Haberin yayım tarihi
2010-02-18
Haberin bulunduğu kategoriler

Oproep participatie Moslimgemeenschappen in België

MARS VOOR HET LEVEN

Collectief Mars voor het Leven

Brussel, 18 december 2009

Jules Besmestraat 130 1081 Brussel

28march2010@gmail.com

Betreft: oproep om mee op te stappen


Mevrouw, juffrouw, mijnheer,

U bent er ongetwijfeld van op de hoogte dat abortus in België niet meer strafbaar is sinds de wet Lallemand-Michielsen van 3 april 1990. Daarmee sloot ons land zich aan bij een beweging die sinds een kwarteeuw opgang maakt in het Westen. In België werden toen meer dan driehonderdduizend vrouwen als het ware gedwongen hun kind om het leven te brengen. Tienduizenden vrouwen hadden in 1991 geen ander alternatief om te ontkomen aan hun uitzichtloze situatie dan moord of sociale uitsluiting. In 2007 steeg dat aantal nog tot negentienduizend. Als deze trend zich voortzet, zullen er in 2010 op één jaar tijd bijna twintigduizend abortussen plaatsvinden.

Vandaag de dag is de strijd voor de bescherming van het Leven sterk gecontrasteerd. Terwijl enerzijds het grootste deel van de publieke opinie onverschillig blijft - vaak het gevolg van onwetendheid - ten opzichte van moord op ongeboren kinderen, worden anderzijds overal in Europa verschillende bewegingen opgericht die zich opwerpen als beschermers van het Leven. Centraal in hun activiteiten staat de Mars voor het Leven die de publieke opinie en media rechtstreeks confronteert met het drama van legale en gebanaliseerde abortus.

Onlangs vonden dergelijke acties plaats in Parijs (op 17 januari 2009), in Berlijn (op 26 september 2009) en in Madrid waar de "Marcha por la Vida" op 17 oktober jl. bijna anderhalf miljoen personen op de been bracht. België valt op door de schrijnende afwezigheid van een gelijkaardig initiatief dat ondersteund wordt door alle pro-life-bewegingen. Tijd voor actie dus.

En dat is precies wat Michaël Van der Mast (organisator Mars Amsterdam), Michel De Keukelaere (redacteur van een pro-life studentenkrant), Anne-Chantal André-Dumont (Jongeren voor het Leven) en Agnes Jonckheere (Vrije Christen Democraten) ook hebben gedacht. Op hun initiatief vindt op 28 maart 2010 om 14u30 een Mars plaats in Brussel. Op de dag af 20 jaar nadat de Kamer van Volksvertegenwoordigers bij stemming een einde gemaakt heeft aan het strafbaar stellen van abortus. Ze hebben ook gezamenlijk een neutraal forum opgericht, "Collectief Mars voor het Leven", waar alle organisaties, religieuze groepen en partijen die willen bijdragen tot het succes van de betoging van harte welkom zijn.*

Om zo veel mogelijk volk op te trommelen beoogt het collectief een apolitieke mars die niet gebonden is aan een bepaalde religie. Op die manier wordt het mogelijk dat diverse groeperingen zich als gelijken achter een gemeenschappelijk doel scharen, "het compromisloos respect voor het menselijk leven vanaf het moment van de verwekking" en "het respecteren van de waardigheid van de vrouw als moeder".

Wij hopen van ganser harte dat al wie respect voor het Leven hoog in het vaandel draagt, zal komen opdagen om van dit unieke evenement een waar succes te maken.
Wij weigeren er ons immers bij neer te leggen dat de twintigste verjaardag van de wettige kindermoord in België in gehele onverschilligheid wordt gevierd. Van deze funeste verjaardag willen wij gebruik maken om op te komen voor hen die geen stem hebben. Om de roep te laten weerklinken van de vrouwen wier leed wordt verzwegen. We hopen dat in de toekomst alle ongeboren kinderen (opnieuw) het recht zullen hebben om te leven in ons land en dat de overheid de nodige maatregelen zal treffen om deze bescherming echt efficiënt te maken. Wij eisen dat de vrouwen van morgen niet meer verplicht zijn te kiezen tussen het leven van hun kind en overheidshulp.

Om concreet gestalte te geven aan deze cultuur van het Leven organiseert het collectief na de vergaderingen van 25 september, 6 november en 11 december jl. een vierde voorbereidende ontmoeting met het oog op de Mars voor het Leven. U bent uiteraard van harte welkom op deze bijeenkomst die plaatsvindt op vrijdag 5 februari 2009 om 19u30 in Brussel, Warmoesstraat 9 (metrostation Madou). We zouden u eveneens willen vragen om in uw omgeving alvast reclame te maken voor onze mars. Dat is immers het belangrijkste middel waarover we beschikken om de mars tot een goed einde te brengen. We zouden u dus zeer dankbaar zijn als u deze brief aan zo veel mogelijk mensen zou willen bezorgen. Weet dat uw actie cruciaal is voor de verdediging van hen die door iedereen vergeten worden.

Met diepe erkentelijkheid en in de hoop u te mogen ontmoeten, groeten wij u, mevrouw, juffrouw, mijnheer, en verblijven, met de meeste hoogachting,

Het verantwoordelijk comité voor het "Collectief Mars voor het Leven".

Michel De Keukelaere, chief executive- student rechten - Gent(0032/498.83.02.44)

Antony Burckhardt, woordvoerder - student rechten en filosofie

Anne-Chantal André-Dumont, studente letteren - Brussel

Amandine Balland, studente geneeskunde - Namen

Emmanuel Martens, student politieke wetenschappen - Bergen

*Om de mars in de beste omstandigheden te laten verlopen verzoeken wij alle bewegingen een charter te ratificeren waarin bepaalde voorwaarden voor deelname worden vermeld. Deze voorwaarden behelzen onder meer het aannemen van een vredelievende houding, het respecteren van andermans gevoeligheden, het verbod om de openbare orde te verstoren, de afwezigheid van religieuze of politieke symbolen…

Geachte………….

Naar aanleiding van ons eerste contact bezorg ik u bijgevoegd bij deze brief enkele elementen die u zullen helpen te begrijpen in welke context wij, jongeren en lid van het Collectief voor de Mars van 28 maart, deze mars willen organiseren en iedereen die ertoe in staat is, willen uitnodigen om eraan deel te nemen.

We hebben uw hulp nodig als "ambassadeur-bemiddelaar" bij uw Gemeenschap, Vereniging, Groep om de leden ervan te overtuigen van de goede bedoelingen van deze betoging voor het Leven en opdat jongeren en gezinnen in groten getale mee zouden opstappen. Er staat heel wat op het spel voor ons land!

We zouden u dan ook willen vragen uw Gemeenschap/Vereniging/Organisatie in te lichten over onze oproep en te overwegen in welke mate u zich voor dit doel kunt inzetten.
U kunt op verschillende manieren een steentje bijdragen.

De boodschap doorgeven aan alle leden van uw netwerk.

Iedereen verzoeken deel te nemen en aandringen dat iedereen 28 maart nu al in zijn agenda noteert.

Ons nu reeds uw hulp aanbieden. Hieronder staan de manieren opgesomd waarop u ons nu reeds concreet kunt helpen..

U begrijpt ongetwijfeld ons enthousiasme. Vijf jongeren die een heel land op de been willen brengen, is het pure waanzin of een oproep om iedereen wakker te schudden?
We zijn al twee maanden druk in de weer, verschillende verenigingen en particulieren hebben zich al bij ons aangesloten omdat ze overtuigd zijn van het feit "dat er iets gedaan moet worden".

Gelieve ons de onderstaande strook zo snel mogelijk terug te bezorgen.

Mail de la marche….

Adresse postale…………

Uw naam als "ambassadeur-bemiddelaar"………………… 

Tel. E-mail

Checklist.

Hoe kunt u nu reeds deelnemen aan de Mars van 28 maart 2010?

-Wij zullen de Mars van 28 maart in onze gebeden opnemen.

-Wij stellen u een ambassadeur-bemiddelaar ter beschikking:……………..

-Wij kunnen u een dienst verlenen: welke?

-Wij beloven de mensen in onze omgeving en kennissenkring massaal uit te nodigen.

-Wij sponsoren jullie en ondersteunen jullie op financieel vlak: rekening?

FACEBOOK GROEP – JOIN US ! : PRO LIFE MARCH BRUSSELS. 

MARS VOOR HET ONGEBOREN LEVEN CHARTER


Brussel, 28 maart 2010

1)De mars voor het Leven is een vreedzame mars. Geen enkele vorm van geweld is toegelaten. Geen enkele vorm van geweld heeft iets met onze mars te maken.

2De mars voor het Leven is pluralistisch: elke strekking, geloofsovertuiging wordt uitgenodigd om het ongeboren kind te verdedigen.

3) De mars voor het Leven is apolitiek. Geen enkele politieke formatie kan dus deel uit maken van het collectief. Het is een burgerinitiatief.

4)Geen enkele tekens/symbolen zijn toegelaten, behalve als ze goedgekeurd werden door de organisator (een maand voor de mars). Vlaggen zijn verboden.

5) De mars voor het leven is een stille mars. Geen geschreeuw noch luidsprekers zijn toegelaten.

6) Onze mars heeft niets te maken met om het even welke kwetsende zaken die tegen vrouwen die een abortus ondergaan hebben gezegd worden. We hebben deze vrouwen lief en verlangen hun genezing en hulp in deze ernstige tragedie tegen vrouwen.

7)Alle sprekers moeten goedgekeurd worden door de organisator. Hun speeches worden gecontroleerd door de organistor.

8) Om het even welk interview met de media weerspiegelt niet noodzakelijkerwijze onze visie of intenties, tenzij het expliciet werd goedgekeurd door de organisator. De organisatoren hebben twee officiële woordvoerders (een nederlandstalige, een franstalige) aangeduid.

9)Elk object dat door de deelnemers aan de mars in de handen gedragen wordt moet door de organisator goedgekeurd worden. (De organisator heeft het recht om te beslissen dat ze geen objecten mogen meedragen).

10)Er is geen discriminatie van ras, religie, belijdenis of politieke partij die voor het leven opkomt.

11)Geen enkele individuele groep mag een aparte demonstratie binnen onze mars houden (geen enkele politieke partij enz.).

12)  We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het gedrag van deelnemers voor of na de mars. Hun gedrag weerspiegelt niet noodzakelijkerwijze onze visie en intenties van de mars. (Bvb. een paar jonge mensen drinken te veel na de mars en schilderen pro-life tekens op het parlementsgebouw).

13)Alle groepen van om het even welke soort moeten zich bij de organisator aanmelden, registreren en een verklaring ondertekenen dat ze de richtlijnen zullen respecteren.

14)De groepen die deze verklaring ondertekenen wordt gevraagd zich resoluut in te zetten voor het welslagen van de mars en de eigen belangen opzij te zetten.

15)We kiezen resoluut voor het leven in om het even welke situatie, zonder uitzonderingen. We willen de vrouwen die voor een abortus gekozen hebben niet veroordelen, maar ze bereiken en ze helpen om genezing te vinden. We vragen hen om zich bij ons aan te sluiten en ons te helpen.

16)'Ieder heeft recht op goede informatie en voldoende ondersteuning', zo kan abortus preventief voorkomen worden. Deze oproep willen we naar de overheid, media, veldwerkers doorgeven. Wij vragen ook dat de wet Lallemand-Michielsens afgeschaft wordt omdat deze elke bescherming van het ongeboren kind ontneemt.

17)Als er tegenbetogers zijn, zijn we niet tegen hen. We zijn voor het leven in alles wat we doen en wensen hen enkel goeds. We willen onze vrijheid van meningsuiting gebruiken voor onze belangrijke zaak en vragen hen onze vrije meningsuiting te respecteren. We vragen respect voor ons verlangen om een stem te geven aan hen die er geen hebben en nooit de vrijheid van mening en een kans op leven zullen hebben.

18)We respecteren de wetten, de autoriteit en de politie van het land en de regio. We zullen de vooraf neergeschreven richtlijnen navolgen.

19)Ieder die respectloos tegenover de politie is enz. heeft ons charter gebroken en maakt geen deel uit van onze mars

20)Organisator heeft betrekking tot de 5 organisatoren, een beslissing van één van hen is een solidaire beslissing.

De organisatoren zijn Michel De Keukelaere, Anne-Chantal André-Dumont, Antony Burckhardt, Amandine Balland en Emmanuel Martens.

Michel De Keukelaere (voorzitter) = 0032/498.83.02.44Contact: 28march2010@gmail.com

Na het ondertekenen van dit handvest maakt u deel uit van het collectief mars voor het leven.

GROEP :

DATUM :

NAAM VERANTWOORDELIJKE + GSM NR :

HANDTEKENING:

Gelieve dit op te sturen naar:

Collectief Mars voor het Leven - Jules Besme Straat 132 - 1081Brussel





Collectif Marche pour la Vie

Rue Jules Besme, 130
1081 Bruxelles

28march2010@gmail.com

Bruxelles, le 18 décembre 2009

Objet : invitation à nous rejoindre


Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Vous savez que le 3 avril 1990 la loi Lallemand-Michielsens dépénalisait l'avortement en Belgique. Notre pays suivit ainsi la dynamique qui abîme l'Occident depuis un quart de siècle. Dès lors, plus de trois cent mille femmes ont été, de fait, contraintes de tuer leur enfant en Belgique. En 1991, ce sont dix mille d'entre elles qui ont eu pour seule alternative à leur détresse le meurtre ou la réprobation sociale. En 2007, elles étaient dix-neuf mille. En continuant ainsi, il y aura près de vingt mille avortements annuels en 2010.
Aujourd'hui les résultats du combat pour la défense de la Vie sont contrastés. Tandis qu'une large partie de l'opinion publique demeure indifférente, souvent par ignorance, au meurtre de l'enfant non-né, un nombre non négligeable de défenseurs de la Vie se mobilise partout en Europe. Au centre de leurs actions se trouvent les «Marche pour la Vie » qui interpellent directement l'opinion et les médias sur le drame de l'avortement légalisé et banalisé.

Dernièrement de telles manifestations se sont déroulées à Paris (le 17 janvier 2009), à Berlin (le 26 septembre 2009), à Amsterdam (le 12 décembre 2009) et à Madrid ou la « Marchada por la Vida » a rassemblé plus d'un million et demi de personnes le 17 octobre. En Belgique, une telle initiative, soutenue par l'ensemble des mouvements  pro-vie, manquait cruellement. Il fallait donc réagir.

C'est ce qu'on fait Michaël Van der Mast (organisateur de la "Marche pour la Vie" d'Amsterdam), Michel De Keukelaere (rédacteur d'un journal estudiantin pro-vie), Anne-Chantal André-Dumont (Jeunes pour la Vie) et Agnes Jonckheere (Vrije Christen Democraten). Grâce à leur initiative une Marche aura lieu à Bruxelles le dimanche 28 mars 2010 à 14h30, 20 ans, jour pour jour, après que la Chambre des Représentants a voté la dépénalisation de l'avortement.  Pour mener à bien leur projet ils ont fondé un forum neutre baptisé "Collectif Marche pour la Vie" où toutes les organisations, confessions, partis, qui veulent collaborer au succès de la manifestation sont les bienvenus.*
Dans un souci de mobilisation massive le collectif souhaite que la manifestation soit indépendante de tout parti politique ou groupe religieux particulier. La diversité  est ainsi appelée à s'unir dans l'égalité autour d'une cause commune ¨le respect absolu de la vie humaine dès sa conception¨, et le "respect de la dignité de la femme, qui mérite mieux que l'avortement".

Nous espérons vivement que tous ceux qui sont sensibles au respect de la Vie se mobiliseront pour cet évènement unique.

Nous refusons en effet que les 20 ans de l'infanticide légal en Belgique soient célébrés dans l'indifférence. Nous voulons tirer parti de ce funeste anniversaire pour interpeller au nom de ceux qui n'ont pas de voix. Pour crier au nom de celles dont la souffrance est tue. Nous espérons qu'à l' avenir tous les enfants non-nés auront (à nouveau) droit à  la vie dans notre pays et que les pouvoirs publics prendront les mesures nécessaires pour que cette protection soit effective. Nous exigeons que demain les femmes ne soient plus contraintes de choisir entre la vie de leur enfant et l'aide publique.

Afin que naisse concrètement cette culture de Vie nous vous demandons de mobiliser autour de vous  dès maintenant. C'est le premier moyen dont nous disposons pour assurer le succès de la Marche. C'est pourquoi nous vous remercions de transmettre cette lettre au plus grand nombre. Soyez assuré que votre action est indispensable à la défense de ceux qu'on oublie.

Avec notre profonde gratitude,

Veuillez recevoir, Madame, Mademoiselle, Monsieur, nos salutations les plus distinguées,
Le comité responsable du "Collectif Marche pour la Vie"

Michel De Keukelaere, chief executive- étudiant en droit- (0032 /498.83.02.44)

Antony Burckhardt porte-parole - étudiant en droit et en philosophie

Anne-Chantal André-Dumont, étudiante en lettres

Amandine Balland, étudiante en médecine

Emmanuel Martens, étudiant en science politique

*Afin que la Marche se déroule dans les meilleures conditions chaque mouvement est invité a ratifier une charte où figure un certain nombre de conditions nécessaires à sa participation. Parmi celles-ci l'adoption d'une attitude pacifique, le respect des autres sensibilités, l'interdiction de porter atteinte à l'ordre public, l'absence de signes à caractère religieux ou politique…  

Lettre que chaque responsable est invité à envoyer, avec aménagements personnels, à un «ambassadeur» responsable de  Cté/Association/Organisation.   

Cher…………..  

Faisant suite à notre premier contact, je vous envoie ci-joint quelques éléments qui vous aideront à cerner le cadre dans lequel nous souhaitons, en tant que Comité et Collectif Marche pour la Vie du 28 mars 2010, organiser celle-ci et inviter chacun à y participer. 
Nous avons besoin de votre implication en tant qu' « ambassadeur-relais » auprès de votre Communauté, Association, Groupe, pour convaincre ceux qui en font partie du bien-fondé de cette mobilisation pour la vie, et les inviter à nous rejoindre le 28 mars prochain. L'enjeu pour notre pays est de taille !  

A cet égard, nous voudrions vous demander de parler au sein de votre  Cté/Association/Organisation de notre appel et de voir dans quelle mesure vous pouvez vous y engager.

Plusieurs niveaux d'engagement sont imaginables.

Faire passer l'information à chacun dans votre réseau

Inviter avec insistance et mettre la date du 28 mars déjà à l'agenda de chacun

Nous proposer de l'aide dès maintenant. A cet égard, vous trouverez ci-dessous la façon bien concrète de nous aider dès maintenant. 
  
Vous comprenez sans nul doute notre enthousiasme. Cinq jeunes qui appellent un pays à se mobiliser, est-ce de la folie ou un cri pour se réveiller?

Merci de nous retourner le talon ci-dessous dès que possible.

Mail de la marche : 28march2010@gmail.com

Adresse postale :

1081 Bruxelles – Rue Jules Besme 130 – Collectif marche pour la Vie

Votre nom en tant qu'  «Ambassadeur – relais »………………… 

Tél

Mail
  

Check liste. Comment  participer dès maintenant à La Marche du 28 mars 2010 ?  

-Nous nous engageons à porter  la Marche du 28 mars dans la prière.

-Nous vous déléguons un « ambassadeur-relais » :……………..

-Nous pouvons prendre en main un service : lequel ?

-Nous nous engageons à inviter largement autour de nous et dans notre réseau de connaissances

-Nous vous parrainons et soutenons financièrement ?compte 
 
FAITES CONNAÎTRE LE GROUPE FACEBOOK: PRO LIFE MARCH BRUSSELS.
 
CHARTE DE LA MARCHE POUR LA VIE DU 28 MARS 2010


La Marche pour la Vie est une manifestation pacifique. Aucune forme de violence n'est tolérée.

La Marche pour la Vie est pluraliste: toutes les croyances, confessions sont invités à défendre l'enfant à naître.

La Marche pour la Vie est apolitique. Aucune formation politique ne peut donc faire partie du collectif. L'initiative est citoyenne.

Aucun symbole n'est admis, sauf ceux accordés par les organisateurs (un mois avant la Marche). Les drapeaux sont interdits.

La marche pour la Vie est silencieuse. Ni les cris ni les haut-parleurs ne sont admis. 
Notre Marche est sans lien avec toutes choses blessantes qui seraient adressées aux femmes ayant subi un avortement. Nous aimons ces femmes et souhaitons leur guérison et leur aide.

Tous les orateurs doivent être approuvés par les organisateurs. Les discours seront contrôlés par les organisateurs.  

Aucune interview avec les médias ne reflète nécessairement notre vision ou nos intentions, sauf si elle a été explicitement approuvée par les organisateurs. Les organisateurs ont indiqué deux porte-paroles officiels (un francophone et un néerlandophone). 

Tout ce que les participants à la Marche tiennent en main doit être approuvé par les organisateurs. (Les organisateurs ont le droit d'interdire certains objets).  

Il n'y a pas de discrimination de race, religion, confession ou parti politique qui défend la Vie. 

Aucun groupe individuel ne peut faire de démonstration séparée au sein de notre Marche (par exemple des partis politiques etc.).  

Nous ne pouvons pas être tenus responsables du comportement des participants avant ou après la Marche. Leur comportement ne reflète pas nécessairement notre vision et les intentions de la Marche.

Tous les groupes, quelle qu'en soit la nature, doivent s'annoncer aux organisateurs, s'enregistrer et signer une déclaration précisant qu'ils respecteront cette charte.  

Les groupes qui signent cette déclaration se verront demandés de s'engager totalement pour la réussite de la Marche et d'oublier leurs intérêts propres.  

Nous choisissons résolument la Vie dans n'importe quelle situation, sans exception. Nous ne voulons pas juger les femmes qui ont choisi l'avortement, mais nous adresser à elles et les aider à guérir. Nous leur demandons de se joindre à nous et de nous aider.  

'Chacun a le droit d'avoir de bonnes informations et un soutien suffisant', de cette manière l'avortement peut être préventivement empêché. Nous voulons faire passer cet appel aux autorités publiques, aux médias, aux hommes et femmes de terrain.  Nous demandons également l'abrogation de la loi Lallemand-Michielsens qui prive l'enfant à naître de toute protection. 

En cas de contre-manifestation, nous ne nous opposerons pas de fait à eux. Nous sommes pro-vie dans tout ce que nous faisons et nous ne leur souhaitons que du bien. Nous voulons faire usage de notre liberté d'expression pour cette cause importante et nous leur demandons de respecter cette liberté. Nous demandons le respect de notre souhait de donner une voix à ceux qui n'en ont pas et qui n'auront jamais la liberté d'expression ni une chance de vivre.  

Nous observons les lois, les autorités et la police du pays et de la région. Nous respecterons les directives écrites préalablement.  

Tous ceux qui manquent de respect envers la police rompent notre charte et sont, de facto, excluent de la Marche.  

Le Comité organisateur est constitué de 5 personnes, la décision d'une d'entre elle est une décision prise solidairement.  

Les organisateurs sont Michel De Keukelaere, Anne-Chantal André-Dumont, Antony Burckhardt, Amandine Balland et Emmanuel Martens.  

Michel De Keukelaere (président) = 0032/498.83.02.44  Contact: 28march2010@gmail.com   
Après signature de cette charte vous faites partie du Collectif Marche pour la Vie.  

GROUPE :

DATE :  

NOM RESPONSABLE + N° GSM :
  
SIGNATURE:

Merci d'envoyer ceci à:
Collectif Marche pour la Vie
Rue Jules Besme, 130
1081 Bruxelles

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.