Haberin yayım tarihi
2013-11-27
Haberin bulunduğu kategoriler

HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI..

Ecrimisil ve Fuzuli şagil (Haksız İşgal Tazminatı)

Vatandaş çoğunlukla bu gibi hukuki kavramların ne olduğunu bilmemekte, ta ki böyle bir olayla karşılaşıncaya kadar.

Hazineye ait olan veya özel mülkiyette olan bir taşınmaz,mal sahibinin rızası veya hazinenin  izni dışında, gerçek veya tüzel kişilerce bu malı kullanmakla bir zarara uğrayıp uğramayacağı söz konusu olmaksızın ve  işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, işgalci tarafından ödenen  tazminata ecrimsil denir.

Fuzuli şagil ise işgalci konumunda olan kişidir.

Kusurlu olup olmadığı aranmaksızın, bir malın zilyetliğini, yetkili idarenin izni veya sahibinin rızası veya muvafakatı dışında eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu malı kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişilere İşgalci (Fuzuli şagil) denmektedir.

İzinsiz inşaat yapmak, izinsiz kullanmak, kiraya verilen taşınmazlarda kira süresi sona erdiği halde sözleşme yenilemeden kullanıma devam etmek, tahsisli veya kamu hizmetinde kullanılmak üzere kiralanmış bir binanın bir kısmını işgal etmek, işgal şekillerinin tarifidir.

Ecrimsil kira değildir, haksız işgal tazminatıdır ve geriye dönük olarak hesaplanır.

Ecrimisil kira bedeli olmayıp, taşınmazın izinsiz kullanımının karşılığı olan bir tazminattır.

Ecrimsil bedeli belirlenirken, imar durumu, yüzölçümü, niteliği, alt yapı hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı, verimi, konumu, işgalden önceki haliyle kullanılması halinde getirebileceği gelir, aynı yer ve mahallede bulunan emsal nitelikteki taşınmazlar için oluşmuş kira bedelleri dikkate alınır.

Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle ecrimsil alınır.

Ecrimsil bedelinin ödenmesi işgalciye mülkiyet hakkı sağlamaz.

Ecrimisil geçmişe ilişkin alınan işgal tazminatıdır, işgalciye tapuya ilişkin bir hak sağlamaz.

Ecrimisil ihbarnamesinin tebliğinden itibaren vatandaşın veya vekilinin 30 gün içinde idareye dilekçe ile itiraz hakkı vardır.

İdare bunun üzerine 30 gün içinde olumlu yada olumsuz bir ecrimisil tutanağı düzenleyerek ilgilisine tebliğ eder.

Bu tebligattan itibaren 60 gün içinde İdari yargıda ecrimisil ihbarnamesinin veya ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin iptali için dava açabilirsiniz.

Av.Özlem Ağca

agcahukuk@gmail.com

0090 3122447535

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.