararası bağışçı platformlarında eşgüdümü sağlamakta oynadığı rolü de artırma yönünde karar aldı. Uluslararası bağışçı toplantıları bağış konusunda eşgüdüm sağlanması ve Belarus sivil toplumunun ihtiyaçlarının daha verimli ve etkin bir biçimde karşılanması amacıyla deneyim paylaşımını destekliyor. Toplantılara AB üye ülkeleri, aralarında Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, IMF; Dünya Bankası, AGİT’in de bulunduğu uluslararası örgütler ve Kanada, Norveç, İsviçre, ABD gibi diğer uluslararası bağışçılar da davet ediliyor. Toplantılarda aynı zamanda Belarus sivil toplum örgütlerinden temsilciler de hazır bulunarak, ülkedeki son durum hakkında bilgi paylaşımında bulunuyor.

Enerji

- Japonya’da yaşanan depremin ardından ülkedeki nükleer santrallerde meydana gelen patlamalar ve ortaya çıkan kaygı verici durum sonrası AB Enerjiden sorumlu Komiseri Günther Oettinger AB üye ülkeleri çevre bakanlarını, diplomatları, kamu yetkililerini ve nükleer santral işleten enerji şirketleri temsilcilerini Brüksel’de olağanüstü bir toplantıya çağırdı. Oettinger toplantıda AB’deki nükleer santraller için güvenlik stres testleri yapılması önerisinde bulundu. Oettinger aynı zamanda Alman basınına verdiği bir mülakatta Avrupa’nın nükleer enerjisiz bir geleceği düşünmeye başlaması gerektiğini de belirtti. Toplantıda AB’de bulunan nükleer santraller için güvenlik stres testleri yapılmasına karar verildi. Bu stres testleriyle ilgili detayların ise Nisan’daki ayrı bir toplantıda belirleneceği ve testlerin Temmuz ayına kadar tasarlanıp, 2011 yılının ikinci yarısında uygulanacağı belirtildi. AB müktesebatına göre nükleer güvenlik AB’nin ve üye ülkelerinin ortak yetki alanı olduğu için bu güvenlik stres testlerinin uygulanması üye ülkeler tarafından gönüllülük esasına göre gerçekleştirilecek.

Vergi

- AB Komisyonu şirketlerin AB sınırları içindeki faaliyetlerini bir kerede vergilendirmeyi mümkün kılmak üzere Konsolide Kurumsal Vergi Matrahı uygulanmasını öneren bir taslak hazırladı. Bu sistem ile şirketler ya da şirket grupları vergilerini düzenlerlerken birden fazla sisteme uyum sağlamak yerine tek bir sistem çerçevesi içinde kalabilecekler.

Şirketlerin vergi işlemleriyle ilgili idari maliyetlerini büyük ölçüde azaltacak olan bu sistem ile 1 milyar €’dan fazla tasarruf sağlanabileceği tahmin ediliyor.

Öneriye göre şirketler ya da şirket grupları tek bir noktadan vergi beyannamelerini doldurabilecek, AB çapındaki bütün kar ve zarar faaliyetlerini konsolide edebilecek ve kendi kurumsal vergi oranlarını belirleyebilecek. AB sınırları içinde faaliyet gösteren ve A, B ve C şirketlerinden oluşan bir grubun vergisi hesaplanırken bu şirketlerin her birinin kar ve zararları aritmetik olarak toplanarak, toplam üzerinden vergilendirme yapılacak. Örneğin A ve B şirketinin geliri toplam 15 milyar € ve C şirketinin zararı 8 milyar € ise bu şirketlerin tümünü bünyesinde bulunduran grubun konsolide vergi matrahı 7 milyar € olacak.

AB içinde farklı üye ülkelerde faaliyet gösteren şirketler hâlihazırda birden fazla ve farklı vergi sistemlerine göre çalışmalarını düzenlemek zorunda kalıyor. Bu da şirketler üzerine ek idari maliyetler yüklenmesine neden oluyor. Bu sistem ile AB dışından yatırımcıların ve şirketlerin de AB pazarına ilgi duymasının da sağlanacağı belirtiliyor.

Adalet ve İçişleri

- AB Komisyonu Terörist Finans Takip Programı’na ilişkin AB-ABD ortak inceleme raporunu yayınladı. AB Komiseri Cecilia Malmström tarafından Avrupa Parlamentosu Kişisel Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi`ne (LIBE) yapılan sunumda açıklanan Terörist Finans Takip Programı uygulamasının ilk AB-ABD inceleme sonuçları, anlaşmanın 1 Ağustos 2010 tarihinde yürürlüğe girmesinden bu yana nasıl uygulandığına ve gerekli unsurların yerine getirilip getirilmediğine ilişkin ayrıntılı bir analiz içeriyor.

Raporda Europol’ün ABD`li yetkililerden mümkün olduğunca fazla yazılı bilgi elde edebilmesinin sağlanması tavsiye ediliyor. Diğer öneriler arasında ise programın saydamlığının artırılması ve Europol`ün doğrulama sürecini geliştirerek ABD’nin konuyla ilgili taleplerini daha doğru içeriğe sahip bir şekilde desteklenmesi yer alıyor. AB inceleme ekibi ayrıca anlaşmanın terörle mücadeleye katkısına ilişkin daha fazla geri bildirim elde edilmesinin gelecekteki değerlendirmelere ışık tutmak açısından öneminin altını çiziyor.

Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan Terörist Finans Takip Programı (TFTP) Anlaşması 1 Ağustos 2010 tarihinde yürürlüğe girdi. Anlaşmanın 13. maddesi uyarınca, ilk ortak değerlendirme bu tarihten altı ay sonra ABD temsilcileri ile ortak çaba içinde 17-18 Şubat 2011 tarihleri arasında Washington`da gerçekleştirildi. Ancak rapor yalnızca AB inceleme ekibinin görüş ve önerilerini içeriyor. AB inceleme ekibi, anlaşmanın 13. Maddesi uyarınca, üç Komisyon yetkilisi ve iki veri koruma uzmanı ile Eurojust’ten bir adli uzmandan oluşuyor.

Ekonomi

- AB Komisyonu İrlanda ve Romanya’ya yardım etmek amacıyla Avrupa Birliği adına 4,6 milyar €’luk tahvil düzenlendi. Yatırımcıların büyük ilgisini çeken tahvil için ön talepler iki saatten kısa bir sürede toplandı. En çok talebin İngiltere kaynaklı yatırımcılardan geldiği görüldü. Bankalar, merkez bankaları ve yatırım fonları da tahvile ilgi duyanlar arasında ağırlık kazanıyor.

AB’nin İrlanda için Kasım 2010’da kararlaştırdığı ortak mali destek paketinde Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması’ndan kaynak aktarılması da yer alıyor.

Bu çerçevede İrlanda’ya 24 Mart’ta 3,4 milyar € kaynak aktarılacak. Bu tutar 12 Ocaktan itibaren İrlanda’ya aktarılan ikinci ödeme olacak.

Romanya’ya ise özellikle Euro bölgesi dışındaki üye ülkeleri hedefleyen “Ödemeler Dengesi” kolaylaştırma çerçevesi dâhilinde yardım kredileri sağlanıyor. Romanya’ya AB’den sağlanan mali yardımların tutarı 4,85 milyar €’yu geçmiş bulunuyor.

Ödemeler Dengesi kolaylığı henüz Euro Alanı’na kabul edilmemiş olan üyeleri desteklemeyi amaçlıyor. Komisyon, Ödemeler Dengesi düzenlemesiyle AB adına üye ülkelere borç vermek üzere fonları arttırmakla yetkili. Şu anda Ödemeler Dengesi’nden yararlanan ülkeler arasında Romanya, Letonya ve Macaristan yer alıyor.

- AB Ekonomi Bakanları Konseyi AB’de ve özellikle de Euro Alanı’nda ekonomik yönetimin güçlendirilmesine yönelik tedbir paketi konusundaki genel yaklaşımını belirledi. Varılan anlaşma AB Liderler Zirvesi’nde belirlenen takvim çerçevesinde Haziran itibariyle anlaşmaya varılmak üzere AB Konseyi Başkanlığı’na Avrupa Parlamentosu’yla müzakere etme yetkisi tanıyor. Mevcut AB ekonomi politikalarının kamu borcunda istenen seviyede bir düşüş sağlamaktan ve makroekonomik dengesizlikleri düzeltmekten uzak olduğunun görülmesi neticesinde, Konsey’de üye ülkelerde bütçe disiplini ve ekonomik politikaların daha sıkı denetimini teşvik edecek bazı teklifler kabul edildi.

Bu teklifler daha önce AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy başkanlığında çalışmalarını sürdüren ekonomi görev gücü tarafından yapılan öneriler üzerine inşa edildi. Ekonomi görev gücü AB parasal birliğinin üye ülkeler arası eşgüdüm artırılmadığı takdirde uzun vadede başarılı olamayacağı sonucuna varmıştı. Ekonomi Bakanları Konseyi’nin kabul ettiği tekliflerden dördünü mali politikaların daha yakından denetlenmesi, ulusal mali çerçevelere bazı koşullar eklenmesi ve paktı ihlal eden üye ülkelere karşı yaptırımların daha istikrarlı olarak ve daha erken bir safhada uygulanması gibi AB İstikrar ve Büyüme Paktı’na ilişkin teklifler oluşturuyor. Diğer iki teklif ise AB’deki makroekonomik dengesizlikleri düzeltme amacı taşıyor.

- Eurostat verilerine göre 2010’un son çeyreğinde Euro Alanı ve AB27’de istihdam edilen kişi sayısı bir önceki çeyreğe %0,1 oranında arttı. 2010’un üçüncü çeyreğinde Euro Alanı’nda istihdam oranı sabitken, AB27’de %0,1 artış göstermişti.

İstihdam oranında düşüş görülen sektörler inşaat (her iki alanda da %0,9) ve imalat (Euro Alanı ve AB27’de sırasıyla %0,1 ve %0,2) oldu. Tarımda istihdam Euro Alanı’nda %0,5, AB27’de ise %0,4 oranında arttı. Mali hizmetler ve iş dünyası faaliyetlerinde istihdam her iki alanda da %0,3 artarken, diğer hizmetlerde (özellikle kamu yönetimi, sağlık ve eğitim) istihdam artışı Euro Alanı’nda %0,3, AB27’de ise %0,2 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı çeyreğiyle karşılaştırıldığında, hem Euro Alanı hem de AB27’de istihdam oranının %0,3 oranında arttığı gözlendi. 2010 yılının tümü dikkate alındığında, istihdamın iki alanda da %0,5 oranında azaldığı kaydedildi. Eurostat tahminlerine göre 2010’un son çeyreğinde 144,8 milyon’u Euro Alanı’nda olmak üzere AB27’de istihdam edilen toplam kişi sayısı 221,7 milyon olarak gerçekleşti.

- Ocak 2011’de %20,3 olan Euro Alanı (AB17) yıllık enflasyon oranı Şubat 2011’de %2,4’e yükseldi. Bir önceki yılın aynı döneminde enflasyon oranı %0,8 seviyesindeydi. Şubat 2011’de aylık enflasyon ise %0,4 olarak gerçekleşti.

Ocak 2011’de %2,8 olarak hesaplanan AB27’deki yıllık enflasyon oranı Şubat ayında da değişmedi. Bir önceki yılın aynı döneminde enflasyon oranı %1,5 seviyesindeydi. Şubat 2011 AB27 aylık enflasyon oranı ise %0,4 olarak gerçekleşti.

Üye ülkelerdeki enflasyon oranlarına bakıldığında Şubat 2011’de en düşük oranlar İrlanda (%0,9), İsveç (%1,2) ve Fransa’da (%1,8), en yüksek oranlar ise Romanya (%7,6), Estonya (%5,5) ve Bulgaristan’da (%4,6) gözlendi.

*

B R Ü K S E L ’ D E   G E L E C E K   A Y

AB Kurumları

• 24 Mart, AB Liderler Zirvesi

• 31 Mart, Ulaşım, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi

• 11-12 Nisan, Adalet ve İç İşleri Konseyi

• 14-15 Nisan, Tarım ve Balıkçılık Konseyi

• 18 Nisan, Genel İşler Konseyi

• 18 Nisan, Dışişleri Konseyi

• 13 Mayıs, Dışişleri Konseyi

• 16 Mayıs, Eurogroup Toplantısı

• 16-17 Mayıs, Tarım ve Balıkçılık Konseyi

• 17 Mayıs, Ekonomik ve Mali İşler Konseyi

Konferanslar

• 23 Mart, Can the eurozone be stabilised or will EMU break up?, CEPS, http://www.ceps.be

• 24 Mart, Searching for solidarity: developing EU capacities for crisis and disaster management, EPC, http://www.epc.eu

• 25 Mart, The Union for the Mediterranean in crisis? The Changing Context of Euro-Mediterranean Relations, CEPS, http://www.ceps.be

• 29 Mart, The South Caucasus: Hostage to the Kalashnikov, EPC, http://www.epc.eu

• 11 Nisan, Taxes & Behaviour: Banks, environment and incentives, CEPS, http://www.ceps.be

HAZIRLAYANLAR :

Dilek İştar Ateş – Gamze Erdem Türkelli

bxloffice@tusiad.org

www.tusiad.org

******************

Dr Bahadir Kaleagasi

International Coordinator    

TUSIAD - Turkish Industry & Business Association

BRUSSELS :  

Representation to the EU and BUSINESSEUROPE    

(The Confederation of European Business)    

T: +32 2 7364047      twitter.com/kaleagasi      

kaleagasi@tusiad.org          www.tusiad.org    

 

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.