Haberin yayım tarihi
2011-07-01
Haberin bulunduğu kategoriler

BUSINESSEUROPE: Avrupa İş Dünyası Gündemi 2011. 06

AVRUPA ÖZEL SEKTÖR KONFEDERASYONU

AVRUPA İŞ DÜNYASI GÜNDEMİ

2011/6 1 Temmuz 2011

BU SAYIDA:

BUSINESSEUROPE

ENERJİ

YENİLİKÇİLİK

KOBİ’LER

TEK PAZAR

AVRUPA PATENTİ

ULAŞIM

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

AVRUPA MERKEZ BANKASI

A V R U P A   İ Ş   D Ü N Y A S I   G Ü N D E M İ

BUSINESSEUROPE, Avrupa Özel Sektör Konfederasyonu olarak AB üyesi ve aday ülkelerden özel sektör temsil kuruluşlarını bünyesinde topluyor. Avrupa iş dünyasının ortak sesi olarak AB kurumları ve hükümetleri tarafından resmen Avrupa özel sektörünün temsil kuruluşu olarak tanınıyor.

Uzman komiteleri, ihtisas komisyonları ve en üst düzey siyasal ve ekonomik girişimleriyle BUSINESSEUROPE AB siyaset oluşturma ve karar alma sürecinin temel direklerinden biri olarak etkinliklerini sürdürüyor. Türkiye`den TÜSİAD ve TİSK BUSINESSEUROPE`un tam üyesidirler.

Bu bültende aylık olarak Avrupa iş dünyasının öncelikli konularını ve bunlar etrafında oluşan siyaset gündemini özetlemeyi hedefliyoruz.

Dr Bahadır Kaleağası

Uluslararası Koordinatör

AB ve BUSINESSEUROPE nezdinde

TÜSİAD ve TİSK Daimi Temsilcisi - Brüksel

BUSINESSEUROPE

- TÜSİAD Uluslararası Koordinatörü ve AB Temsilcisi Dr. Bahadır Kaleağası ve TİSK Başkanı Tuğrul Kutadgobilik Avrupa özel sektörünün temsil örgütü BUSINESSEUROPE’un (Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu), 9 – 10 Haziran 2011 tarihlerinde Budapeşte’de düzenlediği Başkanlar Konseyi toplantısına katıldı. Avrupa özel sektörünün temsilcilerini bir araya getiren zirvede ele alınan konular arasında AB – Çin ilişkileri, yenilikçilik politikası, çalışma saatleri yönergesi ve AB Polonya Dönem Başkanlığı öncelikleri bulunuyordu. İki gün süren zirve kapsamında 9 Haziran 2011 tarihinde, BUSINESSEUROPE’a üye ülkelerin iş dünyası temsilcileri ile Macaristan Cumhurbaşkanı Dr. Pal Schmitt ile bir araya geldi.

Budapeşte’de gerçekleştirilen Başkanlar Konseyi kapsamında BUSINESSEUROPE Başkanı Jürgen Thumann ve üye federasyon başkanları aynı zamanda Macaristan Dışişleri Bakanı Janos Martonyi ve Macaristan Ekonomi Bakanı György Matolcsy ile de temaslarda bulundu.

BUSINESSEUROPE Başkanı Jürgen Thumann AB’de alınan iktisadi kararların önemine dikkat çekti ve AB iş dünyasının önümüzdeki dönemde AB Konseyi’nden beklentilerini dile getirdi. Başkan Thumann ikinci dönem için BUSINESSEUROPE Başkanlığına seçildi.

- BUSINESSEUROPE Başkanı Jürgen Thumann ve Genel Direktör Philippe de Buck 20 Haziran’da Hollanda’da üst düzey temaslarda bulundu.

Hollanda Sanayici ve İşverenler Konfederasyonu (VNO-VCW) ile ortaklaşa düzenlenen ziyaretler çerçevesinde Hollanda Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Tarım ve Yenilikçilik Bakanı Maxime Verhagen ve Özgürlük ve Demokrasi Partisi (VVD) Başkanı Stef Blok ile görüşmeler gerçekleşti.

Toplantılarda 23-24 Haziran’da Brüksel’de gerçekleşecek olan AB liderler zirvesi, emeklilik sistemleri, ticaret, enerji ve genel olarak AB’nin küresel rekabet gücüyle ilgili mevcut sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Enerji

- BUSINESSEUROPE Genel Direktörü Philippe de Buck, bazı sanayi sektör örgütleri başkanları ve Rekabetçi bir Avrupa Sanayisi için İttifak (Alliance for a Competitive European Industry) üyeleri AB Komisyonu Enerji Genel Müdürü Philip Lowe ile bir araya gelerek AB 2050 Enerji Yol Haritası konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede 2050 Enerji Yol Haritası için enerji ve iklim politikalarının Avrupa’daki enerji fiyatları üzerindeki etkisinin diğer bölgelerle karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan iş dünyası temsilcileri, yatırım için öngörebilirliğin enerji arzı ve talebinin baskı altında olduğu bu dönemde en önemli konulardan biri olduğunun altını çizdiler.

Toplantıda BUSINESSEUROPE’un AB 2050 Enerji Yol Haritası’nın başarıya ulaşması için gerekli gördüğü noktalar da ortaya konuldu.

BUSINESSEUROPE’a göre başarılı bir 2050 yol haritasının özellikleri şunlardır:

· Yol haritası kapsamında sanayi, enerji ve iklim politikalarında bütünleşmiş bir yaklaşım izlenmelidir;

· Yol haritası sektöre dayalı ve aşağıdan yukarıya analizler ışığında şekillendirilmelidir;

· Özellikle AB Emisyon Ticareti Sistemi dâhilindeki sektörler için üzerinde anlaşılmış 2020 hukuki çerçevesini kullanmalıdır;

· Tasarrufla doğacak henüz kullanılmamış enerji etkin kullanımı potansiyelini açığa çıkarmaya odaklanmalıdır;

· Uluslararası karbon telafisi tedbirlerinin kullanımını onaylamalıdır;

· Yeni salınım hedeflerinin benimsenmesini diğer büyük ekonomilerin de benzer hedefler benimsemesi şartına bağlı olarak değerlendirmelidir;

· Farklı teknoloji ve yakıtlar arasında bir seçim yapmadan iklim ve enerji hedeflerinin ulaşılmasını öngörmelidir;

· Piyasa tabanlı bir yatırım stratejisi düzenlemeli;

·Ve son olarak, şeffaf model ve süreçler benimsemelidir.

- BUSINESSEUROPE Başkanı Jürgen Thumann Enerjiden sorumlu AB Komiseri Günther Oettinger’e 10 Haziran 2011 tarihinde Almanya’nın 2022 yılına kadar kademeli olarak nükleer enerji üretimini durdurması kararının etkileri konusunda bir mektup gönderdi. Mektupta yapılan bazı çalışmalar ve analizler neticesinde Almanya’nın nükleer enerji üretimini durdurma kararının enerji maliyetlerinde ciddi artışa neden olabileceğinin görüldüğü belirtildi. Mektupta ayrıca AB Komisyonu’nun Almanya’nın bu kararının AB genelinde elektrik ya da doğalgaz gibi enerji kaynaklarının maliyetine, enerji güvenliğine ve Avrupa’da karbondioksit fiyatlarına kısa ve orta vadede yapacağı etki konusunda bir çalışma yapması gereği vurgulandı. Thumann mektubunda ek olarak Almanya’daki son gelişmelerin AB 2050 Enerji Yol Haritası’nın çizilmesi sürecinde de dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.

Yenilikçilik

- BUSINESSEUROPE Avrupa hizmet sektöründe yenilikçiliğin geliştirilmesi amacıyla bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek için bir politika belgesi hazırladı. Avrupa ekonomisinin en büyük bölümünü oluşturan hizmet sektöründe yeni istihdam ve yeni piyasa olanakları yaratılması için yenilikçiliğin önemine değinilen belgede yenilikçilik çalışmalarının hizmet sektöründe diğer sektörlere göre çok kısıtlı kalmasının yarattığı sıkıntılara değinildi. Politika yapıcıların daha iyi çerçeve şartları, akıllı mevzuatlar ve finansmana erişim kolaylığı sağlayarak hizmet sektöründe yenilikçiliği desteklemeleri gerektiği vurgulanan belgede, rekabetçiliğin yenilikçiliği arttırmanın en önemli koşulu olduğu ortaya kondu. Bu kapsamda tek pazarda mevcut kısıtlamaların ve engellerin de ortadan kaldırılması, özellikle yeni kurulan şirketler ve KOBİ’lerin desteklenilmesi ile şirketler için doğru iş ortamının yaratılması gerektiği kaydedildi.

KOBİ’ler

- BUSINESSEUROPE KOBİ’lerin uluslararası alanda faaliyet göstermek amacıyla AB içerisinde ya da dışında yurtdışında satış ya da yatırımlarını geliştirmeye çalıştıklarında ortaya çıkan sorun ve zorlukları değerlendirmek üzere bir seminer düzenledi. AB Komisyonu KOBİ Özel Temsilcisi Daniel Calleja Crespo’nun açılış konuşmasını yaptığı seminere AB Komisyonu ve iş dünyasından temsilciler de katıldı. Seminerde masaya yatırılan konular ve tartışılan sorunlar AB Komisyonu’nun KOBİ’lerin uluslararası alanda faaliyet göstermesi konusunda başlattığı danışma süreci kapsamında BUSINESSEUROPE tarafından hazırlanacak görüş belgesini desteklemek için kullanılacak.

Tek Pazar

- BUSINESSEUROPE İç Pazar Komitesi Tek Pazar mevzuatının uygulanması konusunda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla İç Pazar ve Hizmetlerden sorumlu AB Komiseri Michel Barnier’nin Kabine Başkan Yardımcısı Kerstin Jorna ile bir araya geldi. Görüşmede BUSINESSEUROPE ve üye federasyonların temsilcileri uygulamanın özellikle Avrupa’da büyüme ve istihdamı artıracak eylemler üzerine odaklanması gerektiğini vurguladılar ve kamu alımlarında gereksiz değişikliklerin ya da sosyal politikalar alanında yapılacak tartışmalı tekliflerin tek pazarda yakalanabilecek ivmeyi engelleyebileceğini belirttiler. Temsilciler AB Komisyonu’nun önceliğinin üye ülkelerle işbirliği içerisinde daha iyi icra ve uygulama olması gerektiğini de kaydettiler.

Avrupa Patenti

- İtalya ve İspanya Avrupa Tek Patenti’nde yalnızca üç dilin (İngilizce, Fransızca ve Almanca) geçerli olması dolayısıyla Avrupa Adalet Divanı’na şikâyet başvurusunda bulundu. Kendi dillerinin ayrımcılığa tabi tutulduğunu belirten İtalyan ve İspanyol resmi makamları Mahkeme’nin Avrupa’nın bütünleşmesi önünde bir engel oluşturan bu kararı iptal etmesini umduklarını belirtiyor.

Avrupa Tek Patenti oluşturulması için girişimler patent tescilinin hangi dillerde yapılacağı konusu üzerinde anlaşmaya varılamadığı için uzun bir dönem sonuçlandırılamamıştı. Patent maliyetlerinin azaltılması için tescil işlemlerinin yalnızca üç dilde gerçekleştirilmesine karar verilmiş ve bunu kabul eden üye ülkelerin sürece dahil olması istenmişti. Ancak Tek Patent Sistemi’nde anlaşmazlıkların çözümlendirilmesi için ayrı bir mahkeme oluşturulacak olması konusu da Avrupa Adalet Divanı tarafından yapılan inceleme sonucunda AB yasalarına aykırı bulmuştu. 27 Haziran’da toplanacak olan AB Rekabetçilik Konseyi’nde Avrupa Adalet Divanı’nın bu kararı ve İspanya ile İtalya’nın yapmış olduğu başvurular değerlendirilecek.

AB’de tek bir patent sisteminin oluşturulması sayesinde Avrupa iş dünyasının yıllık tasarrufunun 750 milyon € olması bekleniyor.

Ulaşım

- AB Komisyonu tarafından yayımlanan AB’de ulaştırmanın geleceği konulu beyaz kitaba cevabını gönderen BUSINESSEUROPE AB Komisyonu’nun beyaz kitapta belirttiği AB’de sürdürülebilir ulaştırma genel hedefini desteklediğini ve Komisyon tarafından geliştirilen “hareketliliğin kısıtlanması olanak dışıdır” tutumunu desteklediğini vurguladı. Ancak, ulaştırma sektöründe çevresel zorluklarla başa çıkılması için dikkatli bir yaklaşım oluşturulması gerektiği de kaydedildi.

BUSINESSEUROPE özellikle belirlenen bazı ulaştırma salınım azaltma hedefleri kapsamında maliyet-kazanç analizi yapılmamış olmasının kaygı verici olduğunu belirtti. Ulaştırma için iç pazarın tamamlanması ve tüm ulaşım yöntemleri için verimliliğin artırılmasının öncelikli hedefler olması gerektiği vurgulanan BUSINESSEUROPE cevabında, altyapı ve yeni teknolojilerin gelişimi için yatırımların artırılmasının önemine de dikkat çekildi.

- Avrupa Parlamentosu tüketicilerin İnternet üzerinde yaptıkları alışverişlerde aldıkları mallar ellerine ulaştıktan sonra iki hafta içerisinde kararlarını değiştirebilmelerini sağlayan kuralları onayladı. Onaylanan kurallar İnternet üzerindeki satıcıların sattıkları malla ilgili toplam maliyet hakkında tüketicilere açık bir şekilde bilgi vermelerini de zorunlu hale getiriyor.

AB’de sınır ötesi alışverişlerin büyük bir bölümünün İnternet üzerinden gerçekleştiği gerçeğinden hareketle tüketicilerin karşılaştıkları güçlükleri ortadan kaldırmayı hedefleyen AB kurumları, bu şekilde ortak bir dijital iç pazar’ın kurulmasını hedefliyor.

Avrupa Parlamentosu üyesi ve konuyla ilgili raporu hazırlayan Andreas Schwab (Hıristiyan Demokrat, Alman) yeni yönerge ile tüketici ve tüccarın yararına bir uzlaşıya varıldığını, nu yönergenin AB’nin tüketicilere sağladığı faydalar konusunda en somut göstergelerden biri olduğunu belirtti.

Yeni kurallar malların yanı sıra İnternet üzerinden indirilen programları da kapsıyor. Avrupa Parlamentosu’ndaki oylamada kabul edilen yönerge daha sonra AB Konseyi’nde bakanların onayına sunulacak. Konsey’deki onaylama işleminden sonra üye ülkelerin kendi iç yasalarını yönerge ile uyumlu hale getirmeleri için yaklaşık iki yıl süreleri olacak.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

- Avrupalı Muhasebeciler Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Birleşik Raporlama Tartışma Grubu’nda bir konuşma yapan BUSINESSEUROPE Genel Direktörü Philippe de Buck şirket yönetimlerinde saydamlığın iş stratejilerinin temel parçası olduğu mesajını verdi. Şirketlerin sosyal ve çevre ile ilgili faaliyetlerini hissedarlarına ve tüm topluma açık bir şekilde duyurmasının önemli olduğunu ancak, bu bilgileri ne şekilde ve hangi düzeyde açıklayacağının şirketlerin tercihine bırakılması gerektiğini vurguladı. Şirketlerin muhasebe raporlamalarını belirlenmiş standartlara göre yapması gerektiğini belirten de Buck kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetlerin raporlanmasının şirketlere ek maliyet doğuracağını ve bu nedenle böyle bir raporlamanın ancak şirketlerin kendi seçimine bırakılmasının doğru olacağının çizdi.

Mali olmayan şirket verilerinin sürdürülebilirlik raporlaması adı altında raporlanması yaklaşık yirmi yıldır gerçekleştiriliyor. Çalışmalar 1990’lı yılların ortasından günümüze kurumsal sosyal sorumluluk raporlaması yapan şirket sayısında artış olduğunu gösteriyor. KPMG’nin 2008 yılında gerçekleştirdiği araştırma 250 en büyük şirketten %80’inin bu alanda raporlama yaptığını, kalan %20’nin ise senelik faaliyet raporlarında konuyla ilgili bilgilendirme yapmamayı tercih ettiğini ancak, zaman zaman hissedarlarına bilgi verdiğini ortaya koyuyor. Petrol ve gaz, enerji, kimyasallar ve ormancılıkla ilgili sektörlerde faaliyet gösteren şirketler çevre ve toplumla ilgili faaliyetlerini yıllık raporlarına koymayı özellikle tercih ediyor.

Avrupa Merkez Bankası

- İtalya Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi Avrupa Merkez Bankası’nın gelecek dönemdeki Başkanı olarak seçildi. 23-24 Haziran’da toplanan AB liderler zirvesinde AB’nin başbakan ve devlet başkanları tarafından alınan kararla seçilen Mario Draghi görevini Jean-Claude Trichet’den devralacak ve 1 Kasım 2011 – 31 Ekim 2019 döneminde görev yapacak. Draghi’nin Avrupa Merkez Bankası’nın bağımsızlığı geleneğini sürdüreceği belirtiliyor.

*

HAZIRLAYANLAR :

Dilek İştar Ateş – Gamze Erdem Türkelli

bxloffice@tusiad.org

www.tusiad.org

www.businesseurope.eu

*******************************

Dr Bahadir Kaleagasi  

International Coordinator

TUSIAD - Turkish Industry & Business Association  

 

 BRUSSELS :  

Representation to the EU and BUSINESSEUROPE  

(The Confederation of European Business)  

T: +32 2 7364047      twitter.com/kaleagasi  

kaleagasi@tusiad.org          www.tusiad.org    


Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.